Cererea privind restituirea taxei auto (taxa specială, taxa pe poluare, timbrul de mediu) ORDINUL 1144/1672/2017

1008

Modelul cererii privind restituirea taxei auto a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017.

Modelul este aprobat prin ORDINUL comun nr. 1144/1672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, emis de MINISTERUL MEDIULUI (nr. 1.144 din 17 august 2017) și MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ( nr. 1.672 din 22 august 2017).

Ordinul a fost emis în temeiul dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa la ordin:

CERERE DE RESTITUIRE a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Către ………..(organul fiscal competent)……..
Subsemnatul/Subscrisa, ……………….., cu domiciliul/sediul în localitatea ………….., str. ……………. nr. ……, bl. ….., sc. ……., ap. ……, județul/sectorul ………….., având C.N.P./C.U.I. ………., în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ……….. lei, reprezentând^1):
1. ( ) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;
2. ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;
3. ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;
4. ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;
5. ( ) taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale, cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătorești nr. …../…… emise de ……………., executorie, anexată în copie la prezenta.

Declar/Declarăm că suma achitată inițial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, prin Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ……/……., în cuantum de …….. lei, a fost achitată ca urmare aintervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ………….., tipul/varianta …………, fabricat în anul ……., având numărul de înmatriculare ……….., numărul de identificare ……………, seria cărții de identitate …………. .
Menționez/Menționăm că am luat cunoștință că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii.
Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. …………., cod IBAN …………., deschis la ………… .
Anexez la prezenta cerere următoarele documente^2):
[] – documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care atestă efectuarea plății acesteia, în original sau în copie;
[] – copia cărții de identitate a vehiculului;
[] – copia certificatului de înmatriculare.

Notă
^1) Se bifează situația în cauză.
^2) Nu se anexează în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâre judecătorească.

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,  …………………(numele și prenumele)
Semnătura …………..
Data ………………….
—-

CERERE PDF: Cerere_restituire_taxa_auto_OMFP_1672_2017

- Publicitate -