FACILITATE FISCALĂ: Scutirea de impozit pe venit pentru salariile din cercetare-dezvoltare și inovare

1037

Acordarea facilităţii fiscale privind scutirea de impozit pe venit pentru salariile din cercetare-dezvoltare și inovare este reglementată prin:
ART. 60 pct. 3 din Codul FiscalSunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării, în următoarele condiții:
a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiți;
b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului;
c) statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare proiect.

ORDINUL MFP nr. 2.326/2017 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Facilitatea fiscală

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, în România, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detașare încheiat cu/la o unitate/instituție de drept public sau de drept privat cuprinsă în sistemul național de cercetare-dezvoltare și de inovare beneficiază de scutirea de impozit dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare

Potrivit procedurii aprobate prin Ordinul MFP, proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină elementele definitorii ale proiectului, respectiv:
a) scopul;
b) domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare;
c) obiectivele;
d) perioada de desfășurare;
e) tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern);
f) bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect;
g) caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului;
h) indicatorii de rezultat definiți.

Indicatorii de rezultat, definiți în proiect, se referă la rezultatele cuantificabile angajate prin proiect. Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare și de inovare.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă lunar, în limita cheltuielilor de personal alocate în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare.
Sunt scutite şi sumele reprezentând indemnizații de concedii de odihnă, dacă în bugetul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare sunt cuprinse astfel de sume.

Documentele justificative necesare sunt:
a) documentul care conține datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare;
b) fișele de pontaj corespunzătoare proiectului;
c) statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect.

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 82 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru persoanele fizice detașate care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare și inovare în România, sarcina îndeplinirii condițiilor revine plătitorului de venituri.

Photo by chuttersnap on Unsplash

- Publicitate -