Sari la conținut

Procedura privind scutirea de TVA pentru activități umanitare, caritabile sau educative, desfășurate în afara UE

Potrivit art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt scutite de TVA livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităților umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara Uniunii Europene; scutirea se acordă prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al inistrului finanțelor publice.

PROCEDURA privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost aprobată prin Ordinul MFP nr. 2.376 din 6 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 15 septembrie 2017.

Cine poate solicita restituirea TVA

Scutirea de TVA se aplică organismele recunoscute care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, prin restituirea taxei pe valoarea adăugată. Organismele înregistrate în scopuri de TVA își exercită dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri care beneficiază de scutirea de taxă cu drept de deducere prin decontul de TVA.

În sensul prezentei proceduri, organismele menționate la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal sunt organismele recunoscute de România sau de alt stat membru al Uniunii Europene, care au obiective de natură filantropică și sunt angajate în activități cu caracter umanitar, caritabil sau educativ în afara Uniunii Europene.

Organismele recunoscute pot solicita restituirea TVA achitate, pentru bunuri ce le-au fost livrate, trimestrial, cel mai devreme în luna următoare încheierii trimestrului calendaristic în care bunurile au fost utilizate în afara Uniunii Europene.

Prescripția dreptului

Cererilor depuse li se aplică prevederile referitoare la prescripția dreptului de a cere restituirea reglementate de Codul de procedură fiscală. Dacă organismele sunt stabilite în România, restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează de către administrațiile județene ale finanțelor publice sau administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice, după caz, în a căror rază teritorială își are sediul sau reședința solicitantul. Dacă aceste organisme nu sunt stabilite în România restituirea taxei se efectuează de către Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

Documente necesare

Pentru restituirea TVA, organismele recunoscute trebuie să prezinte organului fiscal competent următoarele documente:
a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform modelului prevăzut în anexa la procedură;
b) copie de pe dovada recunoașterii organismului în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi documente de înființare sau alte documente emise de autoritățile din respectivul stat, din care să reiasă că solicitantul este recunoscut că desfășoară activități umanitare, caritabile sau educative;
c) un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare bun care face obiectul restituirii taxei următoarele informații: denumirea, numărul și data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul și data documentului de plată corespunzător și suma achitată, data certificării încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau a notificării de export;
d) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene pentru care se solicită restituirea;
e) copii de pe bonurile fiscale emise conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal, în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene, pentru care se solicită restituirea. În situația în care această valoare este depășită, solicitanții trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;
f) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;
g) copii de pe documentele care certifică încheierea operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, a notificărilor de export certificate de biroul vamal de export, în cazul declarațiilor vamale de export pe cale electronică, sau exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire;
h) dovada faptului că bunurile care fac obiectul restituirii taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal au fost utilizate pentru activități umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara Uniunii Europene, cum ar fi, fără a se limita la acestea, contracte, rapoarte de activitate, informații privind beneficiarii activităților.

Cererile de restituire a TVA se soluţionează conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Model cerere de restituire

Modelul cererii este ANEXĂ la procedură:

Denumirea organismului ………………………Codul de identificare fiscală ………………………..Adresa ……………………………….Telefon ………………………………..Nr. de înregistrare …………………

CERERE de restituire a taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În conformitate cu prevederile art. 3 din Procedura privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate, în sumă de ………………………. lei, pentru bunurile care au fost utilizate pentru activități:
[] umanitare
[] caritabile
[] educative
desfășurate în afara Uniunii Europene.
Solicităm restituirea în contul nr. …………., deschis la …………………., sucursala ……………………. .
Reprezentantul legal al organismului, ………………………………. (numele și prenumele) ………………………………. (semnătura) Data ……………….

Photo by Tina Floersch on Unsplash

Etichete:

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version