Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost aprobat prin ORDINUL MFP nr. 3.254/2017 din 19 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2018.

Ordinul a fost emis în baza dispozițiilor art. 68 alin. (8) și (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după peste 3 ani de când a fost reglementat în Codul Fiscal.

Precizări privind completarea Registrului

Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, închirierea bunurilor şi drepturi de autor pentru care venitul net anual se stabilește în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit au obligația să completeze în Registrul de evidență fiscală numai partea referitoare la venituri.

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidență fiscală numai partea referitoare la venituri sau își pot îndeplini obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit.

Registrul de evidență fiscală are ca scop înscrierea informațiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declarația privind venitul realizat din România.

Registrul de evidență fiscală se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal precedent.

Registrul de evidență fiscală trebuie completat astfel încât să permită identificarea și controlul operațiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz, și în orice altă declarație rectificativă depusă ulterior.

Registrul de evidență fiscală se ține pe fiecare sursă de venit din cadrul fiecărei categorii de venit, astfel încât venitul brut și cheltuielile deductibile determinate anual să corespundă cu cele înscrise în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz.

Dacă persoana fizică are mai multe surse de venit, evidența se ține pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiași registru de evidență fiscală.

Detalierea elementelor de calcul evidențiate în Registrul de evidență fiscală se efectuează în funcție de necesitățile proprii ale acestuia și de specificul activității.

Ordinul MFP cuprinde şi alte precizări privind completarea Registrului de evidență fiscală, care se poate ţine în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului și conținutului prevăzute în ordin.

Modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală

conform Anexei nr. 1 la Ordinul MFP 3254

Anul ……
Rectificare
Sursa de venit/categorie de venit

Nr. crt. Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale Valoare
– lei –
.
.
.
.

 

TEXT ACT NORMATIV

ORDINUL 3254/2017 Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice

- Publicitate -

1 COMENTARIU