Activităţi independente 2018: Noile obligaţii fiscale

7004

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, publicată în Monitorul Oficial nr.885/10.11.2017, au fost aduse modificări veniturilor din activităţi independente în ceea ce priveşte impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, astfel :

Referitor la impozitul pe venit :

► la cheltuielile deductibile integral la calculul venitului net anual din activităţi independente, se adaugă CAS plătită la sistemul propriu de asigurări sociale.
Comentariu : Aceste contribuţii au fost cheltuieli deductibile şi până în anul 2018 numai că era necesar ca acest lucru să fie precizat în mod clar. (Art. 68 alin. 4 lit. i) din Codul fiscal)

► la cheltuielile deductibile limitat la calculul venitului net anual din activităţi independente, se reformulează/se modifică contribuţiile sociale obligatorii care sunt considerate cheltuieli deductibile limitat, astfel :
= contribuţiile sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori ( se vor regăsi aici următoarele contribuţii sociale : contribuţia asiguratorie pentru muncă 2,25%, CAS datorată de angajator în cotă de 4% sau 8% în funcţie de condiţiile deosebite de muncă sau condiţiile speciale de muncă)  = CAS datorată de contribuabil.
Comentariu :  anterior se deducea la calculul venitului net anual atât CAS cât şi CASS datorată de contribuabil  (Art. 68 alin. 5 lit. k) şi l) din Codul fiscal)

se reduce cota de impozitare a venitului din activităţi independente ( inclusiv în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală cu reţinere la sursă, cu impunere finală) de la 16% la 10% .  (Art. 73 alin. 2, art. 123 alin. 1 din Codul fiscal)

► în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plătitorii de venituri (persoane juridice) fac reţinerea la sursă a impozitului, reprezentând plăţi anticipate, cota de impozitare se reduce de la 10% la 7% asupra venitului brut, urmând ca organul fiscal să recalculeze venitul net anual şi să stabilească impozitul pe venit.  (Art. 72 alin. 2 din Codul fiscal)

se modifică baza de calcul al impozitului pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală cu reţinere la sursă, a căror impunere este finală, şi anume : Baza de calcul = venit brut – cota forfetară ( 40%xvenit brut)

Comentariu :  Contribuţiile sociale nu se mai deduc din venitul brut. (Art. 73 alin. 2 din Codul fiscal)

obligaţia depunerii declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit ( formularul 205), până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, intervine şi în situaţia :

 • plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plătitorii de venituri fac reţinerea la sursă a impozitului,
 • plătitorilor de venituri din arendare,
 • persoanelor juridice care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizică în cazul asocierii dintre o persoană fizică şi o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor .

Comentariu : Se adaugă aceşti plătitori de venit întrucât pentru aceste venituri nu mai există obligaţia depunerii formularului 112, deoarece contribuţiile sociale obligatorii nu se mai reţin la sursă, ci sunt în sarcina persoanei fizice. (Art. 132 alin. 2 din Codul fiscal)

Referitor la contribuţiile sociale obligatorii :

Contribuţia de asigurări sociale (CAS) :

se modifică baza lunară de calcul a CAS : o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

Comentariu : Anterior modificării, baza lunară de calcul reprezenta echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. ( Art. 148 alin.1 din Codul fiscal)

► Persoanele fizice care realizează venituri din activităţii independente, din una sau mai multe surse de venit, datorează CAS dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii :

 • venitul net realizat în anul precedent, determinat  în sistem real , exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia,
 • venitul net lunar estimat a se realiza este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare :

= în luna în care îşi încep activitatea (pentru cei care încep activitatea în cursul anului)

= în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual în sistem real.

 • valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor, este cel puţin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit,
 • NOU – venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cotei forfetare de cheltuieli de 40%, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se stabileşte prin reţinere la sursă.

Comentariu : În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, CAS se reţinea la sursă de către plătitorul de venit, iar persoana fizică care realiza aceste venituri nu avea obligaţia depunerii declaraţiei 600. ( art. 148 alin.2 din Codul fiscal)

► Persoanele fizice care sunt obligate la plata CAS, depun la organul fiscal competent, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuţia ( formularul 600), ca urmare a îndeplinirii condiţiilor.

Termen :
= anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte  CAS,
= în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep să desfăşoare activitate în cursul anului.                                                                                                    (art. 148 alin.3 şi 4 din Codul fiscal)

► Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activităţi independente sub nivelul plafonului minim, nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează CAS pentru anul în curs.

NOU : Totuşi, acestea pot opta pentru depunerea declaraţiei şi pentru plata CAS pentru anul în curs, opţiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal. (art. 148 alin.6 şi 7 din Codul fiscal)

Încadrarea în plafonul lunar se efectuează prin însumarea veniturilor din activităţi independente.
(art. 148 alin. 8 din Codul fiscal)

Cota de CAS datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente este de 25%.
Comentariu : Cota era de 10,5%, cu posibilitatea de a se opta pentru cota integrală de 26,3%. (art. 138 din Codul fiscal)

CAS datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, se stabileşte de organul fiscal competent prin decizie de impunere, pe baza formularului 600 depus contribuabil, prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei de calcul.
Baza de calcul se evidenţiază lunar, iar plata se afectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Comentariu : nu se mai reglementează plăţile anticipate şi definitivarea CAS de către organul fiscal, ci pe baza declaraţiei 600 organul fiscal emite decizie de impunere pentru plata trimestrială a CAS.(art. 148 alin.2 din Codul fiscal)
Persoanele care în cursul anului :
= se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata CAS (persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, persoanele care au calitatea de pensionari)
= intră în suspendare temporară a activităţii
= îşi încetează activitatea

depun la organul fiscal competent, o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând CAS. Termen : 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) :

► baza lunară de calcul a CASS este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

Comentariu : În anul 2017 baza de calcul reprezenta diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile ( exclusiv CASS) sau valoarea normei anuale de venit.
Aceasta  nu  putea  fi  mai  mare  decât  valoarea  a  de  5 ori  câştigul salarial  mediu  brut ( ex : 5 x 3131 lei valabil în anul 2017). (art. 170 alin.1 din Codul fiscal)

Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii de venituri :

 • venituri din activităţi independente
 • venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili plătitor de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilot/impozit specific
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor
 • venituri din investiţii
 • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
 • venituri din alte surse

( art. 170 alin.2 din Codul fiscal)

► Încadrarea în plafonul anual (12 salarii de bază minime brute pe ţară) se efectuează prin însumarea veniturilor anuale menţionate la art. 155 alin. (2), realizate în anul precedent. ( art. 170 alin. 3 din Codul fiscal)

NOU : Persoanele fizice care sunt obligate la plata CASS, depun la organul fiscal competent, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.

Termen : = anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte CASS,

= în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep să desfăşoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează veniturile.

Comentariu : anterior contribuabilii nu aveau obligaţia depunerii acestei declaraţii. Organul fiscal stabilea CASS reprezentând plăţi anticipate pe baza venitului estimat/ normei de venit. ( art. 170 alin.4 şi 5 din Codul fiscal)

► Persoanele  fizice care  realizează  venituri  anuale de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (2) sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei şi pentru plata CASS pentru anul în curs, opţiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal. ( art. 170 alin. 7 din Codul fiscal)

Cota de CASS este de 10%.         
Comentariu : Cota era de 5,5%. ( art. 156 din Codul fiscal)

CASS datorată de persoanele fizice care realizează veniturile precizate la art. 155 alin. (2) se stabileşte de organul fiscal competent prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei depusă de contribuabil, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul.
Baza de calcul se evidenţiază lunar, iar plata se afectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Comentariu : nu se mai reglementează plăţile anticipate şi definitivarea CASS de către organul fiscal, ci pe baza declaraţiei depuse de persoana fizică, iar organul fiscal emite decizia de impunere pentru plata trimestrială a CASS. ( art. 174 alin.1 şi 2 din Codul fiscal)

► Persoanele care în cursul anului :
= îşi încetează activitatea
= intră în suspendare temporară a activităţii
depun la organul fiscal competent, o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând CASS.

Termen : 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul ( art. 174 alin.3 din Codul fiscal)

NOTĂ : Prevederile legale de mai sus sunt reglementate la data de 06.12.2017

Sursa: ANAF Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice – Argeş

- Publicitate -