Referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2017 şi depunerea  formularului 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit pentru anul 2017, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti precizează următoarele:

I. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2017 aplică următoarele reguli:

 • depun formularul 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit pentru trimestrele I– III până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii acestora; termenul de declarare este şi termen de plată.
 • nu depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2017.
 • definitivează impozitul pe profit aferent anului fiscal 2017 şi depun formularul 101 ” Declaraţie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2017 până la data de 25 martie 2018. Plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2017 urmează să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.

Baza legală: Art. 41 alin.(1), art. 42 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

II. Instituţiile de creditpersoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, pentru anul fiscal 2017 aplică următoarele reguli :

 • depun formularul 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit reprezentând plată anticipată efectuată trimestrial
 • pentru trimestrele I– III : până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii acestora,
 • pentru trimestrul IV : până la data de 25 decembrie (potrivit art. 155 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, c  reanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie).
 • depun formularul 101 ” Declaraţie privind impozitul pe profit ” şi efectuează plata impozitului pe profit pentru anul 2017 până la data de 25 martie 2018

Baza legală: Art. 41 alin.(2), (4),(8), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

- publicitate -

III. Alte termene :

 • persoanele juridice prevăzute la art. 15 din Codul fiscal au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie 2018.

Acestea depun formularul 101 Declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II „Impozitul pe profit”

Categoriile de contribuabili care aplică regulile speciale de impozitare prevăzute la art. 15 din Codul fiscal sunt următoarele :

 • − cultele religioase;
 • − unitățile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învățământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate;
 • − asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari;
 • − Societatea Naţională de Cruce Roţie din România;
 • − organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale, organizaţiile patronale.

Baza legală: Art. 15,  Art. 41 alin.(5), lit.a), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

 • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie 2018;

Baza legală: Art. 41 alin.(5) lit. b), art. 42 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul pe profit pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare dar nu mai tarziu de data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.

Baza legală: Art. 16 alin. (6), Art. 41 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.( in acest caz perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilii au existat – ex : data inregistrării la ORC a noii persoane juridice) ;

 Baza legală: Art. 16 alin.(2),(4) lit. a), Art. 41 alin.(17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislaţia contabilă in vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv,  pană la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat cu următoarele excepţii :
  • persoanele juridice prevăzute la art. 15 din Codul fiscal
  • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură care au obligaţia să depună declaraţia D101 şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni  inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;  

Baza legală: Art. 16 alin.(5), Art. 41 alin.(5) lit.a),b), art. 42 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului in rubrica din formular prevazuta in acest scop. La rubrica „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.

Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” este aprobat prin OPANAF nr. 3386/2016 astfel cum a fost modificat prin OPANAF nr. 4160/2017.

Potrivit prevederilor art. 75 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi art. 181 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă republicat, când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Foto RhondaK Native Florida Folk Artist / Unsplash