Sari la conținut

Precizări privind depunerea F230 Direcţionarea 2% ~ Circulară MFP-ANAF

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia de Administrare Fiscală, a publicat pe 28.02.2018 Circulara nr. 888/27.02.2018/27.02.2018 privind aplicarea unitară a legislației procedural fiscale privind depunerea formularului 230.

Formularul 230Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii este stabilit prin OPANAF 3695/2016. Formularul 230 se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Circulara MFP-ANAF precizează următoarele:
– daca formularul 230 este transmis prin posta, nu există obligatia transmiterii cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
– formularul poate fi transmis şi pe email, dar trebuie să fie semnată electronic.
– daca formularul 230 este semnat de imputernicit, trebuie prezentată şi împuternicirea.
– formularul 230 semnat de titular poate fi depus la ghişeu şi de altă persoană.
– dacă formularul 230 este depus de alte persoane/entităţi, atunci persoana care depune va elabora şi depune şi un borderou.
– înainte de a vira suma la entitatea nonprofit, contribuabilul va fi informat de către ANAF cu privire la stadiul, detalii privind cererea depusă.
– ANAF va vira suma după 30 de yile de la comunicare, dacă nu a primit niciun răspuns de la contribuabil şi dacă nu constată incoerenţe (mai multe declaraţii, etc.)

Document anexat: Circulara_ANAF_aplicare_unitara_depunerea_230_feb2018

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version