Cadrul legal aplicabil zilierilor a fost modificat și completat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 309 din 19 aprilie 2019.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost modificată şi completată, cu următoarele reglementări principale:
✔ Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
✔ La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii.
✔ Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit (10%), conform prevederilor Codului fiscal. Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit sunt în sarcina beneficiarului.
✔ Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă (CAM).
✔ Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale (CAS), conform prevederilor Codului fiscal, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale (CAS) sunt în sarcina beneficiarului.
✔ Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal.
✔ Activitatea desfăşurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.
✔ Au mai fost introduse următoarele domenii în care pot activa zilierii:
a) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
b) publicitate – grupa 731;
c) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
d) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
e) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
f) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
g) restaurante – clasa 5610;
h) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
i) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost modificată şi completată cu următoarele reglementări principale:
✔ remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri a fost inclusă în baza de calcul pentru CAS;
✔ a fost introdusă o nouă categorie de persoane fizice care pot opta pentru plata CASS: „persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.”

Referințe anexate:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – legislatie.just.ro

Foto jesse orrico / Unsplash

- publicitate -