Măsuri financiare-fiscale – OUG 48/2020

31
În contextul evoluției situației epidemiologice naționale și internaționale determinate de răspândirea epidemiei COVID19 și a stării de urgență, Guvernul a adoptat OUG nr. 48/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 16 aprilie 2020.

Principalele măsuri aprobate prin OUG 48

I. Modificări Codul de procedură fiscală 2020

executare silită

1.Măsurile de executare silită prin somaţie, poprire şi valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare se suspendă sau nu încep.

Nu se suspendă executările silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni.

termene

2. Termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

TVA de rambursat

3. TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

Măsura de mai sus nu se aplică:

a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a fost începută inspecţia fiscală în vederea soluţionării acestora;

b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili şi de contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare, care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:

  • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
  • organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
  • pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;

c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de alţi contribuabili decât cei prevăzuţi la lit. b), care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:

  • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
  • organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
  • pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
  • contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
  • soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

Eșalonarea la plată

4. Prevederi privind eşalonările la plată

a. Nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

b. Se suspendă condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate potrivit legii, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

Pentru obligaţiile care reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eşalonării la plată, cu condiţia ca cererea să fie depusă până la expirarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

Obligaţiile bugetare menționate mai sus nu sunt considerate obligaţii restante.

măsurile de mai sus încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

II. Modificări Codul fiscal 2020

1. Nu se acordă facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 (scutiri de la plata impozitului pe venit pentru anumiţi contribuabili şi pentru sectorul construcţiilor), 138^1 (CAS pentru sectorul construcţiilor) şi 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal (CASS pentru sectorul construcţiilor) pentru indemnizaţiile de şomaj tehnic cuvenite salariaţilor şi altor profesionişti (conform OUG nr. 30/2020) şi pentru indemnizaţiile aferente zilelor libere acordate părinţilor pentru supravegherea copilului/copiilor.

2. Se acordă deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări către instituţii publice şi alte autorităţi publice, în limita prevăzută de Codul fiscal, în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

3. Nu sunt considerate venituri impozabile în sensul impozitului pe venit şi nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit legii.

4. Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum şi produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producţie numai în vederea procesării, iar livrarea se face, pe bază de factură, la preţuri care nu cuprind accizele.

5. Nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile care importă medicamente, echipamente de protecţie şi maşini de producţie măşti de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă. Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform este prevăzută în anexa la OUG nr. 48/2020.

6. Nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanţi, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă. Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform este prevăzută în anexa la OUG nr. 48/2020.

III. Prevederi privind prorogarea termenului de depunere a situaţiilor financiare anuale

Pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020, inclusiv.

IV. Prevederi referitoare la impozitul specific

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

OUG stabiliește modul de recalculare și condiţii de îndeplinit pentru a beneficia de aceste facilităţi.

V. Prevederi speciale privind operatorii de jocuri de noroc

În anul 2020, operatorii de jocuri de noroc pot formula cereri pentru reautorizarea activităţii în decurs de cel mult 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă decretate.

Pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale se suspendă, iar pentru aceste activităţi nu se aplică sancţiunile prevăzute OUG 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la neplata taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate.  Operatorii de jocuri de noroc tradiţionale nu datorează taxe aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate.

- Publicitate -