Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Codului Fiscal și a Legii contabilității
În data de 26 februarie 2021 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991, ținând cont de necesitatea efectuării unor corelări legislative în vederea asigurării aplicării unitare a reglementărilor fiscale.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991TEXT INTEGRAL

Principalele modificarie adoptate sunt, confom Tax Alert Deloitte:

Impozit pe profit

 • Se modifică articolul 25 alin. (4), litera f1) și se clarifică faptul că regula privind nedeductibilitatea cheltuielilor efectuate ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se aplică doar acelor jurisdicții din Anexa I, pentru tranzacțiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții care nu au un scop economic;
 • De asemenea, se prevede expres faptul că pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021, respectiv pentru determinarea rezultatului fiscal al anului 2021 în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor cu an fiscal modificat care intră sub incidența art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015.

Taxa pe valoarea adăugată

 • În acord cu modificările aduse anterior Codului fiscal prin Legea nr. 296/2020 care a prevăzut printre altele și majorarea plafonului cifrei de afaceri pentru aplicarea TVA la încasare, începând cu 1 ianuarie 2021, modificările aduse de prezenta OUG au rolul de a stabili în mod uniform faptul ca plafonul pentru aplicarea TVA la încasare este de 4.5 milioane RON în toate cazurile.
 • Astfel, devin eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, inclusiv persoanele cu sediul activității în România care optează pentru aplicarea sistemului, însă ulterior înregistrării în scopuri de TVA, în cursul anului înregistrării. În acest caz, sistemul TVA la încasare devine aplicabil începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care și-au exercitat opțiunea.  
 • Un alt aspect relevant este cel cu privire la aplicarea cotei de TVA 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe cu o suprafață utilă de maximum 120 m2. Se revine la vechiul plafon, astfel încât valoarea acestor locuințe nu trebuie să depășească suma de 450.000 lei (exclusiv TVA). 

Această modificare apare după ce anterior, in luna decembrie 2020, s-a stabilit prin Legea nr. 296/2020, o majorare a plafonului de până la 140.000 EUR (exclusiv TVA).

Impozitarea persoanelor fizice

    Clarificarea obligațiilor de raportare și plată aplicabile veniturilor din salarii pentru avantajele în bani și/sau natură acordate de terți, indiferent de existența unui sediu permanent în România.

- publicitate -

Modificări ce vizează Legea Contabilității – 82/1991

 • Se introduce obligativitatea organizării și conducerii contabilității proprii, potrivit prevederilor contabilității, pentru persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • Se aduce o clarificare și completare a prevederilor referitoare la entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de către Banca Naționala Română (“BNR”), astfel: 
  • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și a schemelor de garantare a depozitelor supravegheate de BNR;
  • Orice alte entități care intră în sfera sa de reglementare contabilă.
 • Se introduce obligativitatea efectuării inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute pentru persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • De asemenea înregistrările în contabilitate a operațiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea ori lichidarea, potrivit legii, a activității persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România se fac pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situații.
 • Se introduce obligativitatea pregătirii și auditării statutare a situațiilor financiare anuale și în cazul altor forme de reorganizare juridică (altele decât fuziune și divizare sau lichidare). 
 • Se include obligativitatea păstrării pentru o perioadă de zece ani a următoarelor documente financiare: 
  • situațiile financiare și raportările contabile întocmite și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar; 
  • situațiile financiare anuale consolidate; o    situațiile financiare interimare.
 • Se aduce o clarificare și completare a prevederilor în ceea ce privește documentele care însoțesc situațiile financiare anuale. În speță, se adaugă pe lângă raportul administratorului următoarele:
  • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori după caz;
  • raportul privind plățile către guvern, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia;
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 
 • Se include o nouă prevedere referitoare la situațiile financiare consolidate, acestea necesitând a fi însoțite de:
  • raportul consolidat al administratorilor;
  • raportul de audit;
  • raportul consolidat privind plățile către guvern, în cazul in care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia. 

De asemenea, nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea și depunerea acestora în termenul legal, constituie contravenție, fiind sancționată cu amendă astfel:  o         

 • cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsa între 1 și 15 zile lucrătoare; 
 • cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 si 30 de zile lucrătoare;
 • cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, perioada de întârziere care depășește 30 de zile lucrătoare.
 • Se completează lista persoanelor juridice de interes public prin adăugarea Fondului de garantare a depozitelor bancare si a schemelor de garantare a depozitelor supravegheate de BNR.
 • Se introduc prevederi care stabilesc categoriile de informații cu caracter public, cuprinse in situațiile financiare/raportările contabile anuale. Aceste categorii, precum și modalitatea de transmitere și periodicitatea cu care aceste informații vor fi transmise, se stabilesc prin ordinul Ministrului Finanțelor. Informațiile vor fi extrase din situațiile financiare/raportările contabile anuale depuse de către contribuabili. De asemenea Ministerul Finanțelor poate încheia protocoale de colaborare cu alte instituții, direct sau indirect prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având ca obiect schimbul de informații atunci când actul de înființare/reglementare al acestora prevede necesitatea utilizării informațiilor incluse în situațiile financiare/raportările contabile anuale, respectând cadrul legal aplicabil in ceea ce privește confidențialitatea datelor.
 • Se aduce o completare a contravențiilor referitoare la nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea, semnarea, depunerea în termen legal și obligația privind auditarea situațiilor financiare interimare, inclusiv nedepunerea acestora potrivit prezentei legi;
 • Se aduce o clarificare cu privire la persoanele care constată contravențiile și aplică amenzile din prezenta lege, acestea fiind persoane din cadrul direcțiilor Ministerului Finanțelor, respectiv ale ANAF, stabilite prin ordin al Ministrului Finanțelor, respectiv al președintelui ANAF.