GRUPA 41 „CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE”

Din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate” fac parte:
Contul 411 “Clienti”
Contul 413 “Efecte de primit de la clienti”
Contul 418 “Clienti – facturi de intocmit”
Contul 419 “Clienti – creditori”

- Publicitate -