GRUPA 40 "Furnizori si conturi asimilate"

460

GRUPA 40 „FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE”

Din grupa 40 „Furnizori si conturi asimilate” fac parte:
Contul 401 “Furnizori”
Contul 403 “Efecte de platit”
Contul 405 “Efecte de platit pentru imobilizari”
Contul 409 “Furnizori – debitori”

- Publicitate -