Directia Generala a Finantelor Publice Valcea informeaza contribuabilii ca, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 421/23.06.2010, Partea I, au fost aduse modificari si completari Codului Fiscal (CF).

Prezentam in articolul de mai jos principalele masuri in domeniul TVA pentru livrarile de cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, precum si standardele minime comune stabilite pentru inregistrarea si scoaterea din evidenta a persoanelor impozabile care efectueaza operatiuni de comert intracomunitar.

Registrul operatorilor intracomunitari: se infiinteaza incepand cu data de 1 august 2010 in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare.

Operatiunile intracomunitare pentru care este obligatorie inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari sunt:
– livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din CF;
– livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
– prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
– achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
– achizitii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite in Comunitate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania;

Obligativitatea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari intervine:
– la data solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile si persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 CF, daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare mentionate mai sus;
– inainte de efectuarea operatiunilor intracomunitare amintite, de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153 indice 1 CF.
Cererea de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari se depune la organul fiscal competent insotita de documente doveditoare. Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila sau in evidenta caruia aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.
În vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna, la organul fiscal competent, urmatoarele:
– formularul (095) „Cerere de inregistrare in /radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”;
– certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania, ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
– in cazul in care, in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile care intra sub incidenta art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;
– in cazul in care, in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni, contribuabilii vor prezenta copiile hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, dupa caz, din cadrul ANAF, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF.

- publicitate -

Persoanele fizice care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.

Important!
Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna, la organul fiscal competent, cererea de inscriere odata cu „Cererea de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare” sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/ de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 CF.

Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Aprobarea sau respingerea motivata a cererii de inscriere se va dispune in termen de 10 zile in cazul persoanelor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si de indata pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Înregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii de catre organul fiscal competent a deciziei emise in acest sens.

Operatorii economici care intentioneaza sa desfasoare dupa data de 1 august operatiuni intracomunitare care intra sub incidenta art. 158 indice 2 CF, trebuie sa solicite organelor fiscale competente inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari.

Pentru cererile depuse si aprobate pana la data de 1 august 2010, data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari va fi 1 august 2010. În cazul cererilor depuse dupa 1 august 2010, data inregistrarii va fi data comunicarii deciziei de catre organul fiscal competent.

Solicitarile de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele fiscale competente incepand cu data publicarii OUG nr.54/2010, respectiv 23.06.2010.

Nu pot fi inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari:
– persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA;
– persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare o actiune penala si/sau au inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu operatiuni intracomunitare.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisa de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu in urmatoarele cazuri:
– persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii,
– persoanele impozabile se afla in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
– persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF, in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158 indice 2 alin (1) CF;
– persoanele inregistrate in scopuri de TVA solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
– persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu operatiuni intracomunitare.

Important!

Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si 153 indice 1 din CF.

Începand cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul TVA cu statele membre ale UE, vor fi utilizate informatiile din Registrul operatorilor intracomunitari.

Contraventii si sanctiuni

Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedura Fiscala introdus prin OUG nr. 54/2010.

Extinderea masurilor de simplificare (taxare inversa) si la livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, in conditii ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui ANAF.

Masurile de simplificare mentionate mai sus se aplica incepand cu a 10-a zi urmatoare comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii pentru aplicarea acestora, pana la data de 31 decembrie 2011.

Data comunicarii derogarii mentionate mai sus de catre Consiliul Uniunii Europene va fi publicata de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul sau oficial, www.mfinante.ro.

sursa: finantevalcea.ro