Sari la conținut

Modificări 2022 – Codul fiscal și Codul de procedură fiscală

Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen

Prin intermediul acesteia, termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă. Astfel, noul termen de depunere a solicitării de restructurare este 31 iulie 2022 (anterior modificării, termenul era 31 ianuarie 2022).

Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene

Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Pe data de 31 ianuarie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial 097/31 ianuarie 2022, Ordonanța nr. 11 pentru modificarea Codului fiscal. Principalele modificări sunt următoarele:

Impozitul pe profit

 • În cazul sponsorizărilor sau actelor de mecenat efectuate și a burselor private acordate, se elimină prevederea conform căreia sumele ce nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 • În cazul sponsorizărilor efectuate și a burselor acordate, se elimină prevederea conform căreia sumele ce nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Impozitul specific

 • Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016, privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a ordonanței (adică de la data de 3 februarie 2022).
 • Astfel, pentru anul 2022, contribuabilii recalculează impozitul specific prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 180 de zile calendaristice.

Modificări aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală

Pe data de 31 ianuarie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial 097/31 ianuarie 2022, Ordonanța nr. 11 pentru modificarea Codului de procedură fiscală. Principalele modificări sunt următoarele:

Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans

 • Se modifică termenul pentru soluționarea cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, reglementat la art. 52, alin. (12), de la 3 luni la 6 luni.

Furnizarea periodică de informații

 • Se introduce la art. 59 alin. (2), pentru contribuabilul/plătitorul care pune la dispoziție o interfață electronică prin care se facilitează tranzacțiile comerciale online, obligația furnizării periodice de informații referitoare la tranzacțiile desfășurate prin intermediul acestora către organul fiscal central, prin completarea unei declarații pe propria răspundere. Natura informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

Obligația depunerii declarației fiscale

 • Se modifică art. 101, alin. (4) în sensul în care doar în cazul obligațiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale, fiind eliminat cazul de inactivitate temporară.
 • Se introduc patru noi alineate la art. 101, cu următorul cuprins:

„(41) Entitățile înregistrate în registrul comerțului, pentru care există înscrise mențiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului.

 • Celelalte entități, altele decât cele prevăzute la alin. (41), nu au obligația depunerii declarațiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activității la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii privind suspendarea activității în registrul contribuabililor.
 • Aplicarea prevederilor alin. (41) și (42) încetează la data reluării activității sau la împlinirea unui termen de trei ani de la data înregistrării, în registrul comerțului, a mențiunii privind inactivitatea temporară sau a mențiunii privind suspendarea activității în registrul contribuabililor.
 • Obligațiile de declarare, aferente activității desfășurate anterior înregistrării inactivității temporare/suspendării, se mențin.”

Competența de efectuare a inspecției fiscale

 • Se introduce un nou alineat la art. 119 , potrivit căruia competența de efectuare a inspecției fiscale în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central poate fi stabilită prin ordin al președintelui ANAF și în sarcina altor organe fiscale care nu au competență potrivit cap. I al titlului III.

Sfera și obiectul verificării documentare

 • Se modifică art. 148, în sensul în care prevederile art. 119, privind competența de efectuate a inspecției fiscale, și ale art. 120, reglementând reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central, sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul verificării documentare efectuate de către organele de inspecție fiscală.

Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende

 • Se modifică art. 1701, alin. (1) astfel că, în cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire, după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor plătite sau după aprobarea situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea.

Condiții de acordare a eșalonării la plată

 • Se modifică art. 186, alin. (1), lit. c) și se introduce posibilitatea solicitării eșalonării la plată în cazul debitorului aflat în procedura insolvenței, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată să iasă din procedura insolvenței.
 • Este eliminată condiția prevăzută la art. 186, alin. (1), lit. e), respectiv cea care prevede ca debitorului să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26.

Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată

 • Se introduce o excepție de la condiția de menținere a valabilității eșalonării la plată prevăzută la art. 194, alin. (1), lit. j), în sensul în care nu reprezintă o condiție pentru debitorul care a solicitat eșalonarea la plată potrivit art. 195 achitarea sumei pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26.
 • Se modifică art. 195 astfel: o Litera j) a art. 194, alin. (1) – anterior prezentată – este introdusă la trimiterile făcute prin dispozițiile art. 195, alin. (1), lit. a), reglementând obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată o Excepția prevăzută la art. 195, alin. (1), lit. b) este eliminată Litera j) a art. 194, alin. (1) este introdusă la trimiterile făcute prin dispozițiile art. 195, alin. (3), reglementând termenul pentru depunerea cererii de modificare a deciziei de eșalonare la plată.

Executarea silită prin poprire

 • Se modifică art. 236 alineatele (3), (13) – (15), prin înlocuirea termenului „bancă”, utilizat în cuprinsul acestor dispoziții, cu „instituție de credit”.

sursa: Deloitte Tax Alert

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version