OMEF nr. 2219/2008 din 21 iulie 2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
2010-07-26 – Modificat si completat de OMFP nr. 2219/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 (MOf. nr. 517 din 26 iulie 2010 – PDF).
2008-08-01 – Data intrarii in vigoare: 01 August 2008.
2008-08-01 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 582 din 1 august 2008.

ORDINUL nr. 2219/2008 din 21 iulie 2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991  – [ versiune actualizata-consolidata 26 iulie 2010 ]

Avand in vedere prevederile art. 42 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
in temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Constatarea contraventiei prevazute la art. 41 pct. 2 lit. f) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata, si aplicarea amenzii stabilite de art. 42 alin. (1) si (2) din aceeasi lege se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscala si de comisarii Garzii Financiare, precum si de personalul altor directii din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

- publicitate -

ART. 2
(1) Se autorizeaza Directia generala de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sa constate si sa aplice sanctiunea prevazuta la art. 1 autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, in baza sesizarilor transmise de Directia generala de metodologie contabila institutii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
————
Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din Ordinul nr. 1.990 din 15 iulie 2010 , publicat in Monitorul Oficial nr. 517 din 26 iulie 2010.

(1^1) Directia generala de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va transmite Directiei generale de metodologie contabila institutii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice o copie a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. Totodata, Directia generala de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va instiinta Directia generala de metodologie contabila institutii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice in cazul in care sunt formulate plangeri impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor transmise.
————
Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din Ordinul nr. 1.990 din 15 iulie 2010 , publicat in Monitorul Oficial nr. 517 din 26 iulie 2010.

(2) În cazul in care, in termen de 10 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii, nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991 , republicata, se vor lua urmatoarele masuri:
a) Directia generala de metodologie contabila institutii publice emite decizii de blocare a deschiderilor de credite bugetare si a conturilor de disponibilitati ale autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, care nu au depus situatiile financiare la termen;
————
Litera a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 3 al art. I din Ordinul nr. 1.990 din 15 iulie 2010 , publicat in Monitorul Oficial nr. 517 din 26 iulie 2010.

b) Directia generala de metodologie contabila institutii publice transmite deciziile emise institutiilor publice pentru care s-a dispus masura blocarii deschiderilor de credite si a conturilor de disponibilitati, Unitatii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar si control, Directiei generale de programare bugetara si Directiei generale de trezorerie si contabilitate publica, dupa caz;
c) Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control si Directia generala de programare bugetara restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru care s-a dispus masura blocarii deschiderilor de credite;
d) Directia generala de trezorerie si contabilitate publica transmite lista autoritatilor si institutiilor publice pentru care s-a dispus masura blocarii conturilor de disponibilitati unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea au deschise conturile;
e) Directia generala de metodologie contabila institutii publice emite decizii de deblocare a deschiderilor de credite si a conturilor de disponibilitati dupa depunerea situatiilor financiare, decizii care se comunica institutiilor publice si directiilor prevazute la lit. b).

ART. 3
(1) Se imputerniceste personalul incadrat in serviciul/biroul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale, din cadrul activitatilor de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu atributii in primirea si centralizarea situatiilor financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale, sa constate si sa aplice sanctiunea prevazuta la art. 1 unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) În cazul in care, in termen de 10 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii, nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991 , republicata, se vor lua urmatoarele masuri:
a) directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti emit decizii de blocare a deschiderilor de credite bugetare ale unitatilor administrativ-teritoriale care nu au depus situatiile financiare la termen;
b) serviciul/biroul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale, din cadrul activitatilor de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti, transmite deciziile emise unitatilor administrativ-teritoriale pentru care s-a dispus masura blocarii deschiderilor de credite bugetare si unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului local;
c) unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru care s-a dispus masura blocarii deschiderilor de credite;
d) directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti emit decizii de deblocare a deschiderilor de credite dupa depunerea situatiilor financiare, decizii care se comunica unitatilor administrativ-teritoriale si unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului local.

ART. 4
(1) Pentru efectuarea de operatiuni de natura celor prevazute la art. 42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991 , republicata, ordonatorii de credite ai institutiilor publice pentru care a fost dispusa masura blocarii deschiderilor de credite bugetare sau a conturilor de disponibilitati, dupa caz, au obligatia de a anexa la cererile de deschidere de credite sau, in cazul conturilor de disponibilitati, la ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) care stau la baza acestor operatiuni o nota justificativa din care sa rezulte in mod explicit natura platilor care vor fi efectuate.
(2) Raspunderea privind intocmirea notelor justificative si a deschiderii de credite bugetare sau a efectuarii de plati din conturile de disponibilitati blocate, numai pentru operatiuni de natura celor prevazute la art. 42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991 , republicata, revine ordonatorilor de credite.

ART. 5
Desemnarea persoanelor cu atributii privind aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 1 se efectueaza de catre directorul general al Directiei generale de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv de catre directorul executiv al directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
————
Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din Ordinul nr. 1.990 din 15 iulie 2010 , publicat in Monitorul Oficial nr. 517 din 26 iulie 2010.

ART. 6
Directia generala de metodologie contabila institutii publice, Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, Directia generala de programare bugetara, Directia generala trezorerie si contabilitate publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
————
Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din Ordinul nr. 1.990 din 15 iulie 2010 , publicat in Monitorul Oficial nr. 517 din 26 iulie 2010.

ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
Bucuresti, 21 iulie 2008.
Nr. 2.219.
————