OpANAF 1415/2009 – Documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

475

ANEXA 5b)
INSTRUCTIUNILE DE COMPLETARE a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala
la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”

Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale” reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala la finalizarea inspectiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugata si a altor obligatii fiscale (cu exceptia impozitului pe venit) la persoana fizica sau asocierile de persoane fizice neinregistrate la organele fiscale.
„Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale” va cuprinde taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale suplimentare impreuna cu accesoriile aferente acestora, inscrise in „Raportul de inspectie fiscala incheiat la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”.
Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale” se intocmeste de catre echipa de inspectie fiscala, se avizeaza de seful de serviciu/birou/compartiment si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie fiscala de care apartine echipa de inspectie fiscala.
Informatiile din continutul formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale” se vor completa dupa cum urmeaza:
1. „Datele de identificare ale persoanei fizice” va cuprinde:
1.1. „Numele si prenumele” – se va completa cu numele, initiala tatalui si prenumele persoanei fizice verificate.
1.2. „Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala”, definit conform prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza astfel, dupa caz:
a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
b) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
2. „Cod de inregistrare fiscala” – se completeaza in situatia in care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de catre organul fiscal competent pentru activitatile economice desfasurate.
3. „Date privind domiciliul persoanei fizice” – se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa unde isi are domiciliul persoana fizica.
4. „Date privind locul de desfasurare a activitatii economice” – se va completa cu toate informatiile care definesc complet adresa locului de desfasurare a activitatii.
5. „Date privind creanta fiscala”
Punctul 5.1. – tabelul va cuprinde rezultatele inspectiei fiscale privind taxa pe valoarea adaugata si va fi completat numai in situatia in care, in perioada verificata, persoana fizica nu a depus niciun decont de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare, astfel:
Pentru fiecare din randurile 1-2, organele de inspectie vor inscrie urmatoarele:
Rand 1:
– coloana 2 – se completeaza data de la care incepe perioada supusa verificarii sub forma zz.ll.aa;
– coloana 3 – se completeaza data de sfarsit a perioadei supuse verificarii, sub forma zz.ll.aa;
– coloana 4 – se completeaza cu valoarea totala a bazei impozabile stabilita de organele de inspectie asupra careia se aplica cota de TVA pentru calculul taxei pe valoarea adaugata. În cazul utilizarii unor cote diferite de TVA se vor inscrie bazele insumate ale acestora;
– coloana 5 – se completeaza taxa pe valoarea adaugata stabilita de plata de organele de inspectie fiscala;
– coloana 6 – se completeaza cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adaugata.
Rand 2:
– coloana 2 – se completeaza data de inceput a perioadei pentru care se calculeaza majorarile de intarziere, pentru taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de plata, sub forma zz.ll.aa;
– coloana 3 – se completeaza data pana la care se calculeaza majorarile de intarziere, sub forma zz.ll.aa;
– coloana 4 – se completeaza cu taxa pe valoarea adaugata de plata stabilita de organele de inspectie fiscala, care a stat la baza calculului obligatiilor fiscale accesorii;
– coloana 5 – se completeaza cu suma totala a accesoriilor calculate pentru taxa pe valoarea adaugata stabilita de inspectia fiscala. Pentru perioadele de pana la 31 decembrie 2005 se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere care se vor cumula cu majorarile de intarziere datorate pentru perioada de dupa 1 ianuarie 2006;
– coloana 6 – se completeaza cu simbolul codului de cont bugetar pentru majorarile de intarziere.
Punctul 5.2. – se va detalia activitatea economica desfasurata de persoana fizica si vor fi prezentate implicatiile fiscale din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata identificate. Motivul de fapt se va inscrie atat pentru taxa pe valoarea adaugata, cat si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.
Punctul 5.3. – se va inscrie detaliat incadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevazute de lege. Temeiul de drept se va inscrie atat pentru taxa pe valoarea adaugata stabilita de inspectia fiscala, cat si pentru accesoriile aferente acesteia.
6. „Alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat” va cuprinde:
Punctul 6.1. – se va inscrie denumirea obligatiei fiscale. De asemenea, se va completa un tabel pentru fiecare obligatie fiscala stabilita suplimentar cu urmatoarele informatii:
– randul 0: se va completa cu numarul curent al randului;
– randul 1 coloana 1: in acest rand se vor inscrie denumirea obligatiei fiscale principale, impozitul, taxa sau contributia care a facut obiectul inspectiei fiscale (cu exceptia taxei pe valoarea adaugata);
– randul 2 coloana 1: in acest rand se va inscrie denumirea „majorari de intarziere”.
Pentru fiecare din randurile 1 si 2, organele de inspectie fiscala vor inscrie urmatoarele:
– randul 1 coloana 2: se completeaza cu data de inceput a perioadei verificate, sub forma zz.ll.aa;
– randul 1 coloana 3: se completeaza cu data de sfarsit a perioadei verificate, sub forma zz.ll.aa;
– randul 1 coloana 4: reprezinta valoarea totala a bazei impozabile asupra careia se aplica cota de impozit pentru determinarea obligatiei fiscale;
– randul 1 coloana 5: se completeaza cu valoarea totala a sumelor stabilite de catre inspectia fiscala pentru impozitul, taxa, contributia care a facut obiectul inspectiei fiscale, pentru toata perioada verificata;
– randul 1 coloana 6: reprezinta codul de cont bugetar al obligatiei fiscale care a facut obiectul inspectiei fiscale;
– randul 2 coloana 2: se completeaza cu data de la care se calculeaza majorarile de intarziere pentru obligatiile fiscale stabilite de plata de organele de inspectie, sub forma zz.ll.aa;
– randul 2 coloana 3: se completeaza cu data pana la care se calculeaza majorarile de intarziere pentru obligatiile fiscale stabilite de plata, sub forma zz.ll.aa;
– randul 2 coloana 4: se completeaza cu suma totala a bazei impozabile stabilite de organele de inspectie;
– randul 2 coloana 5: se completeaza cu suma totala a obligatiilor fiscale accesorii calculate pentru sumele stabilite de inspectia fiscala;
– randul 2 coloana 6: se completeaza cu simbolul codului de cont bugetar al majorarilor de intarziere aferente obligatiei fiscale care a facut obiectul inspectiei fiscale.
Punctul 6.1.1. – se vor inscrie detaliat modul in care persoana fizica a desfasurat activitatea, tratamentul fiscal aplicat de aceasta, precum si prezentarea consecintelor fiscale. Motivul de fapt se va inscrie atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile aferente acesteia.
Punctul 6.1.2. – se va inscrie detaliat incadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevazute de lege, cu prezentarea concisa a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va inscrie atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile calculate la aceasta.
Informatiile prevazute la pct. 6.1.1 si 6.1.2 se vor completa pentru fiecare impozit, taxa sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si/sau accesorii aferente acestora. În cazurile in care legea permite si exista constatari, se pot inscrie obligatii fiscale accesorii, fara ca organele fiscale sa stabileasca o obligatie fiscala principala suplimentara la sfarsitul perioadei verificate. În acest caz, in coloana 4 „Baza impozabila stabilita de organele de inspectie fiscala” se va inscrie obligatia fiscala principala stabilita de plata pe o anumita perioada, chiar daca in perioadele urmatoare aceasta s-a anulat.
7. „Data comunicarii” actului administrativ fiscal reprezinta data stabilita in conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si este, in functie de modalitatea de comunicare, dupa cum urmeaza:
– data semnarii de primire, in conditiile art. 44 alin (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; aceasta data va fi inscrisa de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, impreuna cu semnatura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;
– data inscrisa de posta la remiterea „confirmarii de primire”, in conditiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. „Confirmarea de primire” va fi anexata la exemplarul actului administrativ fiscal care ramane la organul de inspectie fiscala, iar o copie va fi transmisa organului fiscal competent in administrarea caruia se afla contribuabilul verificat;
– data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului publicitar, in conditiile prevazute la art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
O copie a anuntului publicitar care a fost afisat va fi anexata deciziei de impunere si va fi transmisa impreuna cu aceasta la organul fiscal competent in administrarea caruia se afla contribuabilul verificat, iar o alta copie va fi anexata la exemplarul ramas la organul de inspectie fiscala care a efectuat verificarea.
8. „Termenul de plata”. Diferenta de obligatie fiscala stabilita suplimentar de plata, precum si obligatiile accesorii aferente acestora se platesc, in functie de data comunicarii prezentei decizii, astfel:
– pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii prezentei decizii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna;
– pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna.
9. „Dispozitii finale” – se va completa numarul total de pagini al raportului de inspectie fiscala care se anexeaza la formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”.
Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale” se va intocmi in 3 exemplare, toate cu titlu de original, cate un exemplar pentru:
– organul fiscal pe raza caruia persoana fizica verificata are domiciliul fiscal, potrivit legii, sau in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, dupa caz;
– echipa de inspectie fiscala;
– persoana fizica verificata.

- Publicitate -