Prezentarea situatiei de fapt (1)
– Bunurile prelucrate sunt confectionate exclusiv din bunuri care au fost importate in Romania dupa data aderarii si importul este realizat de A (persoana impozabila nestabilita in Romania)
– A – este persoana impozabila nestabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru, incheie un contract de prestari servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale cu B, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Bunurile care sunt prelucrate provin din tari terte, sunt importate in Romania, iar produsele prelucrate obtinute sunt transportate in alt stat membru;
– B – persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art.153 din Codul fiscal presteaza serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale in favoarea societatii A;

Potrivit prevederilor art.151^1 din Codul Fiscal, plata taxei pe valoarea adaugata pentru importul de bunuri supus taxarii, este obligatia importatorului.
Asa cum se precizeaza la pct. 59 din Normele Codului Fiscal, importatorul in scopul taxei este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau, in absenta acestui cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data.
Avand in vedere ca facturi fiscale este emisa de furnizor catre A pentru bunurile care sunt importate in Romania, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, persoana care are calitatea de importator si careia in revine obligatia platii TVA aferente importului de bunuri in Romania este A. in numeroase cazuri, pe facturi fiscale este inscrisa si societatea prelucratoare din Romania (B), pentru a indica punctul de destinatie al bunurilor. Pe declaratia vamala de import, A va fi inscris drept importator al bunurilor.
Ulterior importului, A va preda bunurile spre prelucrare lui B, dupa prelucrare bunurile fiind transportate in alt stat membru.

Societatea A va avea urmatoarele obligatii in Romania :
► Sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, conform art.153 alin.(5) din Codul fiscal :
– ori ca urmare a faptului ca, dupa prelucrare, bunurile prelucrate, al caror proprietar de drept este A, sunt transportate din Romania in alt stat membru, dar fara sa fie vandute de A unei alte persoane, operatiune care indeplineste conditiile unui transfer conform art.128 alin.(10)-(11) din Codul fiscal, respectiv o livrare intracomunitara asimilata, care are locul in Romania conform art.132 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal;
– ori ca urmare a faptului ca A vinde bunurile unei alte persoane si bunurile sunt transportate din Romania in alt stat membru, operatiune care indeplineste conditiile unei livrari intracomunitare conform art.128 alin.(9) din Codul fiscal, care are locul in Romania conform art. 132 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal.
– in acest sens subliniem ca orice persoana impozabila nestabilita in Romania, are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art.153 alin.(5) din Codul fiscal, daca realizeaza o livrare intracomunitara care are locul in Romania.
► Sa declare livrarile intracomunitare sau livrarile intracomunitare asimilate (transferurile) ca atare in decontul de taxa prevazut la art.156^2 din Codul fiscal, precum si in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare prevazuta la art.156^4 din Codul fiscal. Scutirea de taxa pentru livrarea intracomunitara este prevazuta de art.143 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, iar pentru livrarea intracomunitara asimilata, este prevazuta la art.143 alin.(2) lit.d) din Codul fiscal. Justificarea scutirilor de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza conform art.10 din Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art.143 alin.(1) lit.a)-i), art.143 alin.(2) si art. 144^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2421/2007. pdf

Avand in vedere ca importurile sunt realizate in Romania de A, in scopul utilizarii pentru operatiuni scutite cu drept de deducere, respectiv livrarea intracomunitara asimilata (transferul) din Romania in alt stat membru, rezulta ca A poate deduce taxa pe valoarea adaugata platita pentru aceste importuri in conformitate cu prevederile art.145 alin.(2) din Codul fiscal si art.147^1 din Codul fiscal.

Obligatiile firmei B din Romania care realizeaza prelucrarea :
► Inregistrarea materiei prime in Registrul bunurilor primite, in conformitate cu prevederile pct.79 alin.(1) lit.g) din normele de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.
► Emiterea facturii pentru prestarea de servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale, catre beneficiarul prestarilor de servicii, respectiv A. Serviciul respectiv nu este impozabil in Romania, daca beneficiarul (A) a comunicat un cod valabil de TVA din alt stat membru decat Romania si daca bunurile prelucrate sunt transportate in afara Romaniei, conform art.133 alin.(2) lit.h) pct.2 coroborat cu art.126 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal. Serviciile respective se inscriu la rd. 3 din decontul de taxa depus de B, prevazut la art.156^2 din Codul fiscal.
► Prestatorul din Romania nu are obligatia sa declare aceste operatiuni in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare, aceasta obligatie revenind proprietarului bunurilor, respectiv A.

- publicitate -

surse:
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
informare 17-10-2007 DGFP Arges

extra: Tratamentul fiscal (2) pentru importul realizat de B (persoana inregistrata in scopuri de TVA in Romania).

2 COMENTARII