Situatie: Ce obligatii fiscale are o persoana juridica inregistrata prin optiune in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, conform art. 153^1 din Codul fiscal, care achizitioneaza din Comunitate doua autoturisme second hand in valoare de 15000 euro?
Cum se sanctioneaza neindeplinirea obligatiilor declarative aferente acestei operatiuni ?
Dupa inregistrarea ca platitor de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, persoana juridica poate efectua ajustarea taxei achitata bugetului de stat, aferenta celor doua autoturisme achizitionate din Comunitate?

Raspuns DGFP Neamt din februarie 2008:
extra: de citit si articolul Regimul TVA al tranzactiilor cu autoturisme noi si second hand

1) Cu privire la plata TVA aferenta achizitiilor intracomunitare de catre o persoana impozabila romana inregistrata in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare , conform art. 153^1 Titlul VI TVA din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la obligatiile declarative ale acesteia :

Potrivit prevederilor art. 126 alin. (3) lit. a) Titlul VI TVA din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, sunt operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 132^1:
,, o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vanzarile la distanta

Asa cum este stipulate la art. 126 alin. (6) din aceeasi lege persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea prevazuta la alin. (4), au dreptul sa opteze pentru regimul general prevazut la art. 126 alin. (3) lit. a). Optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.

- publicitate -

In conformitate cu prevederile art. 151 Titlul VI TVA din Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare , persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila este obligata la plata taxei .

Potrivit prevederilor art. 153^1 alin. (1) si (2) Titlul VI TVA din Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,,persoana impozabila care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze, conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara in Romania au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 , inaintea efectuarii achizitiei intracomunitare, in cazul in care valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.

Totodata , potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiasi articol persoana impozabila care nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze, conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila pot solicita sa se inregistreze, conform art.153^1, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, pentru care beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4) al art. 126 Titlul VI TVA din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare .

Conform prevederilor art. 157 alin. (1) Titlul VI TVA din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare , orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 156^2 si 156^3.

Asa cum este stipulat la art. 156^3 alin. (1) lit. a) si art. 156^4 alin. (2) Titlul VI TVA din acelasi act normativ, persoanele inregistrate conform art. 153^1, dar neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa si o declaratie recapitulativa privind achizitiile intracomunitare .

Potrivit alin. (5) al aceluiasi articol decontul special de taxa pe valoarea adaugata trebuie intocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor, in situatiile prevazute la alin. (1) – (4). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Prin O.M.F.P. nr. 36/2007 OMEF 254/2008 s-au aprobat modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”. .pdf

In conformitate cu prevederile art. 156^4 alin. (2) Titlul VI TVA din Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 si art. 153^1, trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unui trimestru calendaristic, o declaratie recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care va cuprinde urmatoarele informatii:

a) suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care aceasta persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 151, si pentru care exigibilitatea taxei a intervenit in trimestrul calendaristic respectiv;
b) suma totala a achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabila beneficiara drept persoana obligata la plata taxei, in conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) lit. e).

Conform prevederilor alin. (3) al aceluiasi articol declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni.

Prin O.M.F.P. nr. 537/2007 OMEF 552/2008 s-a aprobat modelul si continutul formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”. .pdf .pdf

Potrivit prevederilor art.120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cat si a prevederilor art. III din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea O.G. nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 majorarile de intarziere in cota de 0,1 % se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere , incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv .

Conform prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. d) Titlul X Sanctiuni din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice .

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate rezulta ca pentru achizitiile intracomunitare a celor doua mijloace de transport second-hand , efectuate de o persoana impozabila stabilita in Romania, care aplica regimul special de scutire pentru intreprinderi mici si care este inregistrata prin optiune in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, de la un furnizor din Comunitate , care nu este o persoana impozabila revanzatoare de bunuri second – hand si care nu a supus bunurile taxarii in baza regimului special, similar celui prevazut la art. 152^2 din Codul fiscal in statul membru din care au fost livrate, se aplica urmatorul tratament privind achizitiile intracomunitare realizate in Romania :
– faptul ca persoana impozabila a optat pentru taxarea achizitiilor sale intracomunitare in Romania inseamna ca ea trebuie sa plateasca TVA aferenta in Romania ;
– intrucat optiunea a fost facuta inainte de efectuarea achizitiilor intracomunitare persoana impozabila trebuie sa plateasca TVA in Romania pentru toate achizitiile sale intracomunitare ulterioare optiunii si cel putin pentru anul calendaristic urmator, deci si pentru cele doua autoturisme second – hand ;
– pentru aceste achizitii intracomunitare persoana impozabila are obligatia sa depuna la organul fiscal decontul special de taxa pe valoarea adaugata, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor ;
– totodata , persoana impozabila are si obligatia depunerii la organul fiscal a declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului calendaristic ;
– pentru neplata la termen a taxei pe valoarea adaugata persoana impozabila datoreaza majorari de intarziere iar pentru nedepunerea declaratiilor va fi sanctionata cu amenda .

2) Referitor la dreptul unei persoane impozabile care a trecut la regimul normal de taxa, de a deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor de transport achizitionate din Comunitate, aflate in folosinta, pentru care s-a platit TVA la bugetul de stat si s-a depus decontul special 301.

Asa cum este stipulat la art. 152 Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici alin. (9) Titlul VI TVA din Codul fiscal, prin norme se stabilesc regulile de inregistrare si ajustarile de efectuat in cazul modificarii regimului de taxa.

Potrivit pct. 61 alin. (4) Titlul VI T.V.A din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul art. 152 alin. (3), (7) si (9) coroborat cu conditiile prevazute la art. 145 – 149 din Codul fiscal, persoana impozabila are dreptul/obligatia la ajustarea taxei deductibile aferente:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate in momentul trecerii la regimul normal de taxare;
b) bunurilor de capital definite la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, aflate inca in folosinta, in scopul desfasurarii activitatii economice in momentul trecerii la regimul normal de taxa, cu conditia ca perioada de ajustare a deducerii, prevazuta la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, sa nu fi expirat. Prevederile acestui alineat se completeaza cu prevederile de la pct. 46.

In conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. e ) Titlul VI TVA din Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare , pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente unei achizitii intracomunitare de bunuri , persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sa detina o factura sau documentul prevazut la art. 155^1 alin. (1); si
2. sa inregistreze taxa ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea;

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate rezulta ca in momentul trecerii la regimul normal de taxa, o persoana impozabila romana are dreptul sa efectueze ajustarea taxei deductibile aferenta mijloacelor de transport aflate in folosinta , in scopul desfasurarii activitatii economice , care au fost achizitionate de la un furnizor din Comunitate si pentru care s-a platit TVA la bugetul de stat si s-a depus decontul special 301.

sursa: DGFP Neamt raspuns din februarie 2008:

1 COMENTARIU