ACTUALIZARE 2013: Declararea livrărilor, achiziţiilor și prestărilor intracomunitare – Declaraţia recapitulativă 390VIES

In MOf. nr. 294/15.04.2008 a fost publicat OpANAF nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului VIES 390 „Declaratie recapitulativa privind livraarile/achizitiile intracomunitare de bunuri” .pdf

Se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, in conditiile art. 156^4 din Codul Fiscal, care au efectuat in trimestrul de raportare livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari şi achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in Titlul VI din Codul fiscal.

Declaratia recapitulativa se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului, la organul fiscal competent si se completeaza conform noilor instructiuni incepand cu operatiunile desfasurate in trimestrul I al anului 2008.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achiziiile intracomunitare de bunuri, precum si pentru livrarile si achizitiile de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate.

- publicitate -

Rectificare declaratie VIES 390:
In declaratia rectificativa se rectifica tranzactii declarate in orice perioada de raportare anterioara si se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate. Se completeaza cate o declaratie rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari Declaratia rectificativa se foloseste si pentru reducerea bazei de impozitare a achiziiilor intracomunitare in situatia prevazuta de lege.
Reducerile de pret acordate ulterior de furnizor, intr-un alt trimestru decat cel in care au fost efectuate livrarile de bunuri, se declara in declaratia recapitulativa intocmita pentru trimestrul in care reducerile de pret au fost acordate, indiferent daca in trimestrul respectiv valoarea reducerilor depaseste totalul livrarilor/achizitiilor de bunuri declarate, rezultand astfel o suma negativa.
Operatiunile inscrise la randurile de regularizari din Decontul de TVA, respectiv randurile 2, 5 si 15, se cuprind in declaratia recapitulativa rectificativa aferenta perioadei la care se refera aceste operatiuni.

NOTA:
1.) Sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrari intracomunitare de bunuri scutite; sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, precum si sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri, se vor inscrie in declaratia recapitulativa la operatiunile corespunzatoare.

2.) Pentru achiziii intracomunitare de bunuri in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achizitia se declara in declaratia recapitulativa astfel:
Coloana „Tara”- codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara.
Coloana „Cod operator intracomunitar” – nu se va inscrie nimic.
Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar” – se va inscrie denumirea/numele, prenumele furnizorului care a emis factura.
Coloana „Tipul operatiunii”- se va inscrie „A”.
Coloana „Baza impozabila” – valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabila pentru calculul TVA stabilita potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare).

3.) Pentru livrarile intracomunitare efectuate catre clienti nestabiliti in Comunitatea Europeana si care au desemnat un reprezentant fiscal in Uniunea Europeana, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.

4.) Pentru achiziiile intracomunitare care provin de la un furnizor nestabilit in Comunitatea Europeana si care a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
Similar se procedeaza si in situatia in care furnizorul nestabilit in Comunitatea Europeana nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, dar prin aplicarea de catre unele state membre a masurilor de simplificare a declararii importurilor, respectiv o reprezentareglobala de catre o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expeditie/transport, operatorul extracomunitar se considera reprezentat fiscal de societatea respectiva.

Exemplu:
O societate „A” dintr-un stat extracomunitar (X) vinde unei societati din Romania „B” bunuri. Bunurile sunt importate intr-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de catre societatea de expeditie „C” si apoi aceeasi societate „C” declara in numele furnizorului „A” din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitara a bunurilor din statul membru (Y) in Romania.

In astfel de situatii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expeditie „C”. in declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea furnizorului, respectiv societatea „A” din statul extracomunitar (X), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” codul din statul membru (Y) al societatii de expeditie „C” care a declarat livrarea intracomunitara.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achiziiile intracomunitare de bunuri se completeaza, in mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Programul de asistenta poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.mfinante.ro/portalANAF. (update: link program2008).

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ATENTIE!
Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative (conform art.219, alin.1, lit.b¹ din OG 92/2003) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei.(conf. art.219, alin.2, lit. h din OG 92/2003), cu posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii (agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala).

Prelucrarea declaratiei recapitulative se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, pana la data de 5 a lunii urmatoare termenului de depunere a declaratiei. Dupa prelucrare, declaratia recapitulativa se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Verificarea formala a declaratiilor recapitulative are in vedere:
a) corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA;

b) integralitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale operatorilor straini inscrisi in declaratia recapitulativa: inscrierea corecta a codului de tara, precum si a numarului de caractere ale codului;

c) corelarea totalului sumelor aferente livrarilor/achizitiilor intracomunitare de bunuri din declaratia recapitulativa cu cele inscrise in randurile corespunzatoare din Decontul de TVA sau din Decontul special de TVA, dupa caz,(nu sunt aplicabile pentru declaratiile recapitulative rectificative) astfel:

– (L+T) livrari + livrari in cadrul unei operatiuni triunghiulare din declaratia recapitulativa
= livrari intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA aferent/aferente perioadei de declarare prevazute la pct. 1 din prezenta anexa. Se au in vedere, de asemenea, si eventualele decizii de corectare a erorilor materiale din Decontul/deconturile de TVA intocmit/intocmite in trimestrul de raportare, aferent/aferente aceleiasi perioade. Nu se au in vedere randurile de regularizari privind livrarile intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA;

– (A) achizitii + achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulre din declaratia recapitulativa
= achizitii intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA sau din Decontul special/deconturile speciale de TVA, aferent/aferente perioadei de declarare prevazute la pct. 1 din prezenta anexa. Se au in vedere, de asemenea, si eventualele decizii de corectare a erorilor materiale din Decontul/deconturile de TVA intocmit/intocmite in trimestrul de raportare, aferent/aferente aceleiasi perioade, sau din eventualele deconturi speciale rectificative aferente perioadei de raportare. Nu se au in vedere randurile de regularizari privind achizitiile intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA;

d) indeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei recapitulative prin incrucisarea informatiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrari/achizitii intracomunitare de bunuri in deconturile de TVA si in deconturile speciale de TVA depuse cu informatiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative.

In cazul persoanelor impozabile cu obligatIi declarative lunare, precum si in cazul in care, in cadrul trimestrului de raportare, au fost depuse mai multe deconturi speciale de TVA de catre contribuabil, corelatiile se verifica avandu-se in vedere totalul livrarilor, respectiv al achizitiilor intracomunitare de bunuri inscrise in toate declaratiile depuse in cadrul perioadei la care se refera declaratia recapitulativa.

Notificarea se transmite persoanelor impozabile care :
– nu au depus declaratia recapitulativa, desi in Decontul de TVA sau in Decontul special de TVA au declarat livrari/achizitii intracomunitare de bunuri, potrivit lit. d);
– au depus declaratii recapitulative ce prezinta erori, potrivit lit. a)-c). Pentru aceste persoane impozabile, se emit pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative.:
a) notificari pentru nedepunerea declaratiei;
b) notificari pentru corectarea declaratiei.

Declaratiile recapitulative depuse sau corectate ca urmare a notificarilor transmise se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
Declaratiile recapitulative care prezinta erori, potrivit lit. a)-c), pentru care organul fiscal competent a transmis notificarea pentru corectarea declaratiei, se corecteaza prin depunerea unei noi declaraii corect completate (care inlocuieste declaratia recapitulativa depusa initial), pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative pe care o corecteaza, fara a se bifa casuta de rectificare

Declaratiile recapitulative se rectifica, din oficiu, de catre persoana impozabila, prin depunerea unei declaratii recapitulative rectificative.

In acest sens, se verifica existenta bifei in casuta prevazuta de formular, in vederea marcarii corespunzatoare in sistemul informatic si se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificarilor transmise de organele fiscale competente se introduc intr-o baza de date denumita „Declaratii recapitulative”.

Sursa: adaptare si actualizare material publicat de DGFP Botosani