OMMFPS 1294/2010 – Declaratii CAS si Somaj aferente OUG 82/2010 – drepturi de autor si conventii civile

194

OMMFPS nr. 1.294/2010 din 10 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
2010-09-13 – Data intrarii in vigoare: 13 Septembrie 2010
2010-09-03 – Versiune initiala Monitorul Oficial: OMMFPS-1294-2010-declarartii-CAS-modificare-norme-legea-19-2000.pdf
2010-09-03 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 639 din 13 septembrie 2010

ORDINUL nr. 1.294/2010 din 10 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

Avand in vedere:
– dispozitiile art. II si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010. pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale;
– prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

ART. I
Declaratiile privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, prevazuta la alin. (13) al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, sunt
declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. II
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La capitolul A „Contributia de asigurari sociale” sectiunea I „Dispozitii generale” (capitolul I din lege), la punctul 2, dupa paragraful al saselea se introduce un nou paragraf, paragraful sapte, cu urmatorul cuprins:
„Începand cu data de 10 septembrie 2010, data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, asupra veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale, realizate din drepturi de autor si drepturi conexe, precum si asupra veniturilor din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil, se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiei individuale de asigurari sociale, corespunzatoare acestor venituri, revine platitorului de venit. Platitorii de venit au obligatia de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile, declaratia privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, completata conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme.”
2. Anexa nr. 1.4 la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. III
Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
„Art. 1^1. – (1) Platitorii de venit prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale se asimileaza angajatorilor in ceea ce priveste obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari pentru somaj corespunzatoare veniturilor care se realizeaza din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
(2) Obligatia depunerii/transmiterii de catre platitorii de venit prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 a declaratiei privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se realizeaza prin completarea declaratiei prevazute la art. 1, constituita din documentele prezentate in anexele nr. 1 si 2.”
2. La articolul 7 punctul 4, dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
„g) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.”
3. La articolul 7 punctul 5, dupa litera o) se introduc doua noi litere, literele p) si r), cu urmatorul cuprins:
„p) «98» – pentru contractele de drepturi de autor si drepturi conexe;
r) «99» – pentru contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil.”
4. La articolul 7, punctul 9 se completeaza dupa cum urmeaza:
„Rubrica «Baza de calcul contributie individuala» pentru persoanele cu contracte de drepturi de autor si drepturi conexe (tip contract = 98) se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul asupra careia platitorii de venit au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentata de venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, fara a depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Rubrica «Baza de calcul contributie individuala» pentru persoanele cu contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul asupra careia platitorii de venit au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentata de venitul brut, pentru veniturile din activitatile profesionale desfasurate in baza contractelor, fara a depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.”
5. La articolul 8, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„1. Rubrica «Total contributii datorate de asigurati» se completeaza cu suma contributiilor individuale datorate, declarate de angajator potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj», cu exceptia contributiilor individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.”
6. La articolul 8, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
„11. Rubrica «Total contributii datorate de persoanele fizice» se completeaza cu suma contributiilor individuale declarate de platitorul de venit asimilat angajatorului potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj», datorate de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.”
7. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, TCIDACC, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES. Angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul «JUD» cu «Bucuresti» si, in mod obligatoriu, campul «SECT» cu numarul aferent sectorului (cu valori intre 1 si 6). Contribuabilii nerezidenti vor completa campul «JUD» cu «nerezident». Campul «TARA» se va completa cu abrevierea tarii de rezidenta a angajatorului/contribuabilului nerezident. Campurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Campurile FS1 si CAD1, respectiv, dupa caz, FS2 si CAD2 se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume care sa fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 si 5, respectiv art. 8 pct. 3 si 6. Campul «SCA» si campul «NTASCA» se completeaza cu zero in cazul in care angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 , pentru niciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, declarate la cap. 1. Campul «TCIDACC» se completeaza potrivit art. 8 pct. 11 sau, in caz contrar, cu zero;”.
8. La articolul 12 alineatul (3), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„f) NA reprezinta numarul de persoane asigurate, declarate la cap. 1, cu exceptia persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a persoanelor care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil; o persoana este numarata o singura data, chiar daca are doua sau mai multe inregistrari (contracte individuale de munca cu acelasi angajator). Nu se iau in considerare inregistrarile din cap. 1 care privesc contractele de drepturi de autor si drepturi conexe sau/si contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil.”
9. La articolul 14, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 , cu modificarile ulterioare.”
10. Anexele nr. 2 si 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 2 si 3 la prezentul ordin.
ART. IV
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Ioan Nelu Botis

Bucuresti, 10 septembrie 2010.
Nr. 1.294.

Anexe in OMMFPS-1294-2010-declarartii-CAS-modificare-norme-legea-19-2000.pdf

- Publicitate -