ORDINUL nr. 1372/2008 din 06-05-2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
NOTA ACT:
Emitent: ministrul economiei si finantelor, Publicat in MOf.: nr. 364 din 13-05-2008
Functie activa: abroga OMFP 2217/2006 Functie pasiva:
Cuprins: 5 articole, 4 anexe,
Sumar continut: Ordinul precizeaza persoanele obligate sa tina evidente corecte si complete in scopul de TVA in conformitate cu art. 156 din Codul Fiscal, si faptul ca jurnalele si registrele la care face referire art. 156 nu sunt formulare tipizate, dar acestea trebuie sa respecte cerintele minime prevazute la pct. 79 din Normele titlului VI din Codul Fiscal. Documentele se pot intocmi manual sau prin mijloace electronice, stocate in Romania sau pe servere externe cu acces online. Anexele ordinului prezinta propuneri de modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. 156 din Codul Fiscal.

TEXT ACT: versiune – initiala data 16-05-2008
Ordinul nr. 1372 din 06-05-2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. –
(1) În conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, au obligaţia să ţină evidenţe corecte şi complete:
a) persoanele impozabile stabilite în România, pentru operaţiunile efectuate în desfăşurarea activităţii lor economice, pentru operaţiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum şi pentru orice altă operaţiune reglementată la titlul VI din Codul fiscal;
b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operaţiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, în scopul desfăşurării oricărei operaţiuni, pentru operaţiunile respective;
c) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achiziţiile intracomunitare;
d) asociatul care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părţi, în cazul asociaţiilor în participaţiune care nu constituie o persoană impozabilă, pentru operaţiunile realizate de respectiva asociaţie în participaţiune.
(2) În sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, registrele, evidenţele şi alte documente similare se vor întocmi de către fiecare persoană impozabilă astfel încât să cuprindă cel puţin elementele prevăzute pentru fiecare dintre acestea la pct. 79 din Normele metodologice date în aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Fiecare persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate.
(4) Modelele orientative ale jurnalelor şi registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse în anexele nr. 1-4.

- publicitate -

Art. 2. –
(1) Documentele prevăzute la art. 1 se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic, după caz.
(2) Documentele prevăzute la art. 1 se pot stoca prin orice metode şi în orice loc, în următoarele condiţii:
a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepţia celor întocmite prin mijloace electronice, care pot fi păstrate în orice loc, dacă pe perioada stocării:
1. se garantează accesul on-line la datele respective;
2. se garantează integritatea conţinutului documentelor respective;
b) în cazul stocării prin mijloace electronice, aceste documente să fie puse la dispoziţia organelor fiscale competente fără nicio întârziere, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Art. 3. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa 1 JURNAL PENTRU VÂNZĂRI
Anexa 2 JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI
Anexa 3 REGISTRUL NON-TRANSFERURILOR DE BUNURI
Anexa 4 REGISTRUL BUNURILOR MOBILE CORPORALE PRIMITE ÎN SCOPUL EXPERTIZĂRII SAU EFECTUĂRII DE LUCRĂRI ASUPRA ACESTORA

Act si anexe 1-4 in .pdf

2008-05-13– Versiune initiala: OMEF-1372-2008-organizare-evidenta-TVA-Vinitiala.pdf

2 COMENTARII