Strategia fiscal-bugetara pe anii 2011-2013

66

Strategia fiscal-bugetara este un concept introdus si definit de art. 3 din Legea responsabilitatii fiscal bugetare nr.69/2010.
Strategia fiscal-bugetara reprezinta documentul de politica publica ce stabileste obiectivele si prioritatile in domeniu fiscal bugetar, tintele veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat si ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, precum si evolutia soldului bugetului general consolidat, aprobat pana la 30 mai a fiecarui an de Guvern la propunerea Ministerului Finantelor Publice si prezentat Parlamentului.
In sedinta 15 septembrie 2010, Guvernul a aprobat Strategia fiscal-bugetara pe anii 2011-2013. Forma aprobata a fost publicata online pe mfinante.ro in 16 septembrie 2010.
Referitor la masuri si politici fiscale si de administrare fiscala, Strategia fiscal-bugetara pe anii 2011-2013 cuprinde urmatoarele:

3. Cadrul fiscal-bugetar
3.1.Caracteristici, prioritati, premise privind politicile fiscale si de administrare fiscala

Obiective pe termen mediu ale politicii fiscale
-Asigurarea unui mediu stimulativ si nediscriminatoriu, masurile intreprinse se vor concentra pe consolidarea transparentei, stabilitatii si predictibilitatii cadrului fiscal.
-Îmbunatatirea sustenabilitatii finantelor publice prin cresterea veniturilor bugetare: – prin promovarea unor masuri de largire a bazei de impozitare si a bazei de contributii sociale. Pe orizontul de referinta 2011-2013 veniturile bugetare au o pondere in PIB de 32,3-32,8% din P.I.B., in crestere fata de anul 2010.
În domeniul impozitului pe profit se are in vedere masura vizand reconsiderarea regimului fiscal aplicabil anumitor tipuri de cheltuieli (provizioane, rezerve, alte elemente de cheltuieli).
– Îmbunatatirea eficientei si responsabilitatii modului de utilizare a resurselor publice ce vor avea ca efecte cresterea calitatii finantelor publice.
– Claritate, coeziune si corelare in elaborarea legislatiei fiscale prin adaptarea continua la cerintele mediului de afaceri.

3.1.1 Tendinte si modificari structurale ale principalelor taxe si impozite

Legislatie Prognoza
Impozit pe venit
Mentinerea cotei de 16%
Pe termen mediu evolutia este determinata de cresterea moderata a castigului salarial mediu brut in concordanta cu productivitatea, incasarile din impozitul pe venit se vor mentine la 3,3%-3,4% din PIB in 2011-2013.
Impozit pe profit
Mentinerea cotei de 16%
Evolutia este influentata de evolutia activitatii economice in anumite sectoare de activitate, precum si de costurile de finantare ale agentilor economici. Acesta va ajunge la 2,1% din PIB in anul 2013.
TVA
Respectarea angajamentelor asumate de Romania prin acordurile incheiate cu FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana.
Continuarea perfectionarii legislatiei pentru armonizare cu legislatia comunitara, prin transpunerea in legislatia nationala a directivelor adoptate la nivel european in domeniul TVA. Promovarea unei politici fiscale care sa ofere sustenabilitate procesului de crestere economica prin mentinerea actualelor cote reduse de TVA, respectiv cota de 9% pentru anumite livrari de bunuri si servicii prevazute de Codul fiscal si cota de 5% pentru livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale.
Asigurarea adaptarii legislatiei fiscale in functie de fenomenele evazioniste in vederea contracararii acestora.
Cota standard de TVA a fost majorata de la 19% la 24% prin intrarea in vigoare a prevederilor OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar fiscale, publicate in Monitorul Oficial nr. 431/2010, incepand cu data de 1 iulie 2010.
Referitor la masurile legislative de reducere a fraudei fiscale in domeniul TVA, acestea s-au concretizat in:
– infiintarea registrului operatorilor intracomunitari, masura introdusa in scopul diminuarii evaziunii fiscale in domeniul operatiunilor intracomunitare prin OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 421/2010.
– aplicarea mecanismului de taxare inversa pentru livrarile de bunuri in interiorul tarii din categoriile: cereale si plante tehnice, legume fructe, carne, zahar, faina, paine, si produse de panificatie intre persoane impozabile inregistrate normal in scopuri de TVA.
Masura privind aplicarea taxarii inverse pentru produsele mai sus mentionate va fi aplicabila dupa obtinerea de catre Romania a autorizarii aplicarii unei derogari de la prevederile art. 193 din Directiva 112/2006/CE privind sistemul comun al TVA cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi in vigoare pana la data de 31 decembrie 2011.
Pe termen mediu incasarile din TVA vor ajunge la un nivel de 7,9-7,8% din PIB in linie cu evolutia consumului.
Accize
Asigurarea stabilitatii accizelor ca sursa a veniturilor bugetare necesare realizarii obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare.
Cresterea accizelor in vederea atingerii nivelului minim impus de legislatia comunitara in domeniu, potrivit perioadelor de tranzitie acordate Romaniei de catre Comisia Europeana prevazute in tratatul de Aderare si in Directiva 2010/12/CE de modificare a directivelor de tutun.
Respectarea angajamentelor asumate de Romania prin acordurile incheiate cu FMI si Banca Mondiala.
Continuarea perfectionarii legislatiei pentru armonizare cu legislatia comunitara, prin transpunerea in legislatia nationala a directivelor adoptate la nivel european in domeniul accizelor.
În acest sens mentionam, pentru perioada imediat urmatoare, adoptarea actelor normative cu privire la transpunerea in Codul Fiscal a Directivei 2010/12/CE de modificare a directivelor de tutun, cu aplicabilitate de la 1 ianurie 2011.
Pe orizontul de referinta ponderea accizelor in PIB va fi de 3,2%-3,1% din PIB.
Contributii de asigurari sociale
Mentinerea cotelor de contributii la asigurarile sociale pe termen mediu.
Evolutia moderata a castigului salarial mediu brut pe termen mediu si implementarea graduala a pilonului II de pensii va conduce la diminuarea ponderii contributiilor la asigurarile sociale in PIB pana in anul 2013 fata de nivelul inregistrat in anul 2008. Pe orizontul de referinta ponderea acestora se situeaza la 8,9—8,2% din PIB.
Impozite si taxe locale
Cresterea autonomiei colectivitatilor locale prin transferul de noi responsabilitati decizionale, precum si de resurse financiare si patrimoniale, cu respectarea principiului subsidiaritatii.
Modificarea legislatiei fiscale in sensul acordarii dreptului autoritatilor locale de a modifica nivelul impozitelor si taxelor locale in functie de necesitatile locale, si de gradul de suportabilitate al populatiei si prin implementarea unui sistem de calcul a valorii impozabile a cladirilor si terenurilor din intravilanul localitatilor prin raportarea la valoarea de piata a acestora, acolo unde aceasta este vadit mai mare decat cea determinata prin formula de calcul.

3.1.2 Politica de administrare fiscala
A.N.A.F. are misiunea de a asigura veniturile bugetare necesare finantarii cheltuielilor publice. Toate activitatile desfasurate de administratia fiscala (inclusiv Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor) vizeaza o colectare cat mai completa si eficienta a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale, care constituie majoritatea veniturilor bugetului general consolidat.
Principiile care guverneaza activitatea A.N.A.F., respectiv eficienta activitatii de administrare fiscala, tratamentul unitar al contribuabililor, transparenta si respectul fata de contribuabili sunt valori de baza care vor influenta actiunile ce vor fi intreprinse in urmatorii 3 ani.

Axele prioritare
Activitatea ANAF este orientata pe trei directii mari de actiune, axe prioritare ce vizeaza crearea de parghii concrete care sa conduca, in final, la cresterea gradului de colectare a veniturilor bugetare:
– Combaterea evaziunii fiscale, precum si a oricaror alte forme de evitare a declararii si platii obligatiilor fiscale;
– Cresterea eficientei si dinamicii colectarii, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat;
– Stimularea conformarii voluntare la indeplinirea obligatiilor fiscale, in vederea prevenirii evaziunii fiscale

Obiectivul strategic major pe termen lung
Stimularea conformarii voluntare a contribuabililor este, pe termen lung, obiectivul pentru care ANAF face in mod constant eforturi semnificative. In acest sens, A.N.A.F. sprijina contribuabilii in vederea indeplinirii obligatiilor lor fiscale prin prestarea de servicii moderne, simplificarea si modernizarea procedurilor, si aplicarea unui tratament echitabil si nediscriminatoriu care sa asigurare egalitatea cetatenilor in fata impozitului (respective, tratament egal in situatii juridice similare).

Axa prioritara
Combaterea evaziunii fiscale – prioritate absoluta pe termen mediu
Pe termen mediu, in perioada 2011-2013, combaterea evaziunii fiscale va fi, pentru ANAF, o prioritate absoluta.
Evaziunea fiscala prejudiciaza societatea in ansamblu, prin diminuarea incasarilor bugetare, ceea ce conduce la insuficienta finantare a politicii sociale si economice a statului, dar si prin practicarea unei concurente neloiale si distorsionarea mediului de afaceri.
Obiective strategice specifice
– Actiunile de control vor fi mai bine tintite si, in acest fel, mai eficiente. Astfel, vor fi vizati, in primul rand, marii evazionisti si domeniile cele mai expuse riscului de neconformare, programul de control fiind fundamentat pe o analiza de risc perfectionata.
– Calitatea actului de control va fi ameliorata prin actiuni care vor viza domenii diverse: metodologii de control imbunatatite, pregatire profesionala, mai buna informare a inspectorilor (crearea unei baze de date care sa-i sprijine in cunoasterea cazuisticii).
– Vor fi intarite actiunile de prevenire a evaziunii fiscale.
– De asemenea, vor fi luate masuri pentru o mai buna securizare a frontierei si protejare a intereselor nationale si comunitare in acest domeniu, de intarire a controlului vamal in vederea combaterii contrabandei.
– Combaterea fraudei fiscale in domeniul TVA pentru livrarile de cereale, plante tehnice, legume, fructe, zahar, faina, paine si produse de panificatie
– Combaterea fraudei intracomunitare, in special frauda la TVA („ frauda carusel”)
– Crearea registrului operatorilor intracomunitari
– Mai buna monitorizare a operatiunilor cu produse accizabile, respectiv produse energetice, alcool si bauturi alcoolice si tutun prelucrat;
– Combaterea fraudei multinationale. Controlul preturilor de transfer;
– Dezvoltarea activitatii de informatii fiscale;
– Dezvoltarea sistemului informatic al Garzii Financiare;
– Intensificarea controlului la frontiera, in special a celei de Nord si Est.;
– Protejarea teritoriului vamal national si comunitar prin combaterea mai eficienta a traficului ilicit de droguri, precursori, produse cu regim special, marfuri contrafacute si pirat, precum si a traficului si comertului ilegal de tigarete si produse din tutun;
– Promovarea si implementarea de masuri in domeniul supravegherii produselor accizabile si a operatiunilor de vamuire;

Axa prioritara
Cresterea eficientei si dinamicii colectarii, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat;
Obiective strategice specifice

– Dezvoltarea si modernizarea sistemului implementat de supraveghere si control al miscarii produselor accizabile (EMCS-RO);
– Intarirea supravegherii si controlului vamal al activitatii de introducere si comercializare a marfurilor in regim de duty-free;
– Gestionarea activitatilor specifice pentru implementarea Conventiei Schengen, Planului de Actiune Schengen, Managementului Integrat al Frontierei de Stat.
– Îmbunatatirea activitatii/procedurii de poprire asupra tertilor si a angajarii raspunderii solidare.
– Îmbunatatirea metodologiei de dispunere si aducere la indeplinire in mod operativ a masurilor asiguratorii.
– Realizarea in mediu electronic a licitatiilor pentru vanzarea bunurilor imobile sechestrate ale debitorilor.
– Gestionarea informatizata a executarii silite in vederea standardizarii activitatii compartimentului cu atributii de executare silita.
– Dematerializarea dosarului fiscal al contribuabililor prin introducerea unui sistem de arhivare electronica a informatiilor, documentelor si a procedurilor care sa permita circulatia documentelor dematerializate in cadrul A.N.A.F. fara retiparirea acestora.
– Un management mai bun al arieratelor.
– Unificarea sistemelor de administrare a creantelor persoanelor juridice (SIACF) cu cel al persoanelor fizice (GOTICA).
– Simplificarea procedurilor privind distribuirea sumelor din contul unic.
– Simplificarea modalitatilor de plata a obligatiilor fiscale, Extinderea platii electronice cu cardul prin instalarea de bancomate/POS-uri la ghiseele AFP-urilor.

Axa prioritara
Stimularea conformarii voluntare
Obiective strategice specifice

-Simplificarea sistemului declarativ.

– Reducerea numarului de declaratii pe care un contribuabil trebuie sa le depuna (declaratiile 103 si 105)
– Unificarea bazelor de calcul aferente contributiilor sociale;
– Actualizarea si dezvoltarea metodologiei privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor.
– Înregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, a persoanelor impozabile

-Îmbunatatirea asistentei furnizate contribuabililor si a comunicarii externe.

– Crearea si implementarea in cadrul Portalului ANAF a paginii ”Contul meu”, care sa permita contribuabililor sa-si verifice situatia contului fiscal – accesul controlat la fisa pe platitor;
– Dezvoltarea functiilor Call center; implementarea functiei de help-desk fiscal;
– Cresterea numarului de actiuni de mediatizare a activitatii ANAF.
(prezentarea publica a rapoartelor de activitate, a Strategiei ANAF, comunicate de presa, alte aparitii publice).

[document integral: 2010-09-16-Strategia-fiscal-bugetara-aprobata-Guvern-15-sept.pdf – 99 pg. – si anexele (10) pe mfinante.ro]

- Publicitate -