ORDIN nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
2010-09-09 – Modificat si completat de Ordinul MAI nr. 168 din 28 iulie 2010 / Ordinul MFP nr. 2.039 din 28 iulie 2010 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
2006-12-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Decembrie 2006

ORDIN nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor (actualizat la data de 9 septembrie 2010)

Avand in vedere prevederile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

CAP. I
Dispozitii generale

- publicitate -

ART. 1
(1) Autoritatea competenta pentru coordonarea inmatricularii si radierii autovehiculelor si remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Înmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectueaza de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a caror raza de competenta proprietarii isi au domiciliul sau sediul ori resedinta, in cazul persoanelor fizice cu domiciliul in strainatate.
(3) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate inmatricula la autoritatea competenta in raza careia persoana juridica are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate.
ART. 2
(1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa solicite inmatricularea ori inregistrarea, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie si sa solicite radierea lor din evidenta, in cazurile prevazute de lege, potrivit prevederilor prezentului ordin.
(2) În cazul schimbarii oricaror date inscrise in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou astfel de document, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.
(3) Titularii inmatricularii sau inregistrarii unui vehicul sunt obligati sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus.
ART. 3
(1) Înmatricularea, inregistrarea si autorizarea provizorie sau pentru probe se efectueaza pe numele proprietarului de vehicul.
(2) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se mentioneaza si datele de identificare a utilizatorului.
ART. 4
(1) Înmatricularea, inregistrarea si autorizarea provizorie sau pentru probe a vehiculelor se considera efectuate de la data inscrierii acestora in registrul national de evidenta a vehiculelor inmatriculate, respectiv in evidentele Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii, Serviciului Roman de Informatii si ale consiliilor locale, in cazul inregistrarii.
(2) Odata cu inmatricularea, inregistrarea, autorizarea provizorie sau pentru probe, autoritatea competenta elibereaza solicitantului certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, autorizatia de circulatie provizorie ori pentru probe, dupa caz, impreuna cu placutele cu numarul de inmatriculare, de inregistrare, provizoriu ori pentru probe aferent, dupa caz.
ART. 5
Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii, Serviciul Roman de Informatii si consiliile locale isi stabilesc reguli proprii de procedura privind inregistrarea si radierea vehiculelor.

CAP. II
Înmatricularea autovehiculelor si remorcilor

ART. 6
(1) Înmatricularea se face numai pentru autovehiculele si remorcile omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”.
(2) Înmatricularea poate fi permanenta sau, prin exceptie, temporara.
(3) Înmatricularea permanenta este continua, in sensul ca de la admiterea in circulatie in Romania si pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul, acesta este inscris permanent in registrul national al vehiculelor inmatriculate, pe numele proprietarului sau, dupa caz, al proprietarilor succesivi.
(4) Înmatricularea temporara se realizeaza in cazul vehiculelor de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara sau pentru vehiculele destinate exportului.
ART. 7
(1) Înmatricularea permanenta sau inmatricularea temporara se efectueaza pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului. În cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
b) fisa de inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, completata cu datele proprietarului si avand viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. În cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia. În cazul inmatricularii temporare pentru export nu este necesara viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale;
c) cartea de identitate a vehiculului, in original si in copie;
d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie;
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. În situatia in care in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se vor prezenta actul de identitate sau, dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie;
f) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia, cu exceptia autovehiculelor si remorcilor noi;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, in termenul de valabilitate a acesteia;
h) dovada efectuarii formalitatilor vamale de import definitiv sau temporar pentru inmatricularea temporara, in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate, in cazurile prevazute de lege, in original sau copie legalizata a acesteia;
i) dovada platii taxei de inmatriculare, stabilita potrivit legii;
j) incepand cu data de 1 ianuarie 2007, dovada platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, stabilita potrivit legii;
k) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare;
l) dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inmatriculare;
m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice;
n) procura speciala, dupa caz.

(1^1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent verifica daca din documentele prevazute la alin. (1) rezulta ca persoana care solicita inmatricularea a realizat achizitia intracomunitara a vehiculului, in sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent verifica pe cale informatica daca persoana care solicita inmatricularea mijlocului de transport achizitionat din alt stat membru al Uniunii Europene este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care nu mai este necesara prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatica se realizeaza in conditii stabilite prin protocol incheiat intre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
———–
Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de art. I din Ordinul nr. 168 din 28 iulie 2010 /Ordinul nr. 2.039 din 28 iulie 2010 , publicat in Monitorul Oficial nr. 627 din 6 septembrie 2010.

(1^2) Daca persoana care a realizat achizitia intracomunitara a mijlocului de transport si solicita inmatricularea acestuia nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, pe langa documentele prevazute la alin. (1) aceasta trebuie sa depuna, dupa caz:
a) formularul «Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi», prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor «Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi» si «Certificat», precum si a procedurii de eliberare a acestora, daca mijlocul de transport este nou in sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare; sau
b) formularul «Certificat», prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009 , daca mijlocul de transport nu este nou in sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare.
———–
Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de art. I din Ordinul nr. 168 din 28 iulie 2010 /Ordinul nr. 2.039 din 28 iulie 2010 , publicat in Monitorul Oficial nr. 627 din 6 septembrie 2010.

(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare a vehiculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare.
(3) În cazul vehiculului de provenienta straina care a mai fost inmatriculat in alt stat si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, solicitantul trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original, precum si placutele cu numarul de inmatriculare.
(4) În cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevazute la alin. (1) sau (3) ori in absenta celor prevazute la alin. (3), se vor efectua verificari prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor cu competente in domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in conditii stabilite prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(5) În cazul absentei documentelor prevazute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent va inmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai dupa obtinerea confirmarii de la acest stat a faptului ca solicitantul este indreptatit sa reinmatriculeze vehiculul in Romania. Procedura de solicitare a confirmarii statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmeaza a fi inmatriculat in Romania se stabileste prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(6) Pana la clarificarea situatiilor prevazute la alin. (4) si (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii de circulatie provizorii.
(7) Persoana juridica solicitanta a inmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele prevazute la alin. (1) si (3), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie.
ART. 8
(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectueaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea noului proprietar. În cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
b) fisa de inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, semnata de fostul si noul proprietar, vizata de organele fiscale competente ale autoritatilor administratiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale, situatie in care nu mai este necesara depunerea fisei de inmatriculare. În cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia;
c) cartea de identitate a vehiculului, in original si in copie;
d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie;
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. În situatia in care in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate sau, dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie;
f) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, in termenul de valabilitate a acesteia;
h) dovada platii taxei de inmatriculare;
i) certificatul de inmatriculare al fostului proprietar, in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;
j) placutele cu numarul de inmatriculare, daca noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui judet decat al fostului proprietar;
k) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare;
l) dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inmatriculare, cu exceptia cazului in care acestea se pastreaza de catre noul proprietar;
m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementarile in vigoare;
n) procura speciala, dupa caz.
(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare al vehiculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare.
(3) Persoana juridica solicitanta a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie.
(4) Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale.
ART. 9
(1) Verificarea existentei si a valabilitatii inspectiei tehnice periodice si a incheierii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule se poate face si pe cale informatica, in conditii stabilite prin protocol incheiat intre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, caz in care documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. f) si g), precum si la art. 8 alin. (1) lit. f) si g) nu mai sunt necesare.
(2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot incasa toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente operatiunilor de inmatriculare, cu exceptia primelor de asigurare, dar numai dupa incheierea protocoalelor prevazute de lege.
(3) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing care au incheiat protocoale, conform legii, cu Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor si depun documentele necesare eliberarii certificatelor de inmatriculare sau a autorizatiilor provizorii pentru circulatie a vehiculelor si a placutelor aferente simultan cu primirea acestora, verificarea actelor fiind efectuata ulterior.
(4) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al carui certificat de inmatriculare este model 1997 sau mai vechi, noul certificat de inmatriculare se elibereaza doar dupa efectuarea de verificari in evidentele manuale in care vehiculul a fost inmatriculat.
ART. 10
(1) Înmatricularea temporara pentru export se realizeaza pentru o perioada de maximum 30 de zile, dar care nu poate depasi termenul de valabilitate a asigurarii internationale – carte verde.
(2) Pentru vehiculele aflate in regim vamal de admitere temporara, perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi sfarsitul anului in curs, daca solicitarea a fost facuta in primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfarsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta in ultimele 3 luni ale anului in curs. Perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi termenul limita acordat de autoritatea vamala sau durata dreptului de sedere de care beneficiaza cetatenii straini.
(3) Pentru autovehiculele si remorcile care se introduc in Romania printr-o operatiune de leasing extern sau care sunt de provenienta straina si comercializate in Romania in sistem leasing, durata de inmatriculare temporara nu poate depasi valabilitatea contractului de leasing si termenul limita stabilit pentru importul temporar.
ART. 11
(1) Autovehiculele si remorcile apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic sau consular, care isi desfasoara activitatea in Romania, se inmatriculeaza, la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza documentelor prevazute la art. 7, cu exceptia taxei de inmatriculare si a dovezii platii taxei asupra mijloacelor de transport/impozitului pe mijloacele de transport, stabilita potrivit legii, daca, pe baza de reciprocitate, se acorda scutiri pentru acestea.
(2) În cazurile prevazute la alin. (1), inmatricularea se poate realiza si la solicitarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
ART. 12
Termenul in care se solutioneaza cererile pentru eliberarea certificatelor de inmatriculare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare.
ART. 13
(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de inmatriculare se efectueaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului;
c) certificatul de inmatriculare deteriorat, dupa caz;
d) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare;
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie.
(2) Documentul original prevazut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea duplicatului certificatului de inmatriculare al vehiculului.
ART. 14
(1) Eliberarea unui nou certificat de inmatriculare ca urmare a modificarii unor date inscrise in acesta se efectueaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificarile tehnice operate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”;
c) fisa de inmatriculare a vehiculului, vizata de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, numai in cazul modificarilor care se refera la schimbarea domiciliului sau, dupa caz, a resedintei, pentru cetatenii straini, ori a sediului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrica diferita;
d) vechiul certificat de inmatriculare;
e) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare;
f) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie.
(2) Documentul original prevazut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea noului certificat de inmatriculare a vehiculului.
(3) În cazul solicitarii atribuirii unui alt numar de inmatriculare, se vor depune in plus fata de documentele prevazute la alin. (1) placutele cu numarul de inmatriculare, dovada de plata a contravalorii celor noi si, dupa caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinatii preferentiale a numarului de inmatriculare.
(4) În cazul in care proprietarul vehiculului intentioneaza transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia si opteaza pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt numar de inmatriculare, cu depunerea documentelor prevazute de alin. (1) si (3), daca cererea pentru pastrarea acesteia si cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent sa inmatriculeze vehiculul. Placutele cu numarul de inmatriculare se pastreaza de catre proprietar, daca acesta a optat in acest sens.

CAP. III
Autorizarea provizorie pentru circulatie a autovehiculelor si remorcilor

ART. 15
(1) Pana la inmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada ce nu va putea depasi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expira asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
(2) Vehiculului caruia i s-a acordat autorizatie de circulatie provizorie in conditiile prevazute la alin. (1) i se pot atribui succesiv, in aceleasi conditii, mai multe autorizatii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile, cu conditia achitarii tuturor taxelor si tarifelor legale necesare inmatricularii, inainte de eliberarea urmatoarei autorizatii.
(3) Perioada de 90 de zile prevazuta la alin. (2) nu se aplica in cazul vehiculelor aflate in situatia prevazuta la art. 7 alin. (4) si (5).
(4) Autorizatia de circulatie provizorie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul Romaniei.
ART. 16
(1) Autorizatia de circulatie provizorie se elibereaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate a acesteia;
c) dovada platii taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
d) copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, sau, in cazul persoanei juridice, documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie;
f) dovada platii contravalorii placutelor cu numar provizoriu si a garantiei de returnare a acestora;
g) dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie;
h) copia declaratiei vamale pentru vehiculele de provenienta straina pentru care se solicita inmatricularea in Romania, cu exceptia primei autorizari.
(2) Documentul original prevazut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta.
ART. 17
(1) Autorizatiile de circulatie provizorie pot fi eliberate in alb societatilor abilitate sa comercializeze vehicule noi sau societatilor de leasing care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 5 vehicule intr-un interval de o luna.
(2) Eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorie prevazute la alin. (1) se efectueaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) copii de pe facturile fiscale de vanzare si jurnalul de vanzari al societatii din care sa rezulte ca aceasta a comercializat un numar de vehicule care sa justifice acordarea autorizatiilor de circulatie provizorie;
c) dovada platii taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
d) documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie;
e) dovada platii contravalorii placutelor cu numar provizoriu si a garantiei de returnare a acestora;
f) dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. b) se prezinta anual, cu ocazia primei solicitari de eliberare a autorizatiilor de circulatie provizorie.
(4) Persoanele juridice vor completa ulterior autorizatiile pe numele propriu sau al clientilor, numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizatie va fi insotita de asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
(5) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing vor asigura permanent, la cererea politiei, identificarea operativa a titularilor autorizatiilor de circulatie provizorie pe care le-au completat in conditiile alin. (4).
(6) În cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (4) si (5), societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing pierd dreptul de a primi autorizatii de circulatie provizorie in alb pentru o perioada de 3 luni de la data constatarii.
ART. 18
Termenul in care se solutioneaza cererile pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorie nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare.

CAP. IV
Autorizarea pentru probe a autovehiculelor si remorcilor

ART. 19
(1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (2) autorizeaza pentru probe autovehiculele si remorcile care:
a) efectueaza probe in vederea omologarii, precum si autosasiuri care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori incercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
b) se comercializeaza, in vederea efectuarii probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 10 vehicule pe luna in ultimele 6 luni.
(2) Autorizatia de circulatie pentru probe este valabila un an de la data eliberarii.
(3) Autorizatia de circulatie pentru probe este valabila doar pe teritoriul Romaniei, pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. a), si doar pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, in raza caruia societatea isi are sediul, pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. b).
(4) Formularul autorizatiei de circulatie pentru probe este identic cu cel al certificatului de inmatriculare, fiind insotit de o anexa completata de titularul autorizarii, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.
ART. 20
Autorizatia de circulatie pentru probe se elibereaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie;
c) copii de pe actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea vehiculelor rutiere, precum si o adeverinta de la Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” din care sa rezulte ca societatea are vehicule in curs de omologare pentru circulatie, in cazul vehiculelor supuse incercarii in vederea omologarii;
d) copii de pe actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere si copii de pe facturile fiscale de vanzare si jurnalul de vanzari al societatii, care sa ateste un volum mediu de vanzari de cel putin 10 vehicule pe luna, in ultimele 6 luni, precum si copii de pe actele care atesta detinerea unui spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vanzarii, in cazul comerciantilor;
e) dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizatie solicitata;
f) dovada platii taxei de autorizare a circulatiei pentru probe;
g) dovada platii contravalorii placutelor cu numar pentru probe;
h) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare.
ART. 21
(1) Titularii autorizatiilor de circulatie pentru probe vor completa la momentul punerii in circulatie a unui vehicul cu placute cu numar pentru proba o anexa care trebuie sa cuprinda datele de identificare a vehiculului pe care se monteaza placutele cu numar pentru probe, astfel: categoria, marca, tipul, masa totala maxim autorizata, numarul de identificare si culoarea. Datele din anexe se inscriu si intr-un registru aflat la sediul societatii.
(2) Titularii autorizatiilor de circulatie pentru probe vor asigura permanent, la cererea politiei, identificarea operativa a vehiculelor care circula cu numar de proba.
(3) Autovehiculele si remorcile care circula in baza autorizatiei de circulatie pentru probe nu pot efectua transport comercial de bunuri si persoane.
(4) Autorizatia de circulatie pentru probe nu poate fi folosita pentru autovehicule si remorci de provenienta straina pentru care nu au fost efectuate formalitatile vamale in Romania si nici pentru vehicule care nu apartin titularului autorizatiei de probe.
(5) În cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1)-(4), precum si la art. 19 alin. (3), persoanele juridice autorizate in conditiile art. 19 pierd dreptul de a primi autorizatii de circulatie pentru probe pentru o perioada de 6 luni de la data constatarii.
ART. 22
Termenul in care se solutioneaza cererile pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie pentru probe nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare.

CAP. V
Înregistrarea vehiculelor

ART. 23
(1) Se inregistreaza de catre consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun inmatricularii, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor, si troleibuzele omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, precum si tramvaiele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor, si vehiculele cu tractiune animala.
(2) Înregistrarea vehiculelor in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre consiliile locale pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul, resedinta ori sediul proprietarii vehiculelor respective.
(3) Procedura de inregistrare si radiere a vehiculelor de catre consiliile locale se stabileste prin hotarare a consiliului local, cu avizul consultativ al Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Autovehiculele, remorcile, mopedele, tractoarele care nu se supun inmatricularii, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor, din dotarea Ministerului Apararii, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii numai daca au fost omologate, potrivit legii, de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” si pot, dupa caz, sa fie inmatriculate, in conditiile legii.
(5) Procedura de inregistrare si radiere a vehiculelor din dotarea institutiilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin al conducatorului institutiei respective, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) structura din cadrul institutiei care efectueaza inregistrarea;
b) documentele pe baza carora se efectueaza inregistrarea, respectiv radierea;
c) situatiile si conditiile in care se elibereaza, pentru un vehicul inregistrat, un nou certificat de inregistrare, respectiv un nou set de placute cu numar de inregistrare.
(6) Odata cu inregistrarea vehiculelor, autoritatile competente trebuie sa elibereze un certificat de inregistrare, precum si placutele cu numar de inregistrare.

CAP. VI
Radierea din circulatie a vehiculelor

ART. 24
(1) Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate pot solicita radierea din circulatie, daca fac dovada depozitarii acestora intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii.
(2) Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie in termen de 30 de zile de la data:
a) cand vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
c) declararii furtului vehiculului;
d) trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane.
(3) Vehiculul declarat, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapan ori abandonat se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.
(4) Vehiculul pentru care politia rutiera a dispus radierea din circulatie, potrivit legii, se radiaza de la data comunicarii masurii.
(5) Radierea se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale.
ART. 25
(1) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare si a placutelor cu numar de inmatriculare ori de inregistrare, dupa caz, a cartii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele inmatriculate dupa 1 iulie 1993), a fisei de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscala, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (1)-(4).
(2) În cazul vehiculelor inmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de inmatriculare si numere de inmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricatie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua in baza unei declaratii pe propria raspundere a titularului inmatricularii ori a mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulatie si nu mai circula pe drumurile publice.

CAP. VII
Numerele de inmatriculare, de inregistrare, provizorii si pentru probe

ART. 26
(1) Indicativele judetelor si al municipiului Bucuresti, alcatuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului placutelor si ale inscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate pentru placutele cu numar de inmatriculare, provizoriu sau pentru probe, dupa caz, sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), alcatuirea numerelor de ordine poate fi modificata cu aprobarea ministrului administratiei si internelor.
ART. 27
(1) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate, placutele cu numarul de inmatriculare trec automat pe numele noului proprietar, daca acesta are domiciliul, resedinta sau sediul in acelasi judet ori municipiu, in cazul municipiului Bucuresti, cu fostul proprietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare respectiv, iar combinatia numarului de inmatriculare nu este restrictionata, potrivit prevederilor legale.
(2) Solicitantul inmatricularii permanente sau persoana care solicita transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul in Romania poate opta pentru o combinatie preferentiala a numarului de inmatriculare, daca aceasta este disponibila, cu plata contravalorii tarifului legal.
(3) În cazul in care noul proprietar are domiciliul, resedinta ori sediul in alt judet decat fostul proprietar, acesta poate primi o combinatie la rand a numarului de inmatriculare sau poate opta pentru o combinatie preferentiala, daca aceasta este disponibila, cu plata contravalorii tarifului legal.

CAP. VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 28
Începand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, nu se mai efectueaza serviciile de rezervare a unei combinatii a numarului de inmatriculare. Persoanele care au achitat anterior contravaloarea tarifului de rezervare a unui numar de inmatriculare beneficiaza in continuare de serviciile achitate, dar nu mai mult de un an de la achitarea acestora.
ART. 29
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Ministrul administratiei si internelor, Vasile Blaga

Bucuresti, 13 noiembrie 2006.
Nr. 1.501.

——-