• 2011-01-01 – Modificata de OUG nr. 118/2010 din 23 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Elemente de noutate: Incepand cu 1 ianuarie 2011, taxa de poluare va creste in medie cu 45-50%, in functie de vechime si de capacitatea cilindrica a masinii, cu accent pe cresterea taxei pentru autovehicule mai vechi de 10 ani.
Se introduce taxa pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, cu o valoare care va varia, in functie de capacitatea cilindrica, de la 60 de euro la maxim 1200 de euro.

 • 2009-11-12 – Modificata de LEGEA nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional [modifică art. 1, art. 3 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (3) – (5); introduce lit. f) la art. 3 alin. (2)]
 • 2009-02-19 – Versiune consolidata: OUG-50-2008-taxa-pe poluare-autovehicule-Vconsolidata-19-02-2009.pdf

Elemente de noutate: Reducerea taxei pe poluare pentru autovehicule cu o treime fata de cuantumul in vigoare si reglementarea nivelului taxei pe poluare datorate pentru autoturismele achizitionate anterior datei de 15 decembrie 2008.

 • 2009-02-19 – Modificata de OUG nr. 7/2009 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Elemente de noutate: Intra in vigoare suspendarea taxei de poluare (art. II si III din OUG nr. 218/2008), precum si precizari suplimentare privind categoriile scutite.

 • 2008-12-15 – Modificata de OUG nr. 218/2008 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Elemente de noutate: Se abroga OUG nr. 208/2008 si se dispune restituirea diferentei intre taxa achitata conform OUG nr. 208/2008 si OUG nr. 50/2008. Procedura se va stabili prin ordin comun. Se aplica taxa in vigoare la data depunerii documentelor prevazute la art. 5 din OUG nr. 50/2008. Art. 11 din OUG nr. 50/2008 se aplica raportat la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule in vigoare la data de 1 iulie 2008.

 • 2008-12-11 – Modificata de OUG nr. 218/2008 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Termen de noutate: Taxa pe poluare datorata pentru autovehiculele care au capacitate cilindrica sub 2.000 cm3 se suspenda in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2009. Taxa pentru celelalte categorii se majoreaza de cel putin trei ori fata de valoarea anterioara a taxei.

- publicitate -
 • 2008-12-08 – Modificata de OUG nr. 208/2008 din 04 decembrie 2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule (se modifica anexele 1, 2 si 3, se suspenda taxa pentru autovehicule cu mai putin de 2.000 cmc)
 • 2008 – In vigoare din 01 iulie 2008
 • 2008 – Publicata in MOf. nr. 327 din 25 aprilie 2008

ORDONANTA DE URGENTA nr. 50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
– consolidata si actualizata pana la data de 1 ianuarie 2011 –

În scopul asigurarii protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru imbunatatirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu,
tinand cont de necesitatea adoptarii de masuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene,
avand in vedere faptul ca aceste masuri trebuie adoptate in regim de urgenta, pentru evitarea oricaror consecinte juridice negative ale situatiei actuale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumita in continuare taxa, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu.
(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonante de urgenta se finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului.

————-
Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicata in MOF nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

ART. 2
În intelesul prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele expresii semnifica:
a) autovehicul nou – orice autovehicul care nu a mai fost niciodata vandut anterior intr-un alt scop decat al revanzarii sau livrarii sale si care astfel nu a mai fost niciodata inmatriculat;
b) RNTR2 – Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) scoatere din parcul auto national – exportul autovehiculelor in afara teritoriului comunitar, transferul si inmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor in vederea dezmembrarii, precum si distrugerea accidentala a autovehiculelor si predarea acestora in vederea dezmembrarii;
d) autoritate fiscala competenta – autoritatea fiscala teritoriala in a carei evidenta este inregistrat contribuabilul ca platitor de impozite si taxe.
ART. 3
(1) Intra sub incidenta taxei autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) si N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite in RNTR2.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):
a) autovehiculele apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

b) autovehiculele special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si autovehiculele special modificate in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

————-
Litera b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificata de pct. 2 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicata in MOF nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera, de pompieri;

d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculele speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare si stingere a incendiilor;

———–
Lit. d) a alin. (2) al art. 3 a fost modificata de pct. 1 al art. I din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010.

e) autovehiculele a caror caroserie sau al caror sasiu a fost inlocuita/inlocuit, cu conditia ca aceste autovehicule sa fi fost anterior inmatriculate pe teritoriul Romaniei;

f) autovehicule speciale a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, ale caror motoare respecta normele privind poluarea chimica aplicabile masinilor mobile nerutiere.

————-
Litera f) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusa de pct. 3 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicata in MOF nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

(3) Exceptia prevazuta la alin. (2) lit. b) se aplica numai pentru achizitionarea unui singur autovehicul in decurs de 5 ani si atunci cand autovehiculul este in proprietatea persoanei cu handicap.

————-
Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicata in MOF nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

(4) Modificarile speciale aduse autovehiculelor se inscriu de catre Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» in cartea de identitate a vehiculului. Lista modificarilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

————-
Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicata in MOF nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat nu intra in categoria celor exceptate de la plata taxei.

————-
Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicata in MOF nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

(6) În categoria autovehiculelor prevazute la alin. (2) lit. d) se incadreaza numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau stingere a incendiilor care sunt inscrise in evidenta statiilor de ambulanta, a serviciilor mobile de urgenta si de reanimare, precum si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta. În aceeasi categorie intra si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau pentru stingerea incendiilor, detinute de operatorii economici.

———–
Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010.

ART. 4
Obligatia de plata a taxei intervine:
a) cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania;
b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 9.

c) la reintroducerea in parcul national a unui autoturism, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 8.

———–
Lit. c) a art. 4 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010.

ART. 5
(1) Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala competenta.

(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizica sau persoana juridica, denumite in continuare contribuabil, care intentioneaza sa efectueze inmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezulta dovada dobandirii autovehiculului, precum si elementele de calcul al taxei, prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

———-
Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010.

(3) Valoarea in lei a taxei se determina pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) Taxa se plateste de catre contribuabil intr-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu.
(5) Dovada platii taxei va fi prezentata cu ocazia inmatricularii autovehiculului aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 4.

ART. 6
(1) Suma de plata reprezentand taxa se calculeaza pe baza elementelor prevazute in anexele nr. 1-4, dupa cum urmeaza:
a) pentru autovehiculele din categoria M(1), cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisiilor de dioxid de carbon [CO(2)] si a taxei specifice exprimate in euro/1 gram CO(2), prevazute in anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei specifice exprimate in euro/1 cmc, prevazute in anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4, dupa formula:
Suma de plata = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 – E)%,
unde:
A = valoarea combinata a emisiilor de CO(2), exprimata in grame/km;
B = taxa specifica, exprimata in euro/1 gram CO(2), prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 1;
C = cilindree (capacitatea cilindrica);
D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4;

————
Pct. 1 al lit. a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010.

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevazute la pct. 1, odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor;

———-
Pct. 2 al lit. a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010.

b) pentru autovehiculele din categoria M(1), cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupa formula:

Suma de plata = C x D x (100-E),
─────
100

unde:
C = cilindree (capacitatea cilindrica);
D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4;

c) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu detin omologare europeana de tip.

———
Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de pct. 5 al art. I din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010.

d) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria N(1);
e) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(2) si N(3), pentru care taxa specifica pe cilindree este prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 3.

(2) Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru autovehiculele care nu detin omologare europeana de tip a intregului vehicul, aceste elemente se determina in conformitate cu reglementarile in vigoare.

———–
Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010.

(3) Cota fixa de reducere prevazuta in anexa nr. 4 este stabilita in functie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnica si nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare fata de cota fixa, in functie de abaterile de la situatia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data primei inmatriculari a acestuia.
(5) Atunci cand persoana care solicita inmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei inmatriculari a autovehiculului, taxa se calculeaza pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de pana la o luna.

ART. 7
Stabilirea, verificarea, colectarea si executarea silita, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 8
(1) Atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit taxa in Romania este ulterior scos din parcul auto national se restituie valoarea reziduala a taxei, calculata in raport cu prevederile legale in vigoare la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, potrivit prevederilor alin. (2).

———–
Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din OUG nr. 7 din 18 februarie 2009, publicata in MOF nr. 103 din 19 februarie 2009.

(2) Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.
(3) Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in baza urmatoarelor documente:
a) documentul care atesta ca solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national;
b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului;
c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru sau declaratia vamala de export, dupa caz;
d) certificatul de distrugere a vehiculului, dupa caz.
(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala competenta.
ART. 9
(1) Nu se plateste taxa pe poluare pentru autovehicule atunci cand acestea sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
c) confiscate sau intrate potrivit legii in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare.
(2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, cuantumul taxei se reduce cu 25%.
ART. 10
(1) Suma reprezentand taxa poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata de grila fixa prevazuta in anexa nr. 4.
(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute in vedere la stabilirea cotei de reducere prevazute la art. 6 alin. (3).
(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevazute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiza tehnica efectuata contra cost de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, pe baza procedurii prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileste de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” in functie de operatiunile aferente expertizei si nu poate depasi costul acestora.
(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele prevazute la alin. (2) si cota de reducere care decurge din acestea.
(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” se prezinta de catre platitorul taxei autoritatii fiscale competente.
(7) La primirea documentului prevazut la alin. (6), autoritatea fiscala competenta va proceda la recalcularea sumei de plata reprezentand taxa, care poate conduce la restituirea diferentei de taxa fata de cea platita cu ocazia inmatricularii.
(8) Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de judecata competente, potrivit legii.
(9) În cazuri bine intemeiate, autoritatea fiscala competenta poate solicita efectuarea unei contraexpertize.
ART. 11
Taxa rezultata ca diferenta intre suma achitata de contribuabil in perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 12
În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
ART. 13
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 14
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2008.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: —————
Ministrul mediului si dezvoltarii durabile, Attila Korodi
Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Ministrul transporturilor, Ludovic Orban
Departamentul pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocanea, secretar de stat

Bucuresti, 21 aprilie 2008.
Nr. 50.

ANEXA 1 Nivelul taxei specifice in functie de emisia de dioxid de carbon

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐
│  Norma de poluare*1)  │Emisia de dioxid de carbon│Nivelul taxei specifice│
│ sau tipul autovehiculului │  - grame CO(2)/km -  │ - euro/1 gram CO(2)- │
│   din categoria M1   │             │            │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│       1      │       2      │      3      │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│   Hibride, electrice  │       -      │      0      │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│     Euro 6      │       -      │      0      │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│  Euro 5, Euro 4, Euro 3 │      /= 271    │     8,0     │
└───────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘

———–
*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;
– directivele 98/69/CE si 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4.

————
Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 la OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010, potrivit pct. 6 al art. I din actul mai sus mentionat.

ANEXA 2 Nivelul taxei specifice in functie de norma de poluare

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐
│  Norma de poluare*1)  │     Cilindree    │Nivelul taxei specifice│
│ sau tipul autovehiculului │  Capacitatea cilindrica │   - euro/1 cmc -  │
│   din categoria M1   │      - cmc -    │            │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│       1      │       2      │      3      │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│  Hibride, electrice   │             │      0      │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│     Euro 6      │             │     *2)     │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│     Euro 5      │      3.000    │     0,39     │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│     Euro 4      │      3.000    │     3,60     │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│     Euro 3      │      3.000     │     9,00     │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│     Euro 2      │      3.000    │     18,00     │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│     Euro 1      │      3.000    │     39,60     │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│    Non-Euro      │      3.000    │     95,10     │
└───────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘

——-
*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;
– Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4;
– directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2;
– directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1.
*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odata cu intrarea in vigoare a Normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor.

————–
Anexa 2 a fost inlocuita cu anexa 2 la OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010, potrivit pct. 6 al art. I din actul mai sus mentionat.

ANEXA 3 Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 si M3

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Norma de poluare a autovehiculului*1)│     Nivelul taxei specifice    │
│                   │       - euro/1 cmc -      │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│         1         │          2          │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│      Euro 6/VI*2)       │          0          │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│       Euro 5/V        │          0,05         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│       Euro 4/IV        │          0,25         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│       Euro 3/III       │          0,5         │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│       Euro 2/II        │          2          │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│       Euro 1/I        │          4          │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│       Non-Euro        │          9          │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

——-
*1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
– directivele 1999/96/CE si 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;
– directivele 91/542/CEE si 96/1/CE pentru Euro II;
– Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.
*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor.

———–
Anexa 3 a fost inlocuita cu anexa 3 la OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010, potrivit pct. 6 al art. I din actul mai sus mentionat.

ANEXA 4 Grila privind cotele de reducere a taxei
┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│      Vechimea          │  Cota de reducere   │
│    autovehiculului        │     - % -     │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│       1            │     2       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│       nou           │     0       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│     ≤ 1 luna           │     3       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 1 luna - 3 luni inclusiv     │     5       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 3 luni - 6 luni inclusiv     │     8       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 6 luni - 9 luni inclusiv     │     10       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 9 luni - 1 an inclusiv      │     13       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 1 an - 2 ani inclusiv      │     21       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 2 ani - 3 ani inclusiv      │     28       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 3 ani - 4 ani inclusiv      │     33       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 4 ani - 5 ani inclusiv      │     38       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 5 ani - 6 ani inclusiv      │     43       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 6 ani - 7 ani inclusiv      │     49       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 7 ani - 8 ani inclusiv      │     55       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 8 ani - 9 ani inclusiv      │     61       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 9 ani - 10 ani inclusiv     │     66       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 10 ani - 11 ani inclusiv     │     73       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 11 ani - 12 ani inclusiv     │     79       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 12 ani - 13 ani inclusiv     │     84       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│> 13 ani - 14 ani inclusiv     │     89       │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ peste 14 ani            │     90       │
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

————-
Anexa 4 a fost inlocuita cu anexa 3 din OUG nr. 7 din 18 februarie 2009, publicata in MOF nr. 103 din 19 februarie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelasi act normativ.

————-

ADNOTARI:
Conform art. II din OUG nr. 208 din 4 decembrie 2008, publicata in MOF nr. 825 din 8 decembrie 2008, autovehiculele a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 15 decembrie 2008 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008.
Prevederile art. II se aplica pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.
OUG nr. 208 din 4 decembrie 2008, publicata in MOF nr. 825 din 8 decembrie 2008 a fost abrogata de art. I din OUG nr. 218 din 10 decembrie 2008, publicata in MOF nr. 836 din 11 decembrie 2008.

Art. III si art. IV din OUG nr. 218 din 10 decembrie 2008, publicata in MOF nr. 836 din 11 decembrie 2008 prevad:
„Art. III
(1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008.
(2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, inmatriculate pentru prima data in afara Uniunii Europene si care se inmatriculeaza in Romania, li se aplica taxele prevazute in anexele nr. 1 si 2.
Art. IV
(1) În cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule platite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008, diferenta intre taxa stabilita potrivit respectivei ordonante de urgenta si taxa stabilita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, in vigoare pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
(2) Între data intrarii in vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanta de urgenta si 14 decembrie 2008 inclusiv se aplica nivelurile taxei prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, astfel cum era in vigoare inainte de modificarea sa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2008.
(3) Procedura de inmatriculare a autovehiculelor se considera initiata la data depunerii documentelor prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008. Contribuabililor li se aplica regimul juridic in vigoare la data depunerii documentelor prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008.
(4) Prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 se aplica raportat la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule in vigoare la data de 1 iulie 2008.”

Art. II-VIII din OUG nr. 7 din 18 februarie 2009, publicata in MOF nr. 103 din 19 februarie 2009 prevad:
„Art. II
(1) Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 15 decembrie 2008 si care nu au fost inmatriculate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aplica nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, in vigoare pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.
________
*) Abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008.

(2) Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 15 decembrie 2008 si care au fost inmatriculate in Romania ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, diferenta dintre taxa platita si taxa stabilita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, in vigoare pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire insotite de documentatia necesara.
Art. III
Prin autovehicule achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 15 decembrie 2008, in sensul prevederilor art. II alin. (1), se intelege:
a) autovehiculele pentru care a fost lansata comanda ferma anterior datei de 15 decembrie 2008 si pentru care se face dovada platii integrale sau a unui avans;
b) autovehiculele ce au fost introduse in tara si pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM si/sau dovada radierii din tara de provenienta, documente emise inainte de 15 decembrie 2008;
c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de inmatriculare provizorie de catre autoritatile din tara de provenienta a autovehiculului, emisa inainte de 15 decembrie 2008.
Art. IV
Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizica sau juridica prezinta autoritatii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, in vederea luarii in evidenta, in termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, o cerere insotita de unul dintre documentele prevazute la art. III lit. a) sau b), iar in situatia prevazuta la art. III lit. c), documentul va fi insotit si de declaratia pe proprie raspundere, in forma autentica, din care sa reiasa ca autovehiculul a fost achizitionat anterior datei de 15 decembrie 2008 in vederea inmatricularii in Romania.
Art. V
În vederea calcularii cuantumului taxei datorate potrivit art. II alin. (1), cererea si documentele prevazute la art. IV, inregistrate la autoritatea fiscala competenta, se completeaza, in termen de maximum 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu documentele prevazute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
Art. VI
Termenele prevazute la art. IV si V sunt termene de decadere.
Art. VII
Procedura de restituire se stabileste prin ordin comun al ministrului mediului si al ministrului finantelor publice, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
Art. VIII
Nu se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta persoanele care au achizitionat autovehicule in vederea inmatricularii in Romania dupa data de 15 decembrie 2008 si care au achitat taxa pe poluare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”

Art. II din OUG nr. 118 din 23 decembrie 2010 publicata in MOF nr. 888 din 30 decembrie 2010 prevede:
„1) Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 31 decembrie 2010 si care nu au fost inmatriculate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aplica nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2011.
(2) Prin autovehicule achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 31 decembrie 2010 si care nu au fost inmatriculate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in sensul prevederilor alin. (1), se intelege:
a) autovehiculele pentru care a fost lansata comanda ferma anterior datei de 31 decembrie 2010 si pentru care se face dovada platii integrale sau a unui avans;
b) autovehiculele ce au fost introduse in tara si pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM si/sau dovada radierii din tara de provenienta, documente emise inainte de 31 decembrie 2010;
c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de inmatriculare provizorie de catre autoritatile din tara de provenienta a autovehiculului, emisa inainte de 31 decembrie 2010.
(3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana fizica sau juridica pe numele careia urmeaza a se inmatricula autovehiculul trebuie sa fi efectuat achizitia acestuia in vederea inmatricularii si prezinta autoritatii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, in vederea luarii in evidenta, pana la data de 31 ianuarie 2011, o cerere insotita de unul dintre documentele prevazute la alin. (2) lit. a) sau b), iar in situatia prevazuta la alin. (2) lit. c) documentul va fi insotit si de declaratia pe propria raspundere, in forma autentica, din care sa reiasa ca autovehiculul a fost achizitionat anterior datei de 31 decembrie 2010 in vederea inmatricularii in Romania si nu a fost inmatriculat in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) În vederea calcularii cuantumului taxei datorate potrivit alin. (1), cererea si documentele prevazute la alin. (3), inregistrate la autoritatea fiscala competenta, se completeaza, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu documentele prevazute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
(5) Termenele prevazute la alin. (3) si (4) sunt termene de decadere.”

28 COMENTARII

 1. […] Confuzia analistului ar putea fi explicată prin amintirea formei vechi a taxei: taxa specială pentru autoturisme și autovehicule. Într-adevăr, aceasta a fost introdusă în Codul fiscal (articolele 2141-2143, abrogate în prezent) prin Legea 373/2006, înainte ca România să devină stat membru al Uniunii Europene. Au urmat procese în care plătitorii taxei au cerut instanțelor să hotărască obligarea autorităților la restituire sau înmatriculare fără plata taxei. Încă de pe atunci unele instanțe au considerat că taxa instituia o discriminare (exemplu) între autovehiculele importate din UE și cele deja înmatriculate în România. Această taxă a fost înlocuită de taxa de poluare, reglementată de OUG 50/2008. Nici noua taxă nu a dus la evitarea proceselor. În fond, cheia discriminării s-a păstrat: „Taxele speciale se plătesc cu ocazia primei înmatriculări în România.” (articolul 2142 din Codul fiscal) – „Obligația de plată a taxei intervine: a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;” (articolul 4 din OUG 50/2008, rămas nemodificat în toate formele ordonanței). […]