ORDINUL nr. 2520/2010 din 27 septembrie 2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii [ACTUALIZAT 21 octombrie 2010]
2010-10-21 – Modificat şi completat prin ORDIN nr. 2.568/2010 din 19 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii
2010-10-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Octombrie 2010
2010-10-01 – Publicat in: Monitorul Oficial nr. 670 din 1 octombrie 2010

ORDINUL nr. 2520/2010 din 27 septembrie 2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii [ACTUALIZAT 21 octombrie 2010]

Având în vedere prevederile art. 83 şi ale art. 228 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, definiţi conform reglementãrilor în vigoare, precum şi sediile secundare ale acestora au obligaţia depunerii urmãtoarelor declaraţii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional:
a) 100 „Declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 102 „Declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetele asigurãrilor sociale şi fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;
c) 710 „Declaraţie rectificativã”, cod 14.13.01.00/r;
d) 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
e) 300 „Decont de taxã pe valoarea adãugatã”, cod 14.13.01.02;
f) 301 „Decont special de taxã pe valoarea adãugatã”, cod 14.13.01.02/s;
g) 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
h) 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internã”, cod 14.13.01.05;
i) 390 VIES „Declaraţie recapitulativã privind livrãrile/achiziţiile/ prestãrile intracomunitare”, cod 14.13.01.02/r.
(2) Contribuabilii, alţii decât cei prevãzuţi la alin. (1), pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, ca metodã alternativã de declarare.
(3) Declaraţiile fiscale prevãzute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condiţiile prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) Semnarea declaraţiilor fiscale se realizeazã prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã.
(2) Înregistrarea titularilor certificatelor calificate în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi pentru semnarea declaraţiilor fiscale se efectueazã pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, conform dispoziţiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

- publicitate -

(3) Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/împuternicit pentru semnarea declaraţiilor fiscale de cãtre mai mulţi contribuabili.

———-
Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.

(4) Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevãzutã la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
– documentul, în original şi în copie, care atestã calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
– documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultã dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

———
Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.

(5) Documentele prevãzute la alin. (4) se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscalã teritorialã din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
Pentru documentele prezentate în original şi în copie organul fiscal va pãstra copia documentelor, dupã verificarea conformitãţii cu originalul.

———
Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.

(6) La primirea documentelor, organul fiscal procedeazã dupã cum urmeazã:
a) prelucreazã cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150) şi verificã, în evidenţa fiscalã, datele de identificare a contribuabilului menţionate în cerere;
b) verificã dacã datele de identificare a titularului certificatului calificat, înscrise în documentul de identitate prezentat, corespund cu cele existente în registrul contribuabililor. În cazul constatãrii unor neconcordanţe între datele verificate, organul fiscal va efectua actualizarea datelor din registrul contribuabililor, potrivit documentului de identitate al titularului certificatului calificat.

———
Alin. (6) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.

(7) Unitatea fiscalã teritorialã organizeazã o evidenţã separatã care sã asigure pãstrarea, administrarea şi utilizarea informaţiilor din documentele primite conform alin. (4).

——–
Alin. (7) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.

ART. 3
Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu obligaţiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.
ART. 4
Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei, Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, dupã caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, Sorin Blejnar

Bucureşti, 27 septembrie 2010.
Nr. 2.520.