OMEF 1318/2008 – constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

131

ORDINUL nr. 1318/2008 din 25 aprilie 2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale
NOTA ACT:
Emitent: ministrul economiei si finantelor Publicat in MOf: nr. 352 din 07 mai 2008
Functie activa: abroga OMFP nr. 877/2005 Functie pasiva: abrogat de OMFP  183/2010
Cuprins: 14 articole, 1 anexa
Sumar continut: Ordinul reglementeaza aspecte privind scopul, atributiile, functionarea, sesizarea, organizarea si componenta Comisiei centrale fiscale. Potrivit art. 12 din ordin, efectele deciziilor Comisiei sunt: (1) deciziile Comisiei nu au inraurire asupra actelor administrative fiscale ramase definitive si irevocabile in sistemul cailor de atac, si (2) solutiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei si aprobate prin ordin al MEF sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a actului normativ avut in vedere la solutionarea fiecarei spete.

TEXT ACT: – versiune initiala data 29-05-2008
Ordinul nr. 1318/2008 din 25 aprilie 2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1 Scopul infiintarii comisiei
Pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, inainte de intrarea in vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscala centrala la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor, denumita in continuare comisie.

ART. 2 Atributiile comisiei
Comisia emite decizii pentru:
a) problemele de natura fiscala, prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexa, dupa caz, pentru care se impune o solutionare unitara in vederea eliminarii interpretarilor diferite in aplicarea legislatiei;
b) problemele ce privesc conflictele de competenta ivite intre organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun.

ART. 3 Publicarea deciziilor
Deciziile comisiei se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 4 Functionarea comisiei
(1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor acesteia si are componenta prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Membrii comisiei au drept de vot.
in cazul absentei temeinic justificate a unuia dintre membrii comisiei, la lucrarile comisiei va participa persoana desemnata in scris de acestia.
(2) Comisia este coordonata de secretarul de stat care raspunde de politica si legislatie fiscala, in calitate de presedinte.
(3) in cazul absentei temeinic justificate a presedintelui comisiei, atributiile acestuia sunt exercitate de catre un alt membru al comisiei, denumit in continuare presedinte de sedinta. Desemnarea presedintelui de sedinta se face in scris de catre presedintele comisiei, cu minimum 3 zile inainte de sedinta.
(4) Pentru respectarea conditiilor cu privire la vot, prevazute la art. 6, persoana desemnata ca presedinte de sedinta va nominaliza in scris o alta persoana care sa exercite drepturile derivate din calitatea sa de membru.
(5) In cazul in care comisia este sesizata in legatura cu solutionarea unor conflicte de competenta ce privesc bugetele locale, secretariatul va invita membrii desemnati de Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania sau de Ministerului Internelor si Reformei Administrative sa participe la lucrarile comisiei, dupa caz, in functie de problematica inscrisa pe ordinea de zi.
(6) Presedintele comisiei va solicita desemnarea de catre autoritatile prevazute la alin. (5) a cate unei persoane care va fi invitata sa participe la sedintele comisiei, in cazul in care se dezbat problematicile prevazute la art. 2 lit. (b).

ART. 5 Sesizarea comisiei
(1) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor selecteaza problematica care este de competenta comisiei si o propun spre dezbatere, in vederea adoptarii unor solutii unitare, inaintand propunerea secretariatului tehnic.
(2) Comisia de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate sesiza comisia atunci cand constata ca problematica cu care a fost investita intra in sfera de aplicare a Codului fiscal.
(3) Documentatia necesara sesizarii comisiei se inainteaza de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, respectiv de Comisia de proceduri fiscale, catre Secretariatul tehnic din cadrul Directiei de reglementari in domeniul nefiscal.

ART. 6 Sedintele comisiei
(1) Comisia se intruneste lunar ori de cate ori este nevoie, dupa cum urmeaza:
a) comisia se poate intruni si poate adopta decizii numai in prezenta tuturor membrilor acesteia, in conditiile prevazute la art. 4;
b) in cazul solutionarii unor conflicte de competenta ce privesc bugetele locale, comisia se poate intruni si poate adopta decizii in prezenta tuturor membrilor acesteia, inclusiv a reprezentantilor desemnati potrivit art. 4 alin. (5).
(2) Modalitatea de vot in cadrul comisiei este votul deschis.
Prin exceptie, presedintele comisiei poate decide in anumite cazuri adoptarea deciziilor prin vot secret.
(3) Deciziile se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor acesteia.
(4) In caz de paritate de voturi, votul presedintelui comisiei este decisiv.
(5) La lucrarile comisiei vor participa in calitate de invitati permanenti 2 consultanti fiscali desemnati de Camera Consultantilor Fiscali, care nu au drept de vot. In calitate de participanti fara drept de vot pot fi invitati la sedinte si alti specialisti din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Comisia analizeaza notele de prezentare si adopta, prin decizii, solutii unitare de aplicare a prevederilor legale.
(7) Deciziile astfel adoptate se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) in situatia in care comisia, in urma analizei punctelor supuse dezbaterii, constata ca problematica nu se incadreaza in dispozitiile art. 1, poate lua urmatoarele masuri:
a) emiterea unei decizii prin care se solutioneaza anumite probleme punctuale aflate in competenta mai multor directii de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, atunci cand directiile de specialitate au puncte de vedere contradictorii;
b) restituirea problematicii cu care a fost investita, atunci cand constata ca aceasta intra in competenta exclusiva a unei directii de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
(9) Deciziile emise potrivit alin. (8) lit. a) nu se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 7 Organizarea Secretariatului tehnic
La nivelul Directiei de reglementari in domeniul nefiscal se organizeaza la nivel de compartiment Secretariatul tehnic al Comisiei fiscale centrale. Atributiile Directiei de reglementari in domeniul nefiscal, prevazute in regulamentul de organizare si functionare al directiei, urmeaza a fi completate in mod corespunzator.

ART. 8 Atributiile Secretariatului tehnic
(1) Secretariatul tehnic al comisiei va tine un registru in care se vor inregistra toate solicitarile de inscriere pe ordinea de zi a comisiei a temelor propuse de directiile de specialitate, respectiv ale Comisiei de proceduri fiscale.
(2) Dupa inregistrarea solicitarilor, Secretariatul tehnic al comisiei va intocmi pentru fiecare tema propusa o nota de prezentare.
(3) Pe baza propunerilor primite se intocmeste ordinea de zi.
inscrierea punctelor pe ordinea de zi se face in functie de vechimea solicitarilor, incepand cu cea mai veche solicitare.
(4) Ordinea de zi a comisiei, la care se anexeaza notele de prezentare, se inainteaza de catre Secretariatul tehnic presedintelui comisiei si se supune aprobarii acestuia.
(5) Comisia dezbate punctele aflate pe ordinea de zi, cu respectarea succesiunii prevazute la teza a ll-a a alin. (3). Prin exceptie, membrii comisiei pot vota in conditiile art. 6 alin. (2) dezbaterea anumitor puncte inscrise pe ordinea de zi cu prioritate.
(6) Separat de registrul prevazut la alin. (1), Secretariatul tehnic va tine si un registru pentru deciziile comisiei, in care se vor consemna:
– data sedintei;
– participantii (nominal);
– ordinea de zi;
– modul de votare a deciziei, fara nominalizarea votului exprimat de fiecare membru al comisiei;
– numarul atribuit deciziei.
(7) Cu cel putin 3 zile inaintea sedintei, Secretariatul tehnic distribuie membrilor comisiei si invitatilor nota de prezentare a problemelor supuse dezbaterii si solutiile propuse, sub semnatura membrilor comisiei.
(8) Procesul-verbal al sedintei comisiei se redacteaza de Secretariatul tehnic si va fi semnat de membrii comisiei sau de persoanele desemnate ca inlocuitori ai acestora, participanti la dezbateri.
(9) in termen de 3 zile de la data sedintei, Secretariatul tehnic al comisiei redacteaza decizia, care va contine numai solutiile aprobate de comisie si proiectul de ordin pe care il va inainta spre aprobare ministrului economiei si finantelor.
(10) Prin grija Secretariatului tehnic si a membrilor, decizia comisiei se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 9 Conflicte de competenta
(1) In cazul in care o anumita problematica presupune atat emiterea unei decizii de aplicare unitara a legislatiei fiscale, cat si emiterea unei decizii de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala si au fost sesizate atat comisia, cat si Comisia de proceduri fiscale, Comisia de proceduri fiscale va suspenda procedura de emitere a unei decizii pana la momentul emiterii deciziei de catre comisie. Prin exceptie, in functie de caracteristicile impuse de fiecare problematica, comisia poate solicita Comisiei de proceduri fiscale sa emita o decizie de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala anterior celei emise de comisie.
(2) In cazul in care Comisia de proceduri fiscale a emis o decizie de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala anterior emiterii unei decizii de catre comisie, iar decizia a fost deja aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se va proceda la medierea intre cele doua comisii.
(3) Medierea intre cele doua comisii se va realiza prin convocarea unei sedinte reunite a celor doua comisii. sedintele comisiei reunite vor fi conduse de presedintele comisiei.
(4) Dupa mediere, in cazul in care comisiile reunite vor adopta o solutie comuna, comisia va emite o decizie conform celor votate, iar Comisia de proceduri fiscale va emite la randul sau o decizie de amendare a deciziei adoptate initial.
(5) In cazul in care in urma medierii nu se ajunge la o solutie comuna, comisia va prezenta ministrului economiei si finantelor cele doua solutii, care va decide adoptarea uneia dintre variantele propuse.

ART. 10 Colaborarea dintre comisie si Comisia de proceduri fiscale
(1) in vederea eliminarii oricaror disfunctionalitati in procedura de solutionare a problematicilor care antreneaza emiterea unor decizii de aplicare unitara atat a legislatiei fiscale, cat si a legislatiei privind procedura fiscala, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmeaza a-l numi ca membru in Comisia de proceduri fiscale pe presedintele comisiei. in cazul absentei temeinic justificate a presedintelui comisiei, acesta va putea desemna un alt membru al comisiei ca reprezentant in cadrul Comisiei de proceduri fiscale.
(2) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in calitate de membru in comisie, si presedintele comisiei, in calitate de membru in Comisia de proceduri fiscale, asigura legatura functionala intre cele doua comisii.
(3) Comisia poate sesiza Comisia de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala atunci cand constata ca problematica cu care a fost investita intra in sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala.

ART. 11 Regulamentul de organizare si functionare al comisiei
Modul de desfasurare a lucrarilor comisiei se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia.

ART. 12 Efectele deciziilor
(1) Deciziile de aplicare unitara ale comisiei nu au inraurire asupra actelor administrative fiscale ramase definitive si irevocabile in sistemul cailor de atac.
(2) Solutiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei si aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a actului normativ avut in vedere la solutionarea fiecarei spete.

ART. 13 Abrogari
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 877/2005 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 4 iulie 2005.

ART. 14 Publicare
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Bucuresti, 25 aprilie 2008.
Nr. 1.318.

act cu anexe in .pdf
OMEF-1318-2008-comisia-fiscala-centrala-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

2 COMENTARII