ORDINUL nr. 1692/2007 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana
NOTA ACT:
Emitent: Ministerul Economiei si Finantelor Publicat in MOf: nr. 740 din 1 noiembrie 2007
Functie activa:Functie pasiva:
Cuprins: 4 articole, 3 anexe
Sumar continut: Ordinul precizeaza conditiile generale care trebuie indeplinite pentru ca livrarea de bunuri care sunt transportate in bagajul personal al calatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana este scutita de TVA conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Restituirea TVA achitata se realizeaza numai daca sunt indeplinite aceste conditii. Se restituie TVA doar pentru sume facturate peste 175 euro. Restituirea directa/indirecta catre cumparatorii nestabiliti in CE se realizeaza prin magazinele autorizate/unitati specializate pe baza documentului de restituire (model in anexa) in original vizat de biroul vamal de iesire din CE si a unei copii de pe facturi fiscale vizata de acelasi birou vamal. Capitolul 4 din Anexa 1 prevede Procedura de autorizare a magazinelor, de restituire a TVA, forma siglei TAX FREE.

TEXT ACT: – versiune initiala data verificare 11-06-2008
ORDINUL nr. 1692/2007 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 5 si ale art. 143 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

- publicitate -

ART. 2
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexa reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3
Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin unitatile sale teritoriale, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Bucuresti, 19 octombrie 2007.
Nr. 1.692.

ANEXA 1 NORME privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana

CAP. 1
Prevederi generale
ART. 1
Livrarea de bunuri care sunt transportate in bagajul personal al calatorilor care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana este scutita de taxa pe valoarea adaugata conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) calatorul nu este stabilit in Comunitatea Europeana, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este in interiorul Comunitatii Europene. Adresa sau domiciliul permanent inseamna locul specificat astfel in pasaport, carte de identitate sau in alt document recunoscut ca document de identitate de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
b) bunurile sunt transportate in afara Comunitatii Europene inainte de sfarsitul celei de-a treia luni care urmeaza lunii in care are loc livrarea;
c) valoarea totala a livrarii, plus taxa pe valoarea adaugata, este mai mare decat echivalentul in lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut in prima zi lucratoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmator;
d) bunurile sunt cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
e) dovada exportului se va face prin facturi fiscale purtand viza biroului vamal de iesire din Comunitatea Europeana.

CAP. 2
Conditii de restituire

ART. 2
(1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata poate fi efectuata in cazul in care sunt indeplinite conditiile generale prevazute la art. 1.
(2) Bunurile trebuie sa fie cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata.
(3) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata este limitat pentru bunurile achizitionate de la acelasi magazin a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii, este superioara plafonului prevazut la art. 1 lit. c).
(4) Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi daca suma bunurilor/serviciilor din fiecare facturi fiscale este superioara plafonului prevazut la art. 1 lit. c).

ART. 3
(1) Pentru livrarile de bunuri catre cumparatorii nestabiliti in Comunitatea Europeana care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 magazinul autorizat are obligatia:
a) sa emita o factura, conform art. 155 din Codul fiscal;
b) sa emita si sa completeze in doua exemplare formularul „Document de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana”, al carui model este prezentat in anexa nr. 1. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata impreuna cu originalul facturii vor fi inmanate cumparatorului nestabilit in Comunitatea Europeana, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la magazinul autorizat.
(2) Magazinul autorizat poate fi o unitate comerciala de sine statatoare ori un punct de lucru al unei unitati comerciale.
(3) Cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana trebuie sa prezinte biroului vamal de iesire din Comunitatea Europeana bunurile cumparate, insotite de originalul facturii, al documentului care atesta achitarea contravalorii bunurilor si al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
(4) În vederea vizarii documentelor prevazute mai sus, cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana trebuie sa se prezinte la:
a) biroul vamal de iesire din Romania, daca are ca destinatie directa o tara terta;
b) biroul vamal de iesire din ultimul stat membru, daca are ca destinatie o tara terta via alt stat membru. În cazul in care cumparatorul paraseste teritoriul comunitar pe cale aeriana, cu escala in alt stat membru, pentru bagajele de mana se va prezenta la biroul vamal de iesire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cala, la biroul vamal de iesire din Romania.
(5) Organele vamale verifica:
a) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire referitoare la cumparator si datele din pasaport, carte de identitate sau alt document recunoscut ca document de identitate;
b) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire si factura;
c) concordanta dintre datele inscrise in facturi fiscale si bunurile prezentate;
d) incadrarea in termenul prevazut la art. 1 lit. b).
(6) Certificarea iesirii bunurilor din Comunitatea Europeana poate fi refuzata de organele vamale daca:
a) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura;
b) valoarea bunurilor din facturi fiscale emisa de vanzator nu depaseste plafonul prevazut la art. 1 lit. c).
(7) Dupa verificare, organele vamale vizeaza, prin stampilare, documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata si factura, pe care le returneaza cumparatorului nestabilit in Comunitatea Europeana.

CAP. 3
Procedura de restituire

ART. 4
(1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana se efectueaza de catre magazinele autorizate care au efectuat vanzarea bunurilor, direct catre cumparatori sau prin intermediul unor unitati specializate in restituirea taxei pe valoarea adaugata, stabilite in Romania sau in alt stat membru, denumite in continuare unitati specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adaugata decat pentru bunurile vandute in propria unitate.
(2) Restituirea directa catre cumparatorii nestabiliti in Comunitatea Europeana se efectueaza de catre magazinele autorizate pe baza documentului de restituire in original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si a unei copii de pe facturi fiscale vizata de acelasi birou vamal. Taxa pe valoarea adaugata se restituie integral, fara a se retine un comision. Restituirea se poate efectua atat catre cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana, cat si catre orice alta persoana imputernicita de acesta care prezinta documentele prevazute mai sus. Taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana se recupereaza de catre magazinul autorizat de la bugetul de stat, prin inscrierea in randul 22 din decontul de TVA, fiind justificata cu documentul de restituire in original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si copia de pe facturi fiscale vizata de acelasi birou vamal.
(3) Unitatile specializate ramburseaza taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana care au cumparat bunuri din magazine autorizate din Romania, direct sau prin intermediari agreati. Unitatile specializate vor retine din taxa pe valoarea adaugata de restituit un comision pentru activitatea desfasurata. Comisionul retinut este scutit de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 si art. 145 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal. Restituirea taxei pe valoarea adaugata de catre unitatile specializate se realizeaza pe baza documentului de restituire in original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si a unei copii de pe facturi fiscale vizata de acelasi birou vamal. Unitatea specializata va transmite aceste documente, precum si dovada restituirii taxei, exclusiv comisionul retinut, fiecarui magazin autorizat care a efectuat vanzarea bunurilor. Unitatea specializata va retine copii de pe documentul de restituire vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si de pe facturi fiscale vizata de acelasi birou vamal. Magazinul, dupa primirea documentelor justificative, va achita integral unitatii specializate suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor, inscrisa in documentul de restituire. Suma achitata unitatii specializate va fi recuperata de magazin de la bugetul statului, prin includerea la randul 22 din decontul de TVA.
(4) Magazinele autorizate si unitatile specializate pot restitui taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana in numerar, prin mandat postal sau prin transfer bancar intr-un cont indicat de cumparator. Orice comisioane bancare sau postale legate de transferul banilor se vor suporta de catre cumparator.

CAP. 4
Procedura de autorizare a magazinelor care efectueaza vanzarea si restituirea taxei pe valoarea adaugata

ART. 5
Autorizarea magazinelor care efectueaza vanzarea de bunuri cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor vandute in propria unitate se realizeaza de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contribuabilii sau, dupa caz, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Autorizatiile emise sunt valabile 5 ani calendaristici, incepand cu data obtinerii autorizarii. Dupa expirarea acestui termen, unitatile care doresc sa fie autorizate trebuie sa solicite o alta autorizatie.

ART. 6
(1) Magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul trebuie sa fie autorizate atat pentru vanzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana, cat si pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari. Magazinele, daca sunt unitati de sine statatoare, sau unitatea comerciala care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie sa depuna o cerere de autorizare la organele fiscale prevazute la art. 5, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
(2) Cererea va fi semnata de persoanele care angajeaza legal unitatea solicitanta si va fi insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;
b) copie de pe documentul care atesta declararea sediului secundar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla magazinul pentru care se solicita autorizarea, daca acesta este doar un punct de lucru;
c) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta unitatii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea.
(3) În situatia in care unitatile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc sa autorizeze si alte magazine, trebuie sa solicite pentru acestea o alta autorizare, conform procedurii descrise in prezentul articol.
(4) Organele fiscale vor solutiona cererile de autorizare depuse in termen de 30 de zile, vor aproba si vor emite autorizatii conform modelului din anexa nr. 3. Neprezentarea documentelor prevazute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante.
(5) Organul fiscal emitent are obligatia de a tine evidenta autorizatiilor emise.
(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti care au eliberat autorizatii vor transmite, in termen de 3 zile de la autorizare, organelor fiscale interesate, in a caror raza teritoriala se afla amplasate magazinele apartinand unitatii autorizate, lista cuprinzand unitatile comerciale si magazinele care au fost autorizate.
(7) Dupa obtinerea autorizatiei, magazinul va afisa la loc vizibil sigla „TAX FREE„. Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se inscriu cuvintele „TAX FREE” cu majuscule, avand inaltimea de minimum 5 cm.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 7
(1) Autorizatiile emise in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania, prin care s-au autorizat magazinele care efectueaza vanzarea si restituirea taxei pe valoarea adaugata, isi pastreaza valabilitatea pana la expirarea termenului prevazut in acestea.
(2) Pentru bunurile achizitionate inainte de data aderarii care nu au fost transportate in afara teritoriului Romaniei pana la aderare, precum si pentru bunurile achizitionate dupa data aderarii, din magazinele autorizate in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004, cumparatorii nestabiliti in Comunitatea Europeana pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin documentul de restituire prevazut in normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 528/2004, in original, vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana, si copie de pe facturi fiscale vizata de acelasi birou vamal;
b) valoarea globala a bunurilor achizitionate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, depaseste 250 de lei.
(3) Restituirea prevazuta la alin. (2) poate fi solicitata numai de la magazinele autorizate care au efectuat vanzarea bunurilor. Magazinele pot restitui taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana daca se indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), chiar daca in cursul anului 2007 le-au expirat autorizatiile eliberate in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004.
(4) Magazinele autorizate care restituie taxa pe valoarea adaugata conform alin. (2) vor aplica procedura prevazuta la art. 4 alin. (2).

ART. 8
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele norme.

ordin si anexe in pdf
OMEF-1692-2007-restituire-TVA-nerezidenti-CE-Vinitiala.pdf