FINAND: Impozitarea si alte obligatii privind indemnizatia lunara a asociatului unic

204

PE SCURT
Indemnizatia lunara incasata de actionarul unic este asimilata cu venit din salarii, potrivit prevederilor din Codului Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Obligatoriu, actionarul unic datoreaza pentru venitul brut realizat: impozitul pe venit de 16%, CAS, CASS si CCI. Optional, asociatul unic se poate asigura pentru ajutor de somaj si in caz de accidente de munca si boli profesionale.

IMPOZITUL PE VENIT

Prevederile art. 55 din Codul fiscal definesc veniturile din salarii astfel:
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
(2) In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: (…) h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale; (…)

In aplicarea art. 55, Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal precizeaza:
111. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:
a) pentru veniturile obtinute la locul unde se afla functia de baza, ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro.
Transformarea contributiilor retinute pentru fondurile de pensii facultative din lei in euro, pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.
Platitorul de venituri din salarii cumuleaza sumele in euro reprezentand contributiile retinute pentru fondurile de pensii facultative si verifica incadrarea in plafonul deductibil prevazut de lege;
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
Aceasta regula se aplica si in cazul veniturilor sub forma:
indemnizatiei lunare a asociatului unic;
– drepturilor de natura salariata acordate de angajator persoanelor fizice ulterior incetarii raporturilor de munca;
– salariilor sau diferentelor de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.

comentarii si opinii:
Avand in vedere prevederile citate mai sus, indemnizatia lunara a asociatului unic este venit asimilat salariului si prin urmare este supusa impozitului pe salarii. Cota de impozit de 16% se aplica la diferenta dintre nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale si contributiile obligatorii.

Potrivit alin. (1) la art. 56 din Codul Fiscal, Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

La pct. 112 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 44/2004 se precizeaza ca prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in
carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;
b) in cazul cumulului de functii, locul declarat/ales de persoanele fizice.
Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial.

comentarii si opinii:
Din interpretarea prevederilor de mai sus, reiese ca pentru a fi considerat functie de baza o persoana fizica trebuie sa fie parte intr-o relatie dependenta cu platitorul de venit (angajatorul). Doar in acesta situatie poate beneficia de deducerea personala de baza reglemetata de Codul Fiscal. Relatiile juridice dintre asociatul unic si firma (platitoare de venit) nu sunt de natura dependenta, si prin urmare venitul din indemnizatia de asociat unic este considerata in afara functie de baza. In consecinta, asociatul unic nu beneficiaza de deducerea personala de baza pentru venitul asimilat salariilor obtinut de natura indemnizatiilor lunare.
Deasemenea, modelul si instructiunile de completare ale formularului Fisa fiscala aprobat prin OMEF nr. 2293/2007 (Nota la Anexa 1 si 2) cuprind o incadrare intuitiva a acestor indemnizatii la venituri obtinute in afara functie de baza: Rubrica „Tip venit” se completeaza numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor obtinute in afara functiei de baza, bifandu-se cu „X” casuta corespunzatoare naturii veniturilor realizate de angajati, astfel: (…) – indemnizatia lunara a asociatului unic; (…)

concluzie:
Impozitul pe venit datorat de asociatul unic = 16% x (venitul brut – contributiile obligatorii)

CONTRIBUTII SI ASIGURARI OBLIGATORII:

CAS 2008
– pentru asigurari sociale. Pentru situatia in analiza, Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale prevede la:
Art. 5 (1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: (…)
IV. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare: a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari; (…)

Art. 6^1
(1) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei de asigurare. Declaratia de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia de asigurare.
(2) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.
(3) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 5 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate.
(4) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
(5) Venitul asigurat inscris in declaratia sau contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei de asigurare sau, dupa caz, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
(6) Declaratia si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.

Art. 21 (…)
4) Asiguratii prevazuti la
art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea. (…)
Art. 22 (…)
(3) Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) se face lunar de catre acestia, pe baza calculului efectuat si comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigurati. (…)

Art 23
(1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
a) venitul brut realizat lunar, in situatia asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II;
b) venitul lunar asigurat, inscris in declaratia sau in contractul de asigurare sociala, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2);
c) salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

comentarii si opinii:
Asociatul unic care incaseaza o indemnizatie anuala (> 3 salarii medii, >18 ani, nepensionat) va completa si depune la Casa de pensii teritoriala o declaratie de asigurare.
Contributia CAS datorata de asociatul unic este cota integrala din suma bruta a indemnizatiei din declaratie. Plata CAS se realizeaza lunar de catre asociatul unic.

Pentru anul 2008, potrivit Legii 387/2007 cotele integrale de contributie sunt:
A. in perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008: CAS conditii normale 29%; CAS conditii deosebite 34%; CAS conditii speciale 39%.
B. incepand cu 1 decembrie 2008: CAS conditii normale 27,5%; CAS conditii deosebite 32,5%; CAS conditii speciale 37,5%.

MMSS a aprobat precizari prin Norma din 4 mai 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in MOf. nr. 237 din 10 mai 2001.

CASS 2008
– pentru asigurarile sociale de sanatate – CASS.
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede spune:
la Art. 257: (1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 213 alin. (1).
(2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; (…)
(3) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. a)-d) si f), contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri. (…)

(5) Contributiile prevazute la alin. (2) si (4) se platesc dupa cum urmeaza:
a) lunar, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. a), d) si f); (…)

(7) Obligatia virarii contributiei de asigurari sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care plateste asiguratilor veniturile prevazute la alin. (2) lit. a), d) si f), respectiv asiguratilor pentru veniturile prevazute la alin. (2) lit. b), c) si e).
la Art. 259: (4) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea potrivit prevederilor prezentei legi, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, in vederea stabilirii si achitarii contributiei de 6,5%.

comentarii si opinii:
Asociatul unic datoreaza o contributie de 6,5 % din venitul brut asigurat mentionat in contractul de asigurare incheiat cu o casa de asigurari agreata de acesta.

CCI 2008
– pentru asigurarea de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), este prevazuta de OUG nr. 158/2005.
Art. 1 (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca: (…)
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
a) asociati, comanditari sau actionari; (…)
(3) Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).
Art. 5 Începand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazuta la art. 4 alin. (2) se datoreaza si se achita de catre:
a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C;
c) persoanele prevazute la art. 1 alin. (2)
.
Art. 6 (1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze casei de asigurari de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii; acestea au obligatia sa anunte lunar casei de asigurari de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contributiei. (…)
(6) În situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de
0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e)). (…)
(9) Baza de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la
art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.

comentarii si opinii:
Asociatul unic datoreaza pentru asigurarea de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o cota de 0,85% din indemnizatia lunara (sau din 12 salarii minime brute pe tara, daca indemnizatia lunar este mai mare de acest plafon). Salariul minim brut pe tara in 2008 este aprobat prin HG 1507/2007, si este de 500 lei lunar intre 01 ianuarie 2008 – 30 iunie 2008, si 540 lei lunar incepand cu 01 iulie 2008, daca sunt indeplinite o serie de conditii privind realizarea nivelului prognozat pentru cresterea produsului intern brut, tinta de inflatie, precum si de nivelul productivitatii muncii.

Art. 12 Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:
a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

Art. 36 (…)
3) Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la
art. 1 alin. (2)si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

comentarii si opinii:
Asociatul unic beneficieaza de Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca (din prima zi de incapacitate), Indemnizatia de maternitate (art. 23-25 din OUG) si indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav (art. 26-30 din OUG) si indemnizatia de risc maternal (cf. conditiilor din OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca) suportate integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si achitate de catre casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical.

CONTRIBUTII SI ASIGURARI OPTIONALE:

AS 2008
– pentru ajutorul de somaj

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca prevede la art. 20 ca: Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane: a) asociat unic, asociati; (…)
Art. 22 din aceeasi Lege prevede: (1) Persoanele prevazute la art. 20 pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
(2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

comentarii si opinii:
Cota de contributie de asigurari de somaj platita de persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare de somaj este de 1,5%, iar incepand cu 01 decembrie 2008 de 1%. Baza impozabila este venitul lunar pentru care se incheie asigurarea.

CAAM 2008
– pentru accidente de munca si boli profesionale
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, precizeaza la Art. 6 alin. (1) ca: Se pot asigura in conditiile prezentei legi, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari; (…)
comentarii si opinii:
Asociatul unic se poate asigura pentru accidente de munca si boli profesionale prin incheierea unui contract de asigurare individual. Cota de contributie pentru persoanele care incheie contracte individuale este de 1%, iar baza impozabila este venitul (indemnizatia) lunar asigurat, care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.

Bibilo: forma actualizata si consolidata in vigoare la data de 01 iunie 2008 a urmatoarelor acte normative:
LEGEA nr. 571/2003 privind Codul fiscal
HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
LEGEA nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
LEGEA nr. 387/2007 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008
LEGEA nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

sursa: via FINAND – consultant online in finante – in .pdf Impozitul si alte obligatii pentru indemnizatia lunara a asociatului unic

- Publicitate -