ORDIN nr. 2603/2010 din 2 noiembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent
2010-11-10 – Data intrarii in vigoare 10 Noiembrie 2010
2010-11-10 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 749 din 10 noiembrie 2010

Versiunea initiala in vigoare la data de 10 Noiembrie 2010
ORDIN nr. 2603/2010 din 2 noiembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent

Avand in vedere prevederile titlurilor II si III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 36 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

- publicitate -

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) În cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care au obligatia depunerii unei declaratii de venit in Romania, competenta de administrare revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
c) venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
d) venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.”

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) În cazul impozitului pe venit din transferul titlurilor de valoare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale, retinut potrivit legii de catre un dobanditor, persoana fizica sau juridica nerezidenta, care nu are pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, competenta de administrare a impozitului retinut la sursa revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla societatea ale carei parti sociale/valori mobiliare sunt transferate.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul impozitului pe profit datorat de persoanele juridice straine, care obtin venituri din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.”

ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 2 noiembrie 2010.
Nr. 2.603.

——-