ORDIN nr. 2157/2006 din 18 decembrie 2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent
2010-11-10 – Modificat si completat de OMFP nr. 2.603/2010 din 2 noiembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent (Monitorul Oficial nr. 749 din 10 noiembrie 2010)
2007-02-13 – Rectificat de RECTIFICARE nr. 2.157 din 18 decembrie 2006 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 (Monitorul Oficial nr. 109 din 13 februarie 2007)
2006-12-29 – Data intrarii in vigoare: 29 Decembrie 2006
2006-12-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 1.053 din 29 decembrie 2006

Versiune actualizata valabila la data de 10 noiembrie 2010
ORDIN nr. 2157/2006 din 18 decembrie 2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 36 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Începand cu 1 ianuarie 2007, competenta pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent se stabileste dupa cum urmeaza:
a) contribuabilii nerezidenti care au, potrivit titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal se administreaza de organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului fiscal;
b) contribuabilii nerezidenti care au, potrivit titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, un sediu fix in Romania se administreaza de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul fix;
c) contribuabilii nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania se administreaza de serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;
d) contribuabilii nerezidenti care au, potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia desemnarii unui imputernicit se administreaza de organul fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale.
(2)* În cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care au obligatia depunerii unei declaratii de venit in Romania, competenta de administrare revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
c) venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
d) venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(2) În cazul veniturilor obtinute de persoane nerezidente din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare, competenta de administrare revine:
a) organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla institutia prin intermediul careia se face tranzactia, in cazul tranzactionarii titlurilor de participare la societati deschise;
b) organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla societatea ale carei titluri se tranzactioneaza, in cazul tranzactionarii titlurilor unor societati inchise.
*Nota: 2010-11-10 – Modificat de OMFP nr. 2.603/2010
(3)* În cazul impozitului pe venit din transferul titlurilor de valoare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale, retinut potrivit legii de catre un dobanditor, persoana fizica sau juridica nerezidenta, care nu are pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, competenta de administrare a impozitului retinut la sursa revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla societatea ale carei parti sociale/valori mobiliare sunt transferate.
(4)* Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul impozitului pe profit datorat de persoanele juridice straine, care obtin venituri din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
*Nota: 2010-11-10 – Completat de OMFP nr. 2.603/2010
ART. 2
Începand cu data de 1 ianuarie 2007 se infiinteaza, in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti, in cadrul Activitatii de metodologie si administrare a veniturilor statului, organ fiscal competent pentru administrarea contribuabililor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. c.) prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b).
Nota: 2007-02-13 – Rectificat de RECTIFICARE nr. 2.157 din 18 decembrie 2006 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 (Monitorul Oficial nr. 109 din 13 februarie 2007)
ART. 3
Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti are urmatoarele atributii principale:
a) inregistrarea fiscala a contribuabililor nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au dreptul sa solicite inregistrarea directa, potrivit reglementarilor in vigoare in domeniul contributiilor sociale;
b) inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in spatiul comunitar, care nu si-au desemnat un reprezentant fiscal;
c) organizarea si gestionarea Registrului contribuabililor nerezidenti, ca parte a Registrului contribuabililor;
d) organizarea si gestionarea dosarului fiscal al contribuabililor nerezidenti;
e) primirea, prelucrarea si gestionarea declaratiilor fiscale;
f) colectarea obligatiilor fiscale de plata principale si accesorii;
g) aplicarea procedurilor de executare silita;
h) organizarea evidentei analitice pe platitori;
i) compensarea si restituirea/rambursarea sumelor reprezentand impozite, taxe si contributii, conform Codului de procedura fiscala;
j) efectuarea inspectiei fiscale;
k) solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale, cu respectarea prevederilor Codului de procedura fiscala;
l) emiterea si eliberarea certificatelor si a altor documente solicitate de contribuabili;
m) acordarea asistentei pentru contribuabili;
n) organizarea si gestionarea cazierului fiscal;
o) emiterea si eliberarea certificatelor de cazier fiscal.
ART. 4
Administrarea contribuabililor nerezidenti care, potrivit legii, au dreptul de a se inregistra direct se realizeaza potrivit procedurii prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. 6
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se modifica in mod corespunzator.
ART. 7
Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti se organizeaza de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat pentru aceasta directie generala.
ART. 8
Pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au un sediu permanent pe teritoriul Romaniei, Directia generala a tehnologiei informatiei asigura logistica si aplicatiile informatice necesare.
ART. 9
Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia de organizare si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei si Directia generala a politicilor si resurselor umane din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

- publicitate -

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 18 decembrie 2006.
Nr. 2.157.

ANEXA
PROCEDURA DE ADMINISTRARE a contribuabililor nerezidenti stabiliti in Comunitate, care se inregistreaza direct

A. Procedura de inregistrare fiscala

1. În vederea inregistrarii fiscale, contribuabilii nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au, potrivit legii speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania, au obligatia de a depune formularul (090) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct”, cod MFP 14.13.01.10.11/n, prevazut in anexa nr. 1, la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, denumit in continuare organ fiscal competent. Instructiunile de completare a formularului (090) sunt prevazute in anexa nr. 2, iar caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului sunt prevazute in anexa nr. 3.
2. Formularul (090) se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata, si va fi insotit de o copie autentificata a certificatului de inregistrare eliberat de autoritatea fiscala din tara in care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de inregistrare va fi insotita de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati.
3. Comunicarea certificatului de inregistrare fiscala se face fie la sediul organului fiscal competent, prin prezentarea contribuabilului sau a imputernicitului acestuia, fie prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Numarul de inregistrare atribuit poate fi comunicat si prin e-mail, la adresa indicata de contribuabil in cerere.
4. Scoaterea din evidenta fiscala se face prin depunerea formularului (090) mentionat mai sus, avand completata corespunzator sectiunea D, la organul fiscal competent.
5. Evidenta contribuabililor se organizeaza electronic, distinct, ca sectiune in cadrul Registrului contribuabililor, de catre organul fiscal competent.

B. Obligatii declarative

1. Contribuabilii inregistrati direct depun declaratiile fiscale la termenele prevazute in legile speciale.
2. Declaratiile fiscale se depun direct la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata.
3. Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.
4. Declaratiile fiscale se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care este pus la dispozitie, gratuit, de organul fiscal competent sau poate fi descarcat de pe site-ul web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
5. Pe masura introducerii unor metode electronice de depunere a declaratiilor fiscale, aceste metode vor fi utilizate corespunzator si de contribuabilii nerezidenti care se inregistreaza direct.

C. Procedura de plata a obligatiilor fiscale

1. Contribuabilii administrati de catre Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti efectueaza plata obligatiilor fiscale datorate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
2. Plata obligatiilor fiscale se face in lei, pana la data la care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor fiscale, respectiv pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare.
3. Plata prin virament se poate realiza dupa cum urmeaza:
a) dintr-un cont deschis la o institutie de credit participanta la sistemul electronic de plati din Romania;
b) din conturi deschise la institutii de credit din strainatate. În aceasta situatie, plata se va realiza prin intermediul bancii de corespondent din Romania a institutiei de credit unde se afla deschis contul din care urmeaza a se efectua plata. Aceasta modalitate de plata poate fi utilizata numai in situatia in care banca corespondenta agreeaza efectuarea acestor tipuri de operatiuni.
Mesajele electronice de plata catre Trezoreria Statului vor fi completate potrivit prevederilor legale in vigoare.

D. Majorari de intarziere

Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, dispozitiile referitoare la plata obligatiilor fiscale si la calculul majorarilor de intarziere, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

E. Procedura de executare silita

1. Dupa expirarea termenului de plata a creantelor declarate si neachitate la termenul prevazut de lege de catre contribuabilii nerezidenti, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti va emite titlul executoriu si somatia in vederea comunicarii acestora contribuabililor.
2. Cererea de comunicare impreuna cu titlul executoriu si somatia se vor transmite biroului de legatura din cadrul ANAF in vederea notificarii contribuabilului prin autoritatea competenta din statul de rezidenta al contribuabilului, conform prevederilor art. 174^13 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Dupa confirmarea primirii titlului executoriu si a somatiei, prin certificarea corespunzatoare pe versoul celui de-al doilea exemplar al cererii de comunicare de catre autoritatea competenta din statul de rezidenta al contribuabilului, serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti va proceda la executarea silita prin transmiterea adresei de infiintare a popririi asupra conturilor deschise de contribuabilii nerezidenti la bancile din Romania.
4. În situatia in care obligatiile datorate de contribuabilii nerezidenti nu s-au recuperat prin masurile de executare silita intreprinse de Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti, acesta va transmite biroului de legatura din cadrul ANAF o cerere de recuperare insotita de titlul executoriu in original sau o copie certificata a acestuia, in vederea transmiterii autoritatii competente din statul de rezidenta al contribuabilului, recuperare in conformitate cu prevederile art. 174^14 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 1 la procedura

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│  090    │     DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALA/    │     │
│Numar de   │   DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU CONTRIBUABILII │     │
│operator de  │  NEREZIDENTI STABILITI ÎN SPATIUL COMUNITAR,   │ Sigla │
│date cu    │     CARE SE ÎNREGISTREAZA DIRECT       │     │
│caracter   │                          │     │
│personal-1067 │                          │     │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A │ FELUL DECLARATIEI                           │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │ 1. Declaratie de inregistrare []  2. Declaratie de mentiuni []    │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B │ DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │ 1. Cod de identificare fiscala ....................................  │
│  │ 2. Denumire/Nume si prenume .......................................  │
│  │ 3. Forma juridica .................................................  │
│  │ 4. Data infiintarii .....................................(aa/ll/zz)  │
│  │ 5. Date privind sediul social/domiciliul               │
│  │   Tara de rezidenta ..............................................  │
│  │   Adresa completa in tara de rezidenta ...........................  │
│  │   ................................................................  │
│  │   ................................................................  │
│  │   Cod postal .................. Fax ..............................  │
│  │   Telefon ..................... E-mail ...........................  │
│  │ 6. Date privind adresa din Romania unde pot fi examinate evidentele  │
│  │   si documentele                           │
│  │   Judet .................. Sector .......... Localitate ........... │
│  │   Strada ................. Nr. ............. Bloc ................. │
│  │   Scara ......... Etaj ....... Ap. ....... Cod postal ............ │
│  │   Fax ................... Telefon ................................. │
│  │   E-mail .......................................................... │
│  │ 7. Adresa din Romania pentru corespondenta (optional)         │
│  │   Judet .................. Sector .......... Localitate ........... │
│  │   Strada ................. Nr. ............. Bloc ................. │
│  │   Scara ......... Etaj ....... Ap. ....... Cod postal ............ │
│  │   Fax ................... Telefon ................................. │
│  │   E-mail .......................................................... │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │ ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL                     │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │ 1. Reprezentare prin imputernicit            []      │
│  │  Nr. act imputernicire ..................... Data ...................│
│  │ 2. Date de identificare ale imputernicitului              │
│  │  Nume, prenume/Denumire .............................................│
│  │  Adresa: Judet ........... Sector .......... Localitate .............│
│  │      Strada ............ Nr. .......... Bloc ....................│
│  │      Scara ........ Etaj ..... Ap. ..... Cod postal .............│
│  │      Fax ............................. Telefon ..................│
│  │      E-mail .....................................................│
│  │  Cod de identificare fiscala ........................................│
│  │ 3.                                   │
│  │                                    │
│  │ ┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐   │
│  │ │  Institutia bancara   │   Codul IBAN al contului    │   │
│  │ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤   │
│  │ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤   │
│  │ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤   │
│  │ └────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘   │
│  │                                    │
│  │ 4. Înregistrare intr-un alt stat membru U.E.   DA  []        │
│  │                         NU  []        │
│  │  Tara ................ Cod de identificare fiscala ..........    │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D │ DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                      │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │ I.  Taxa pe valoarea adaugata                    │
│  │  1. Înregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4)    │
│  │   din Codul fiscal                      []  │
│  │  2. Înregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5)    │
│  │   din Codul fiscal                      []  │
│  │  3. Înregistrarea prin optiune pentru taxarea operatiunilor      │
│  │   prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f) din         │
│  │   Codul fiscal                        []  │
│  │  4. Cifra de afaceri estimata ....................................... │
│  │  5. Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent ......................│
│  │  6. Perioada fiscala                         │
│  │  6.1 Plata lunara   []                      │
│  │  6.2 Plata trimestriala []                      │
│  │  6.3 Plata semestriala [] Nr. aprobare organ fiscal competent ..... │
│  │  6.4 Plata anuala    [] Nr. aprobare organ fiscal competent ..... │
│  │  7. Scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in   │
│  │   scopuri de TVA                          │
│  │  7.1 Ca urmare a incetarii   incepand cu data de .../..../.....  │
│  │    activitatii      []                    │
│  │  7.2 Ca urmare a expirarii   incepand cu data de .../..../.....  │
│  │    perioadei de 2 ani, in                     │
│  │    cazul vanzarilor la                       │
│  │    distanta        []                    │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │ II.    Contributii sociale                     │
│  │  1. Înregistrare ca platitor de contributii sociale in Romania    │
│  │  1.1 Contributia pentru asigurari sociale de sanatate      []  │
│  │  1.2 Contributia pentru asigurari de somaj           []  │
│  │  1.3 Contributia de asigurare pentru accidente de munca si     │
│  │     boli profesionale                     []  │
│  │  1.4 Contributia de asigurari sociale              []  │
│  │  1.5 Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale   []  │
│  │  2. Scoatere din evidenta   [] de la data ...../...../......    │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele  │
│inscrise in acest formular sunt corecte si complete.            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Numele persoanei care face declaratia ................................. │
│                                      │
│  Semnatura ...........................         Stampila     │
│                                      │
│  Data ......./........./..........                    │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                      │
│           Se completeaza de organul fiscal           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  Denumire organ fiscal .................................................. │
│  Nr. de inregistrare .............. Data inregistrarii ......./....../....│
│  Numele si prenumele persoanei care a verificat ..........................│
│                                      │
│  Numar legitimatie .......................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/n              A4/t2

ANEXA 2 la procedura
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)”

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune, la termenele prevazute in legile speciale, de catre contribuabilii care nu sunt stabiliti in Romania dar sunt stabiliti in spatiul comunitar si au obligatii fiscale, potrivit legilor speciale.
Declaratia se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, astfel:
– direct sau prin imputernicit, la registratura;
– la posta, prin scrisoare recomandata.
Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.

NOTA:
Declaratia nu se completeaza de catre contribuabilii nerezidenti care au desemnat un reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor impozabile din Romania, si nici de catre persoanele impozabile care au un sediu fix in Romania.

A. FELUL DECLARATIEI

Se marcheaza cu „X” punctul 1 sau 2, dupa caz. Declaratia de inregistrare se completeaza la inregistrarea initiala, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Atentie! În cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Cod de identificare fiscala – nu se completeaza la inregistrarea initiala.
În cazul in care declaratia de mentiuni este completata de imputernicit, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
2. Denumire/Nume si prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele contribuabilului.
3. Forma juridica – se inscrie forma juridica a contribuabilului.
4. Data infiintarii – se inscrie data la care s-a infiintat contribuabilul in tara de rezidenta.
5. Date privind sediul social/domiciliul – se completeaza cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din tara de rezidenta a contribuabilului.
6. Date privind adresa din Romania unde pot fi examinate evidentele si documentele – se completeaza cu datele privind adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate conform prevederilor Titlului VI – Taxa pe valoarea adaugata din Codul fiscal.
7. Adresa din Romania pentru corespondenta – se completeaza optional cu datele privind adresa din Romania la care contribuabilul doreste sa primeasca corespondenta cu organul fiscal.

C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL

1. Reprezentare prin imputernicit – se marcheaza cu „X” in cazul in care in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit si se inscrie numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale imputernicitului – se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului.
3. Institutia bancara/Codul IBAN al contului – se inscrie denumirea institutiei bancare din Romania la care contribuabilul si-a deschis contul, precum si codul IBAN al contului.
4. Înregistrare intr-un alt stat membru U.E. – in cazul in care se marcheaza „X” in casuta „DA”, se inscrie atat denumirea tarii, cat si codul de identificare fiscala atribuit in tara unde este inregistrata fiscal persoana impozabila.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

I. Taxa pe valoarea adaugata

1. Înregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare – se marcheaza cu „X” in cazul in care contribuabilul, conform legislatiei in materie de T.V.A., este o persoana impozabila neinregistrata in scopuri de T.V.A. in Romania, care nu are un sediu fix in Romania si care are, potrivit art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, obligatia sa se inregistreze in scopuri de T.V.A. la organul fiscal competent, inainte de efectuarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care este obligata la plata taxei.
2. Înregistrarea in scopuri de T.V.A. conform art. 153 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare – se marcheaza cu „X” in cazul in care contribuabilul este o persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de T.V.A. in Romania, care nu are un sediu fix in Romania si care are obligatia, conform legislatiei in materie de T.V.A., sa se inregistreze in scopuri de T.V.A. la organul fiscal competent, inainte de efectuarea unei achizitii intracomunitare de bunuri pentru care este obligata la plata taxei, sau a unei livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa.
3. Înregistrarea prin optiune pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f) din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare – se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care realizeaza exclusiv operatiuni de arendare, concesionare, inchiriere si leasing de bunuri imobile, sau realizeaza o livrare a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren, si opteaza pentru taxarea acestor operatiuni.
4. Cifra de afaceri estimata – se completeaza la inregistrarea initiala a contribuabilului, inscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere.
Întreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de T.V.A. in cursul anului, declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg.
5. Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent – se completeaza numai daca, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizata in anul precedent, se modifica perioada fiscala.
6. Perioada fiscala – se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de T.V.A.
În cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea aceastei perioade fiscale.
7. Scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de T.V.A.:
7.1. Ca urmare a incetarii activitatii – se completeaza in cazul in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai realizeaza livrari de bunuri, prestari de servicii, achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri in Romania pentru care plata taxei se face in Romania.
7.2. Ca urmare a expirarii perioadei de 2 ani, in cazul vanzarilor la distanta – se completeaza in cazul in care nu se depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta in al doilea an calendaristic consecutiv.

II. Contributii

Se completeaza numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceste contributii.

ANEXA 3 la procedura
CARACTERISTICILE DE TIPARIRE,modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)

1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)
2. Cod: 14.13.01.10.11/n
3. Format: A4/t2
4. Se tipareste – intr-o singura culoare
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeaza: gratuit
7. Se utilizeaza: la atribuirea codului de identificare fiscala
8. Se intocmeste in: 2 exemplare de: contribuabil sau de catre imputernicit
9. Circula: – originalul la organul fiscal competent
– copia la contribuabil
10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului

—-