2010-01-01 – Abrogat de OMFP 3417/2009

ORDINUL nr.  1823/2007 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie
NOTA ACT:
Emitent: ministrul economiei si finantelor Publicat in MOf: nr. 770 din 14 noiembrie 2007
Functie activa: abroga OMFP nr. 2.221/2006 Functie pasiva:
Cuprins: 8 articole, 2 anexe
Sumar continut: Ordinul aproba Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare TVA privind operatiunile pluripartite din UE, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si privind retururile de bunuri in spatiul UE si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie. Aplicarea masurilor de simplificare este optionala pentru operatorii economici implicati in operatiuni pluripartite sau in cazul retururilor de bunuri in spatiul comunitar. Ordinul stabileste si prezinta o serie de situatii si tratamente fiscal cu titlu exemplificativ. Aceste tratamente fiscale din punctul de vedere al TVA (in special, clarificarea regimul TVA dpdv al locului prestarii sau livrarii, persoana obligata la plata taxei) sunt in aplicarea si interpretarea prevederilor art. 132, art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2, art. 128 alin. (10), art. 130^1 si referitor la scutirea de TVA în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. d). Potrivit art. 3 alin. (2) din Ordin, aplicarea unei scutiri de TVA pentru livrarea intracomunitara de bunuri sau neimpozitarea in Romania a serviciilor conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta sunt conditionate de dovada ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru, această dovada a transportului va fi prezentata in cadrul termenului prevazut în contract.

TEXT ACT: – versiune initiala data 18-06-2008
Ordinul nr. 1823/2007 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 128 alin. (10) si ale art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

- publicitate -

ART. 1
Se aproba Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin, si Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
ART. 2
Masurile de simplificare prevazute in anexele nr. 1 si 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici sa se inregistreze in scopuri de TVA in mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achizitii intracomunitare de bunuri asimilate, in cazul in care desfasoara operatiuni pluripartite in cadrul Comunitatii si in cazul retururilor de bunuri in spatiul comunitar.
ART. 3
(1) Pentru a putea fi aplicate masurile de simplificare prevazute in anexa nr. 1, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contractorul principal:
1. este inregistrat in statul sau membru in scopuri de TVA;
2. nu are un cod de inregistrare in scopuri de TVA in statul membru in care sunt realizate efectiv lucrarile asupra bunurilor mobile corporale;
3. transmite codul sau de inregistrare in scopuri de TVA partii/partilor cocontractante;
b) ceilalti operatori economici implicati sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;
c) produsele prelucrate se vor intoarce in statul membru al contractorului principal.
(2) În scopul aplicarii masurilor de simplificare, nu se considera loc de sosire locul unei opriri provizorii in vederea efectuarii anumitor lucrari asupra bunurilor, dar se va considera ca locul de sosire este intotdeauna statul membru al contractorului principal. În acest sens, in toate situatiile in care prin instructiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxa pentru livrarea intracomunitara de bunuri sau neimpozitarea in Romania a serviciilor conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, care sunt conditionate de dovada ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru, aceasta dovada a transportului va fi prezentata in cadrul termenului prevazut in contract.
(3) În sensul prezentului ordin, prin prelucrare se intelege orice expertiza sau lucrari asupra bunurilor mobile corporale.
ART. 4
(1) Aplicarea masurilor de simplificare este optionala pentru operatorii economici implicati in operatiuni pluripartite sau in cazul retururilor de bunuri in spatiul comunitar. Instructiunile prevazute in anexele nr. 1 si 2 stabilesc si tratamentul fiscal aplicabil in situatia in care statele membre implicate nu aplica masuri de simplificare sau nu accepta aplicarea masurilor de simplificare.
(2) Situatiile prezentate in instructiunile prevazute in anexele nr. 1 si 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Masurile de simplificare prevazute in anexa nr. 1 se aplica si in cazul in care exista mai mult de doua parti cocontractante, atat timp cat sunt respectate conditiile generale prevazute la art. 3 alin.(1). Daca partea/partile cocontractanta/cocontractante din Romania realizeaza expertize sau lucrari asupra bunurilor mobile corporale in conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal, se considera ca orice bun incorporat in produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu produsul prelucrat reprezinta livrari accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.
ART. 5
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul instructiunilor prevazute in anexele nr. 1 si 2 reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata”.
ART. 6
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.221/2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006.
ART. 7
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Bucuresti, 29 octombrie 2007.
Nr. 1.823.

ANEXA 1 INSTRUCŢIUNI de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale

ANEXA 2 INSTRUCŢIUNI de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

act cu anexe in .pdf
OMFP-1823-2007-masuri simplicare-tva-pluripartide-Vinitiala.pdf

6 COMENTARII