ORDINUL nr. 2.333/2007 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere
NOTA ACT:
Emitent: presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Publicat in MOf: nr. 868 din 19 decembrie 2007
Functie activa:Functie pasiva:
Cuprins: 5 articole, 1 anexa
Sumar continut: Este aprobata procedura prin care persoanele fizice vor declara veniturile din chirii reglementate de CAP. IV Venituri din cedarea folosintei bunurilor (art. 61, 62, 63, 64) in situatia in care au incheiate mai mult de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere. In aceasta situatia, veniturile obtinute de aceste persoane fizice sunt considerate venituri din activitati independente si sunt impozitate potrivit regulilor acestei categorii de venturi. Impozitul de stabileste in functie de venitul net annual care trebuie determinat in sistem real potrivit prevederilor art. 48 si potrivit regulilor si obligatiilor contabilitatii in partida simpla stabilite prin OMFP nr. 1040/2004. Persoana fizica datoreaza plati anticipate in contul profitului anual.

TEXT ACT: – versiune initiala data 24-06-2008
Ordinul nr. 2.333/2007 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pct. 23^2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Pentru anul de impunere, urmator celui în care au fost îndeplinite conditiile pentru calificarea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor în categoria venituri din activitati independente, contribuabilii au obligatia declararii venitului estimat pana la data de 15 ianuarie a anului de impunere.

ART. 3
Prevederile prezentului ordin se aplica pentru impunerea veniturilor începand cu 1 ianuarie 2008.

ART. 4
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 11 decembrie 2007.
Nr. 2.333.

ANEXA 1 PROCEDURA
privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere

1. Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfarsitul anului fiscal, începand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri în categoria veniturilor din activitati independente.
La stabilirea numarului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu exceptia contractelor de arendare a bunurilor agricole.
2. Obligatia contribuabililor de înregistrare a contractelor de închiriere/subînchiriere la organul fiscal se mentine si dupa îndeplinirea conditiilor de la pct. 1.
3. Persoanele fizice care realizeaza venituri în conditiile de la pct. 1 stabilesc venitul net, în sistem real, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din activitati independente si conduc contabilitate în partida simpla în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Veniturile si cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.
4. Stabilirea platilor anticipate si a impozitului anual datorat se efectueaza de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din activitati independente pentru care venitul net se stabileste în sistem real.
În vederea stabilirii platilor anticipate pentru primul an în care veniturile realizate în conditiile de la pct. 1 au fost calificate ca venituri din activitati independente, contribuabilii declara pana la data de 15 ianuarie a anului de impunere, la organul fiscal competent, veniturile si cheltuielile estimate.
Organul fiscal va verifica îndeplinirea conditiilor de la pct. 1 si va notifica contribuabilul în situatia în care acesta nu a declarat venitul estimat din activitati independente, aplicand prevederile legale prevazute în cazul neîndeplinirii obligatiilor declarative.
În vederea stabilirii impozitului anual datorat, contribuabilii care au realizat în anul fiscal venituri în conditiile de la pct. 1 declara venitul net realizat, potrivit regulilor aplicabile activitatilor independente.
5. În cazul în care la sfarsitul anului fiscal nu mai sunt îndeplinite conditiile de la pct. 1, începand cu anul fiscal urmator persoanele fizice determina si declara venitul net realizat din închiriere/subînchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor.
Stabilirea platilor anticipate si a impozitului anual datorat se efectueaza de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.
6. Prin organ fiscal competent se întelege:
– organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu – pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în Romania;
– organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
Persoanele fizice fara domiciliu fiscal în Romania care îndeplinesc conditiile de la pct. 1, iar bunurile închiriate/subînchiriate se afla în raza teritoriala a mai multor organe fiscale au obligatia sa desemneze o sursa principala de venit, în functie de care vor îndeplini obligatiile fiscale prevazute în prezenta procedura.

Act cu anexe in .pdf
OpANAF-2333-2007-Procedura-venituri-5-contracte-inchiriere-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

1 COMENTARIU