HG 1193/2010 – Salariului de baza minim brut pe tara

1890

HOTARAREA nr. 1193/2010 din 24 Noiembrie 2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (HG 1193/2010)
2012-01-01 – Abrogat de HG nr. 1225/2011 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
2011-10-01 – Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2011
2011-10-01 – Abroga Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008
2010-12-09 – Versiune Monitorul Oficial: HG-1193-2010
2010-12-09 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decembrie 2010

HOTARAREA nr. 1193/2010 din 24 Noiembrie 2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora.

Art. 2
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.

Art. 3
(1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abroga.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Ioan Nelu Botis
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.
Nr. 1.193.

- Publicitate -

2 COMENTARII