DECIZIA 2010/C/326/07 – Forumul european multipartit privind facturarea electronica (e-facturarea)

49

DECIZIA COMISIEI 2010/C 326/07 din 2 noiembrie 2010 de infiintare a Forumului european multipartit privind facturarea electronica (e-facturarea)
2010-12-03 – Versiune JOUE: Decizia-CE-2010-C-326
2010-12-03 – Publicat in Jurnalul Oficial nr. C 326 din 3 decembrie 2010 [Fisa EurLex – html]

DECIZIA COMISIEI din 2 noiembrie 2010 de infiintare a Forumului european multipartit privind facturarea electronica (e-facturarea)  – 2010/C 326/07

- Publicitate -

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
intrucat:
(1) Strategia Europa 2020, prezentata de Comisie in comunicarea intitulata „Europa 2020: O strategie europeana pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii”, descrie o viziune asupra unei economii de piata sociale a Europei pentru secolul XXI, care se bucura din plin de avantajele economice si sociale ale societatii digitale.
(2) Una dintre initiativele emblematice ale strategiei Europa 2020, prezentata in comunicarea Comisiei intitulata „O agenda digitala pentru Europa” [1. COM(2010) 45.], confera un rol principal edificarii unei piete digitale unice prin inlaturarea obstacolelor tehnice si de reglementare care ii impiedica pe cetateni sa profite din plin de avantajele oferite de aceasta piata.
(3) Avand in vedere legatura stransa dintre operatiunile de facturare si de plata, crearea zonei unice de plati in euro (Single Euro Payments Area – SEPA) ofera o rampa de lansare pentru sistemele europene interoperabile de facturare electronica. De avantajele oferite de aceste sisteme pot profita intreprinderile si furnizorii de servicii financiare, datorita eficientei sporite si automatizarii lanturilor de aprovizionare.
(4) Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [2. JO L 347, 11.12.2006, p. 1.] prevede obligatia statelor membre ca, de la 1 ianuarie 2013, sa adere la principiul tratamentului egal al facturilor pe hartie si al celor electronice.
(5) În comunicarea intitulata „Cum poate Europa sa profite din plin de avantajele facturarii electronice” [3. COM(2010) 712.], Comisia propune infiintarea unui Forum european multipartit care sa o asiste in coordonarea actiunilor desfasurate la nivelul statelor membre si in identificarea masurilor care se impun la nivelul Uniunii pentru facilitarea adoptarii in masa a facturarii electronice.
(6) Este, asadar, necesar sa se infiinteze un grup de experti in domeniul facturarii electronice si sa se stabileasca sarcinile si structura acestuia.
(7) Principala misiune a grupului va fi sa monitorizeze gradul de adoptare a facturarii electronice si sa contribuie la dezvoltarea acestei piete in statele membre. El va stabili legaturi cu forumurile nationale multipartite si va acorda o atentie deosebita aspectelor transfrontaliere ale facturarii electronice, observand in ce masura adopta acest tip de facturare intreprinderile mici si mijlocii.
(8) Din structura Forumului european multipartit privind facturarea electronica ar trebui sa faca parte membri ai forumurilor nationale, dar si reprezentanti ai asociatiilor europene ale utilizatorilor interesati, ai Comitetului European de Standardizare (CEN), ai Bancii Centrale Europene si ai Grupului de lucru „articolul 29” pentru protectia datelor.
(9) Este necesara definirea unor norme privind divulgarea informatiilor de catre membrii forumului, fara a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, prevazute in anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei [4. JO L 317, 3.12.2001, p. 1.].
(10) Datele cu caracter personal trebuie prelucrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [5. JO L 8, 12.1.2001, p. 1.].
(11) Este oportun sa se stabileasca o perioada de aplicare pentru prezenta decizie. Comisia va lua in considerare, la momentul potrivit, oportunitatea unei prelungiri,

DECIDE:

Articolul 1 Obiect
Se infiinteaza Forumul european multipartit privind facturarea electronica (e-facturarea), denumit in cele ce urmeaza „forumul”.

Articolul 2 Misiune
(1) Misiunea forumului este:
(a) sa asiste Comisia in monitorizarea dezvoltarii pietei facturarii electronice si a gradului de adoptare a acestui tip de facturare in sectoarele productiei si serviciilor din statele membre;
(b) sa genereze schimburi de experienta si de bune practici care sa faciliteze aparitia solutiilor interoperabile de facturare electronica;
(c) sa atraga atentia asupra problemelor intampinate, mai ales la nivelul tranzactiilor transfrontaliere, si sa propuna solutii adecvate;
(d) sa sprijine si sa monitorizeze activitatile care conduc la adoptarea unui model de date standard pentru facturile electronice.
(2) Pentru indeplinirea acestor sarcini, forumul va tine cont de rezultatele activitatilor anterioare, de lucrarile si solutiile existente in domeniul facturarii electronice in sectorul public si in cel privat, in special in ceea ce priveste mediul juridic, cerintele intreprinderilor si standardele tehnice.

Articolul 3 Consultare
Comisia poate consulta grupul cu privire la orice aspect legat de:
(a) alte initiative legislative care ar trebui lansate la nivelul Uniunii cu scopul de a indeparta obstacolele care mai exista in calea adoptarii facturarii electronice;
(b) procesele din cadrul lantului logistic financiar al intreprinderilor care ar putea facilita introducerea facturarii electronice, mai ales in domeniul platilor si al zonei unice de plati in euro (SEPA);
(c) actiunile intreprinse la nivel national si european in sprijinul adoptarii facturarii electronice, mai ales de catre intreprinderile mici si mijlocii.

Articolul 4 Componenta
Forumul va fi alcatuit din 63 de membri:
(a) doi membri pentru fiecare forum national multipartit;
(b) sase membri din partea asociatiilor europene care reprezinta consumatorii, intreprinderile mici si mijlocii si marile corporatii;
(c) cate un reprezentant din partea Comitetului European de Standardizare (CEN), a Bancii Centrale Europene (BCE) si a Grupului de lucru „articolul 29” pentru protectia datelor [6. Directiva 95/46/CE, JO L 281, 23.11.1995, p. 31.].

Articolul 5 Numirea membrilor
(1) Comisia va numi membrii forumului conform urmatoarelor principii:
1. Membrii mentionati la articolul 4 litera (a) sunt numiti la propunerea statelor membre. Acesti membri sunt numiti ca reprezentanti ai forumurilor nationale multipartite.
2. Membrii mentionati la articolul 4 litera (b) sunt numiti pentru a reprezenta organizatiile mentionate la articolul 4 litera (b). Serviciile Comisiei vor asigura reprezentarea echilibrata la nivelul acestor grupuri.
3. Reprezentantii mentionati la articolul 4 litera (c) sunt numiti pe baza propunerilor prezentate de CEN, BCE si Grupul de lucru „articolul 29” pentru protectia datelor.
(2) Membrii sunt numiti pe o perioada de trei ani.
(3) Membrii care nu mai sunt capabili sa contribuie efectiv la deliberarile grupului, care demisioneaza sau care nu indeplinesc conditiile prevazute la alineatul (1) al prezentului articol sau la articolul 339 din tratat pot fi inlocuiti pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului lor.
(4) Numele membrilor mentionati la articolul 4 sunt publicate in registrul grupurilor de experti si alte entitati similare ale Comisiei.
(5) Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate si publicate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 6 Functionare
(1) Forumul este prezidat de catre un reprezentant al Comisiei.
(2) Reprezentantul Comisiei poate invita ad-hoc experti din afara forumului, avand competente specifice in legatura cu un subiect de pe ordinea de zi, pentru a participa la activitatea acestuia. De asemenea, reprezentantul Comisiei poate acorda statutul de observator unor persoane, unor organizatii, astfel cum sunt definite in regula nr. 8 alineatul (3) din regulile orizontale aplicabile grupurilor de experti, precum si unor tari candidate.
(3) Membrii forumului, precum si expertii si observatorii invitati, trebuie sa respecte obligatiile referitoare la secretul profesional prevazute in tratate si in dispozitiile de punere in aplicare ale acestora, precum si normele in materie de securitate ale Comisiei privind protectia informatiilor clasificate ale UE, prevazute in anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom. În cazul nerespectarii acestor obligatii, Comisia poate lua toate masurile care se impun.
(4) Reuniunile forumului vor avea loc la sediul Comisiei. Comisia va asigura serviciile de secretariat. La reuniunile forumului pot participa si alti functionari ai Comisiei interesati de lucrarile acestuia.
(5) Forumul isi stabileste, daca este necesar, regulamentul de procedura pe baza regulamentului standard de procedura adoptat de  Comisie.
(6) Comisia publica informatii relevante despre activitatile desfasurate de forum, fie prin includerea acestora in registru, fie prin intermediul unui link al registrului catre un site internet dedicat.
(7) La finalul mandatului forumului, Comisia va intocmi un raport privind progresele realizate de acesta. Acest raport se pune la dispozitia publicului.

Articolul 7 Cheltuieli aferente reuniunilor
(1) Participantii la activitatile forumului nu sunt remunerati pentru serviciile pe care le presteaza.
(2) Cheltuielile de deplasare si cazare ale participantilor la activitatile forumului sunt rambursate de Comisie in conformitate cu dispozitiile in vigoare in cadrul Comisiei.
(3) Respectivele cheltuieli sunt rambursate in limitele fondurilor disponibile alocate in cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 8 Aplicabilitate
Prezenta decizie se aplica pana la 31 decembrie 2013.

Adoptata la Bruxelles, 2 noiembrie 2010.

Pentru Comisie Michel Barnier Membru al Comisiei

————————————————–

- Publicitate -