OPANAF 222/2008 – Dosarul preturilor de transfer

2132

ORDINUL nr. 222/2008 din 8 februarie 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer
2008-03-25 – Rectificat prin Rectificarea nr. 222 din 8 februarie 2008
2008-02-19 – Publicat in MOf nr. 129 din 19 februarie 2008
Sumar continut: Contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea in scris a organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, un dosar in vederea stabilirii preturilor de transfer. Continutul trebuie sa contina o serie de documente si informatii mentionate in ordin. In situatia neprezentarii dosarului, organul fiscal va efectua estimarea preturilor de transfer conform procedurii stabilite prin anexa 3 la ordin. Prevederi privind preturilor de transfer si persoane afiliate sunt la art. 7, art. 11, art. 19.

ORDINUL nr. 222/2008 din 8 februarie 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer [ACTUALIZAT 25-03-2008]

in temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere art. 79 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba continutul dosarului preturilor de transfer prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2
(1) In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer.
(2) In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii, la cererea organului fiscal competent, in completarea dosarului preturilor de transfer.
(3) Solicitarea organului fiscal competent de intocmire si prezentare, de catre contribuabil, a dosarului preturilor de transfer va fi efectuata in scris.
(4) Solicitarea de intocmire si prezentare a dosarului preturilor de transfer se va emite in cursul desfasurarii unei inspectii fiscale generale sau partiale.
(5) Formatul solicitarii este prezentat in anexa nr. 2.
(6) Stabilirea termenului de catre organul fiscal competent, pentru punerea la dispozitie de catre contribuabil a dosarului preturilor de transfer, va avea in vedere numarul de persoane afiliate implicate in tranzactii, numarul de tranzactii efectuate si complexitatea acestora, precum si perioada de timp pe care se desfasoara tranzactiile. Termenul pentru punerea la dispozitie a dosarului preturilor de transfer va fi de maximum 3 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data, la solicitarea scrisa a contribuabilului, cu o perioada egala cu cea stabilita initial.
(7) Inspectia fiscala poate fi suspendata pana la punerea la dispozitie a dosarului preturilor de transfer, la propunerea organului de inspectie fiscala, aprobata de catre conducatorul activitatii de inspectie fiscala, in temeiul art. 2 lit. h) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.182/2007 .

ART. 3
(1) Refuzul de prezentare a dosarului preturilor de transfer sau prezentarea incompleta a acestuia la termenul stabilit de catre organele fiscale reprezinta efectuarea de tranzactii cu persoane afiliate fara justificarea cuantumului preturilor de transfer practicate.
(2) Organele fiscale competente, in cazul efectuarii de catre contribuabil de tranzactii cu persoane afiliate fara justificarea cuantumului preturilor de transfer practicate, vor estima cuantumul preturilor de transfer.
(3) Estimarea prevazuta la alin. (2) va fi efectuata prin procedura prezentata in anexa nr. 3.

ART. 4
Organul fiscal competent, in sensul art. 2, este reprezentat de organul fiscal cu competenta de exercitare a inspectiei fiscale din cadrul structurilor teritoriale si centrale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 5
in cazul in care contribuabilul aplica acorduri de pret in avans emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, nu mai este necesara intocmirea si prezentarea dosarului preturilor de transfer pentru tranzactiile si perioadele la care se refera acordurile.

ART. 6
Prezentul ordin se completeaza cu Liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006.

ART. 7
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 8
Directia generala de inspectie fiscala, Directia antifrauda fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 9
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Eugen Ciorici
Bucuresti, 8 februarie 2008.
Nr. 222.

ANEXA 1 DOSARUL preturilor de transfer

CAP. I
Intocmirea dosarului preturilor de transfer

ART. 1
Dosarul preturilor de transfer va contine:
A. Informatii despre grup:
1. structura organizatorica a grupului, legala si operationala, inclusiv participatiile, istoricul si datele financiare referitoare la acesta;
2. descrierea generala a activitatii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbarile din strategia de afaceri fata de anul fiscal precedent;
3. descrierea si implementarea aplicarii metodologiei preturilor de transfer in cadrul grupului, daca este cazul;
4. prezentarea generala a tranzactiilor intre persoane afiliate, din Uniunea Europeana:
a) modul de tranzactionare;
b) modul de facturare;
c) contravaloarea tranzactiilor;
5. descrierea generala a functiilor si riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbarile intervenite in acest sens fata de anul precedent;
6. prezentarea detinatorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) si redeventele platite sau primite;
7. prezentarea acordurilor de pret in avans incheiate de catre contribuabil sau de catre alte societati din cadrul grupului, in legatura cu acesta, cu exceptia celor emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
B. Informatii despre contribuabil:
1. prezentarea detaliata a tranzactiilor cu persoanele afiliate:
a) modul de tranzactionare;
b) modul de facturare;
c) contravaloarea tranzactiilor;
2. prezentarea analizei comparative:
a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor;
b) analiza functionala (functii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);
c) termenii contractuali;
d) circumstantele economice;
e) strategii de afaceri specifice;
f) informatii cu privire la tranzactii comparabile externe sau interne;
3. prezentarea persoanelor afiliate si a sediilor permanente ale acestora implicate in aceste tranzactii sau intelegeri;
4. descrierea metodei de calcul al preturilor de transfer si argumentarea criteriilor de selectie a acesteia:
a) in cazul in care nu se folosesc metode traditionale de determinare a preturilor de transfer se va justifica aceasta optiune;
b) in toate cazurile in care nu se aplica metoda de comparare a preturilor se va justifica aceasta optiune;
5. descrierea altor conditii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.
ART. 2
(1) Marja de comparare reprezinta intervalul de valori ale pretului sau profitului aferente tranzactiilor comparabile intre companii comparabile independente.
(2) Pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi impartita in 4 segmente. Segmentele de maxim si de minim reprezinta rezultatele extreme. in vederea stabilirii intervalului de comparare nu se vor utiliza rezultatele extreme din cadrul marjei de comparare.
(3) in conditiile in care contravaloarea pretului de transfer stabilit de contribuabil nu este cuprinsa in intervalul de comparare, organul fiscal competent stabileste valoarea mediana ca fiind pretul de transfer la pret de piata. Valoarea mediana reprezinta acea valoare care se regaseste la mijlocul intervalului de comparare.
(4) Daca nu se poate identifica valoarea mediana, se face media aritmetica a celor doua valori de mijloc ale intervalului de comparare.
(5) Analiza comparativa va avea in vedere criteriile teritoriale in urmatoarea ordine: national, Uniunea Europeana, international.

CAP. II
Solicitarea si prezentarea dosarului preturilor de transfer

ART. 3
(1) Dosarul preturilor de transfer va fi inaintat organului fiscal competent in termenul stabilit de acesta, intr-un singur exemplar. in cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romana, certificate de traducatori autorizati.
(2) Filele vor fi indosariate, respectiv vor fi numerotate si insotite de opis.
(3) Informatiile care sunt disponibile si in format electronic vor fi inaintate organului fiscal competent intr-un format accesibil, stabilit de comun acord cu organul fiscal competent.
(4) In cazul in care ulterior contribuabilul completeaza dosarul cu elemente suplimentare, acestea vor fi insotite de trimiteri la informatiile cu care sunt in legatura, dupa caz.

ANEXA 2
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala …………………..
Nr. ……………/zz.ll.aa

SOLICITARE
de intocmire si prezentare a dosarului preturilor de transfer

Denumirea contribuabilului: ………………………….
Codul de identificare fiscala ………………………..,
Domiciliul fiscal: localitatea: ……., bd./str. ……….. nr. ……., bl. ….., sc. …., et. ….., ap. …., judetul/sectorul ……, codul postal ………….
Domnului/Doamnei administrator/director general,
Va informam ca incepand cu data de ……… veti face obiectul unei verificari fiscale in ceea ce priveste determinarea corecta a preturilor de transfer si inregistrarea lor in evidenta contabila.
Pentru buna desfasurare a verificarii va rugam sa intocmiti, pentru a fi prezentat organelor de inspectie fiscala, dosarul preturilor de transfer. in situatia in care aplicati acorduri de pret in avans emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, nu mai este necesara intocmirea si prezentarea dosarului preturilor de transfer pentru tranzactiile si perioadele la care se refera acordurile.
Perioada si tranzactiile pentru care se va intocmi dosarul preturilor de transfer: ………………………………………………….
Pe parcursul verificarii aveti dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate si/sau juridica.
Mentionam ca aveti posibilitatea de a solicita o singura data amanarea datei de incepere a verificarii, pentru motive justificate.
Prezenta solicitare de intocmire si prezentare a dosarului preturilor de transfer a fost emisa in baza art. 79 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Va asiguram de intreaga noastra colaborare pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale.

Conducatorul activitatii,
…………………
(Functia, numele si prenumele, semnatura)
stampila

Persoana de contact: …………., telefon: …………….

ANEXA 3 PROCEDURA DE ESTIMARE a cuantumului preturilor de transfer

ART. 1
Raportul de inspectie fiscala va cuprinde un capitol distinct „Estimarea preturilor de transfer”.
ART. 2
Capitolul „Estimarea preturilor de transfer” va cuprinde urmatoarele:
1. prezentarea motivului de fapt cu privire la neprezentarea/ prezentarea incompleta a dosarului preturilor de transfer, urmare a doua solicitari consecutive. Prezentarea incompleta a dosarului preturilor de transfer reprezinta lipsa datelor necesare organului fiscal competent, pentru stabilirea daca preturile de transfer practicate sunt la pret de piata;
2. prezentarea temeiului de drept cu privire la solicitarile dosarului preturilor de transfer/completarii dosarului preturilor de transfer, conform art. 79 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a sanctiunilor contraventionale aferente constatate si aplicate, conform art. 219 alin. (1) lit. e), respectiv art. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. estimarea preturilor de transfer.
ART. 3
Estimarea preturilor de transfer prevazuta la art. 2 alin. 3 se va efectua astfel:
1. identificarea a 3 exemple de tranzactii similare cu cele care urmeaza a face obiectul estimarii;
2. tranzactiile similare, conform pct. 1, avand in vedere lipsa datelor prin neprezentarea/prezentarea incompleta a dosarului preturilor de transfer, vor fi identificate conform datelor generale ale tranzactiilor care urmeaza a face obiectul estimarii, aflate la dispozitia organului fiscal competent in momentul estimarii;
3. pentru stabilirea valorii estimate a tranzactiei se va utiliza valoarea medie aritmetica a cuantumurilor tranzactiilor similare identificate conform pct. 1.

——

- Publicitate -

4 COMENTARII