OMFP 2869/2010 – Modificarea si completarea OMFP 3055/2009, OMFP 3512/2008 si OMEF 1969/2007

1677

ART. II
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) În intelesul prezentelor reglementari, o entitate este legata unei entitati raportoare daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) entitatea si entitatea raportoare fac parte din acelasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala sau filiala membra este legata celorlalte entitati);
b) o entitate este o intreprindere asociata sau o asociere in participatie a unei entitati membre a unui grup din care face parte si cealalta entitate;
c) ambele entitati sunt asocieri in participatie ale aceleiasi parti terte;
d) o entitate este o asociere in participatie a unei terte parti, iar cealalta entitate este o intreprindere asociata a partii terte;
e) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. Daca entitatea raportoare in sine este un asemenea plan, angajatorii care finanteaza planul sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;
f) entitatea este controlata sau controlata in comun de catre o persoana definita la alin. (2^1);
g) o persoana identificata la alin. (2^1 ) lit. a) are o influenta semnificativa asupra entitatii sau face parte din personalul-cheie din conducerea entitatii (sau din conducerea unei societatimama a entitatii).”
2. La punctul 6, dupa alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (2^1)-(2^8), cu urmatorul cuprins:
„(2^1) O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei este legat(a) unei entitati raportoare daca persoana respectiva:
a) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
b) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
c) face parte din personalul-cheie din conducerea entitatii raportoare sau din conducerea unei societati-mama a entitatii raportoare.
(2^2) O parte legata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare anuale, denumita entitate raportoare.
(2^3) În luarea in considerare a fiecarei legaturi posibile cu partile legate, atentia este indreptata spre fondul acestei legaturi, si nu numai spre forma juridica.
(2^4) În definitia unei parti legate, o intreprindere asociata include filialele intreprinderii asociate, iar o asociere in participatie include filialele asocierii in participatie. Prin urmare, o filiala a unei intreprinderi asociate si investitorul care are influenta semnificativa asupra intreprinderii asociate sunt, de exemplu, legati.
(2^5) O entitate publica raportoare este scutita de cerintele de prezentare a informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile legate si soldurile scadente, inclusiv angajamentele cu:
a) un guvern care are control, control comun sau influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; si
b) o alta entitate care este parte legata deoarece acelasi guvern are control, control comun sau influenta semnificativa atat asupra entitatii raportoare, cat si asupra celeilalte entitati.
(2^6) O entitate publica este o entitate controlata sau controlata in comun de catre guvern sau asupra careia guvernul exercita o influenta semnificativa.
(2^7) Guvernul se refera la guvernul propriu-zis, la agentiile guvernamentale si la alte organisme similare de la nivel local, national sau international.
(2^8) Daca o entitate raportoare aplica scutirea prevazuta la alin. (2^5), aceasta trebuie sa prezinte urmatoarele aspecte legate de tranzactii si soldurile scadente aferente, mentionate la acelasi alineat:
a) denumirea guvernului si natura relatiei acestuia cu entitatea raportoare (adica control, control comun sau influenta semnificativa);
b) urmatoarele informatii, suficient de detaliate pentru a permite utilizatorilor situatiilor financiare ale entitatii sa inteleaga efectul tranzactiilor cu partile legate, asupra situatiilor sale financiare:
– natura si valoarea fiecarei tranzactii semnificative in mod individual; si
– pentru alte tranzactii care sunt semnificative in mod colectiv, dar nu in mod individual, o indicare calitativa sau cantitativa a importantei lor.”
3. La punctul 6, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Membrii apropiati ai familiei persoanei sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:
a) copiii si sotia sau partenerul de viata al persoanei respective;
b) copiii sotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si
c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a sotiei ori a partenerului de viata al acestei persoane.”
4. La punctul 6 alineatul (8), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(8) În intelesul prezentelor reglementari, urmatoarele categorii nu sunt parti legate:
a) doua entitati doar pentru ca au in comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere sau deoarece un membru din personalul-cheie din conducere al uneia dintre entitati are o influenta semnificativa asupra celeilalte entitati;”.
5. Punctul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„24. – Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar”.
6. La punctul 66, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„66.- (1) Partea de profit (din contul 768 „Alte venituri financiare”/analitic distinct) sau pierdere (din contul 668 „Alte cheltuieli financiare”/analitic distinct) a intreprinderilor asociate, atribuibila unor asemenea interese de participare, se prezinta in contul de profit si pierdere consolidat la elementul „Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intreprinderilor asociate”.”
7. La punctul 88, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale trebuie sa prezinte tranzactiile cu parti legate, cu exceptia celor in interiorul grupului, incheiate de societatea-mama sau de alte entitati incluse in consolidare, inclusiv sumele acestor tranzactii, natura relatiei cu partea legata si alte informatii referitoare la tranzactii, necesare pentru o intelegere a pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot, daca aceste tranzactii sunt semnificative si nu au fost incheiate in conditii normale de piata. Informatiile referitoare la tranzactii individuale pot fi agregate dupa natura lor, cu exceptia cazului cand informatia separata este necesara pentru o intelegere a efectelor tranzactiilor cu partea legata, asupra pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot.”
8. Punctul 113 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„113. – Situatiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor societatii-mama, pe baza raportului consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza si a raportului persoanei responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate.”
ART. III
Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 si 870 bis din 23 decembrie 2008, se completeaza dupa cum urmeaza:
– Dupa punctul 14 se introduc trei noi puncte, punctele 14^1-14^3, cu urmatorul cuprins:
„14^1. Înregistrarea in contabilitate a operatiunilor economicofinanciare se efectueaza, de regula, lunar.
14^2. Prin exceptie de la prevederile pct. 14^1, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot inregistra in contabilitate operatiunile economico-financiare la alte perioade decat lunar, dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii. În acest caz, inregistrarea in contabilitate se efectueaza pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de aceeasi natura si la aceeasi perioada, situatie in care documentele justificative se anexeaza la acesta.
În mod similar, inregistrarea in Registrul-jurnal si Cartea mare se efectueaza pentru aceeasi perioada.
14^3. Pentru determinarea plafonului prevazut la pct. 14^2 se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.”
ART. IV
Începand cu data de 1 ianuarie 2011, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile in cursul exercitiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.
ART. V
În Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, trimiterea la Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 si 846 bis din 10 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se inlocuieste cu trimiterea la Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.
ART. VI
Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar 2010, cu exceptia prevederilor art. I pct. 9, art. II pct. 1-4 si 7, art. III si IV, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
ART. VII
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 2.869.
—–

- Publicitate -

8 COMENTARII