ORDONANTA DE URGENTA nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
2011-01-01 – Abroga art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002
2011-01-01 – Abroga art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin HG 1.850/2006
2011-01-01 – Abroga art. 85 si 89 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
2011-01-01 – Abroga art. III alin. (14) din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
2010-12-30 – Modifica si completeaza Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
2010-12-30 – Modifica si completeaza OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
2010-12-30 – Modifica si completeaza OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
2010-12-30 – Modifica si completeaza OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
2010-12-30 – Modifica si completeaza Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane
2010-12-30 – Modifica si completeaza Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
2010-12-30 – Modifica si completeaza Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
2010-12-30 – Modifica si completeaza OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
2010-12-30 – Modifica si completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
2010-12-30 – Versiune Monitorul Oficial: OUG-117-2010
2010-12-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 891 din 30 Decembrie 2010
2010-12-07 – Proiect si nota de fundamentare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

În vederea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei prin adoptarea masurii de abrogare a sistemului de impozitare minim si in concordanta cu directiile de actiune ale Programului de guvernare 2009-2012, care vizeaza simplificarea cadrului legislativ si aplicarea noului cadru de politici al Comisiei Europene in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, se impune implementarea unui sistem simplificat de impozitare a microintreprinderilor.
Avand in vedere necesitatea asigurarii unui tratament nediscriminatoriu intre persoanele juridice rezidente si persoanele juridice nerezidente in domeniul impunerii veniturilor din dividende, precum si a mentinerii in anul 2011 a limitarii deducerii cheltuielilor privind combustibilul, in anumite conditii, la calculul bazei impozabile pentru impozitul pe profit si pentru impozitul pe venit,
intrucat se impune revizuirea sistemului actual referitor la impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice pe baza normelor de venit pentru a raspunde exigentelor privind administrarea eficienta a sistemului fiscal,
avand in vedere necesitatea imbunatatirii administrarii impozitului pe venit datorat de persoanele fizice,
pentru eliminarea unor dificultati de natura tehnica aparute in aplicarea prevederilor existente in domeniul fiscal,
avand in vedere obligatia adoptarii si publicarii pana la 1 ianuarie 2011 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a:
– Directivei 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata;
– prevederilor art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor;
– Directivei 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE , 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE ,
avand in vedere, de asemenea, obligatia statelor membre de a comunica fara intarziere Comisiei Europene textele actelor normative, impreuna cu tabelele de concordanta fata de dispozitiile noilor directive privind TVA si regimul accizelor pentru tutunul prelucrat,
tinand seama de necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, conjunctura economica actuala, principalele caracteristici ale politicii bugetare a Romaniei in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice, precum si de necesitatea promovarii unor modificari ca urmare a solicitarilor mediului de afaceri,
avand in vedere faptul ca, potrivit Directivei 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare inversa pentru prestarea anumitor servicii care prezinta risc de frauda, statele membre pot aplica pana la 30 iunie 2015 si pentru o perioada minima de 2 ani taxarea inversa pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si pentru transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva,
avand in vedere importanta obtinerii unor date absolut necesare calcularii bazei TVA pentru resursele proprii comunitare,
tinand seama de faptul ca procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea in timp util, sub forma unui proiect de lege, a transpunerii directivelor europene,
luand in considerare faptul ca neadoptarea si nepublicarea pana la 31 decembrie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a directivelor mentionate conduc la:
– declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru netranspunerea in termenul legal a prevederilor directivelor in domeniul fiscal cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011;
– imposibilitatea operatorilor economici de a duce la indeplinire obligatiile ce deriva din noile prevederi legale, ca urmare a modificarilor directivelor comunitare;
– imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,
in contextul in care este necesara, pe de o parte, implementarea de masuri pentru largirea bazei de calcul a contributiilor sociale si perfectionarea colectarii prin metoda stopajului la sursa, inclusiv asupra unor venituri cum sunt cele provenind din drepturi de autor si contracte/conventii civile, iar, pe de alta parte, corelarea prestatiilor de asigurari sociale cu sumele platite de contribuabili pentru asigurarile sociale obligatorii, cu respectarea principiului solidaritatii sociale,
avand in vedere necesitatea introducerii declaratiei unice pentru impozitul pe venit si contributiile sociale incepand cu anul fiscal 2011,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I pct. 1 – 45: Legea nr. 571/2003 (Titlurile I, II si III) se modifica si/sau se completeaza
ART. I din OUG 117/2010 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se mod …
Art. I pct. 46 – 98: Legea nr. 571/2003 (Titlurile IV^1, V, VI si VII) se modifica si/sau se completeaza:
ART. I din OUG 117/2010 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se mod …
Art. I pct. 99: Legea nr. 571/2003 (Titlul IX^2) se modifica si/sau se completeaza
ART. I din OUG 117/2010 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se mod …
Art. II: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale se modifica
ART. II din OUG 117/2010 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitoru …
Art. III: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc se modifica si se completeaza
ART. III din OUG 117/2010 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iuni …
Art. IV: Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se modifica si se completeaza
ART. IV din OUG 117/2010 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si comp …
Art. V: Prevederile art. I si ale art. IV se aplica
ART. V din OUG 117/2010 (1) Prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia pct. 11, 18-28, 30, 31, 35-40 si 43-45, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul …
Art. VI: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se va republica
ART. VI din OUG 117/2010 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precu …
Art. VII: Începand cu data de 1 ianuarie 2011 se abroga
ART. VII din OUG 117/2010 Începand cu data de 1 ianuarie 2011 se abroga: a) art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea oc …
Art. VIII: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii se modifica
ART. VIII din OUG 117/2010 Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile u …
Art. IX: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate se modifica si se completeaza
ART. IX din OUG 117/2010 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. …
Art. X: Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca se modifica
ART. X din OUG 117/2010 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februar …
Art. XI: Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se modifica
ART. XI din OUG 117/2010 Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 di …
Art. XII: Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane se completeaza
ART. XII din OUG 117/2010 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificari …
Art. XIII: Prevederile art. X se aplica
ART. XIII din OUG 117/2010 Prevederile art. X se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia pct. 2, 5, 6, 7 si 8, care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Artic …
Art. XIV: Perioadele de incapacitate temporara de munca
ART. XIV din OUG 117/2010 Perioadele de incapacitate temporara de munca prevazute de art. 34 alin. (1^1) lit. a) si de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru soma …
Art. XV: Prevederile art. XI pct. 2 si 3
ART. XV din OUG 117/2010 Prevederile art. XI pct. 2 si 3 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Articole cu temă similară:OUG 117/2010 – Art. V: Prevederile art. I si ale …
Art. XVI: Prevederile alin. (13) al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010
ART. XVI din OUG 117/2010 Prevederile alin. (13) al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri …
Art. XVIII: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifica si se completeaza
ART. XVIII din OUG 117/2010 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifica si se complet …
Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala:
Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala: – art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul d …
ANEXA 1 si ANEXA 2
ANEXA 1 (Anexa nr. 1 la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal) …

- Publicitate -

32 COMENTARII

  1. […] Potrivit referatului de aprobare, prezentul ordin reglementează drepturile şi obligaţiile persoanei fizice în cadrul procedurii speciali privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit (art. 109^1-109^4 din Codul de procedură fiscală, astfel cum au fost modificate prin OUG 117/2010). […]

  2. […] se modifica din -Reglementari fiscale/OUG 117/2010 – Codul Fiscal 2011 comentarii(0) ART. II din OUG 117/2010 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 […]

  3. […] completeaza din -Reglementari fiscale/OUG 117/2010 – Codul Fiscal 2011 comentarii(0) ART. IX din OUG 117/2010 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari […]

  4. […] Fiscal, noua reglementare a contributiilor sociale din -Stiri fiscale comentarii(2) UPFATE: OUG 117/2010 – Modificarea si completarea Codului fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fi…Marti, 7 decembrie 2010, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere […]

  5. […] si adoptat de Guvernul Romaniei in cadrul sedintei din data de 23 decembrie 2010 [n.red. OUG 117/2010], au fost instituite mai multe masuri in domeniul TVA aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie […]