HG 1397/2010 – Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

3689

ANEXA 7

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE a formularului „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), de catre platitorii de venituri pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), de catre persoanele asimilate angajatorului prevazute la art. 296^3 lit. f), precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor, prevazut la art. 296^3 lit. g).

I. Depunerea declaratiei:
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza si se depune de platitorii de impozite si contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile de plata cuprinse in Nomenclatorul „Creante fiscale”.
Termenul de depunere a declaratiei:
Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale.
Organul fiscal competent:
Organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
Modul de depunere:
Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, conform anexei nr. 1 la hotarare, care are atasat fisierul XML descris in anexa nr. 8 la hotarare.
1. Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.
Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
2. Pana la data de 1 iulie 2011, declaratia se poate depune si in format electronic, pe suport electronic, insotit de formularul prevazut in anexa nr. 1 la hotarare – „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii.
Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat si stampilat, conform alineatului precedent, se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta.
Programele de asistenta sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro
II. Completarea declaratiei
A. Anexa nr. 1 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
1. Caseta „Perioada de raportare”:
În rubrica „Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).
„Anul” pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2011).
2. Caseta „Declaratie rectificativa” – se bifeaza cu X in situatia in care declaratia este rectificativa.
Rectificarea declaratiei
2.1. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative.
2.2. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:
– corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si entitati asimilate angajatorilor si retinute de catre acestia de la asigurati;
– modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
– modificarea unor date pe baza carora se determina stagiile de cotizare si punctajul asiguratului in sistemul public de pensii, pentru situatia cand a fost omisa inscrierea unui/unor asigurat/asigurati sau in cazul in care asiguratul/asiguratii a/au fost inregistrat/inregistrati fara temei si este necesara anularea respectivei inregistrari;
– corectarea altor informatii prevazute de formular.
2.3. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului.
2.4. Declaratia rectificativa se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
2.5. În cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor de aplicare a acestuia.
2.6. Pentru contributiile sociale, in situatiile in care au fost acordate drepturi banesti in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, precum si in situatiile in care prin astfel de hotarari se dispune reincadrarea in munca a unor persoane, se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni.
2.7. Declaratia rectificativa intocmita conform prezentei proceduri se depune numai pentru rectificarile care vizeaza perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.
2.8. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declaratii rectificative potrivit legislatiei specifice in vigoare in perioada la care se refera.
Atentie! Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de impozite si contributii sociale stabilite prin actele de control.
Sectiunea „Date de identificare a platitorului”
Caseta „Cod de identificare fiscala” – se completeaza codul de identificare fiscala atribuit platitorului conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Functia/Calitatea” din formular se inscrie „Împuternicit”.
În cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in prima casuta se inscrie prefixul RO.
Caseta „Denumire” – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite si contributii.
Caseta „Adresa domiciliu fiscal” – se completeaza adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sectiunea „Creante fiscale”
Pentru impozitul pe venit si pentru fiecare contributie prevazute in Nomenclatorul „Creante fiscale”, datorate in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se in randurile corespunzatoare (rd.1-rd.3) sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
În situatia in care in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata pentru impozitul pe venit si/sau contributiile cuprinse in vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorata/de plata” se inscrie cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului din aceasta sectiune pentru impozitul pe venit sau contributia pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
Coloana „Denumire creanta fiscala” – se inscrie denumirea obligatiei de plata conform Nomenclatorului „Creante fiscale”, datorata in perioada de raportare.
Coloana „Suma”:
– Randul 1 „Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit/contributia datorat/datorata in perioada de raportare, conform legii.
– Randul 2 „Suma deductibila” – se inscriu sumele care pot fi deduse in perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.
– Randul 3 „Suma de plata (rd.1-rd.2)” – se inscrie suma de la randul 1 sau, dupa caz, diferenta intre suma de la randul 1 si cea de la randul 2.
– Randul „Total obligatii de plata” – se inscrie totalul obligatiilor de plata, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 3 „Suma de plata”.
Suma inscrisa la randul „Total obligatii de plata” se plateste in contul unic corespunzator.
Pentru impozitul pe venit si contributiile prevazute la pozitiile 1-4, 7-13, 16, 18-29 din Nomenclatorul „Creante fiscale”, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.
Randul 1 „Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit/contributia datorat/datorata in perioada de raportare, conform legislatiei specifice.
Randul 3 „Suma de plata” – se inscrie suma de la randul 1.
La pozitia 1 din Nomenclatorul „Creante fiscale” se declara impozitul pe venitul din salarii retinut de catre contribuabil, inclusiv pentru sediile secundare care au obligatia inregistrarii fiscale, potrivit legii.
La pozitiile 28 si 29 din Nomenclatorul „Creante fiscale” se declara impozitul pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv impozitul pe veniturile din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, pentru care obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii revine platitorului de venit, in conformitate cu prevederile art. III alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare.
Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, prevazute la pozitiile 5, 6, 14, 15 si 17 din Nomenclatorul „Creante fiscale”, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale astfel:
Randul 1 „Suma datorata” – se inscrie suma datorata de angajatori in perioada de raportare, conform prevederilor legale specifice contributiilor sociale.
Randul 2 „Suma deductibila” – se inscriu sumele care pot fi deduse in perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.
La randul „Suma deductibila” se inscriu, cu respectarea conditiei prevazute mai sus, sumele reprezentand:
a) facilitati/deduceri acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice;
b) deduceri efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare (contributia asigurarilor sociale de sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale);
c) indemnizatiile care se calculeaza si se platesc de catre angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, si ale Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale;
d) pentru pozitiile 14 si 15 din Nomenclatorul „Creante fiscale” se completeaza indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, care se calculeaza si se platesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.
Randul 3 „Suma de plata” – se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si cea deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2.
Pentru contributiile sociale prevazute la pozitiile 14 si 15 din Nomenclatorul „Creante fiscale”, sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, respectiv suma care se regaseste la randul C.2.-13 se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator”
SECTIUNEA A – Alte date de identificare a platitorului
Caseta „Numar de ordine in registrul comertului” – se completeaza cu numarul de ordine de la registrul comertului.
Caseta „Cod CAEN” – se completeaza cu codul CAEN al platitorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activitatilor economice la nivel national.
Caseta „Adresa sediu social” – se completeaza adresa sediului social al platitorului.
Caseta „Casa de asigurari de sanatate angajator” – contine codificarea casei de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta angajatorul.
Caseta „Tarif de risc” – se inscrie procentul contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, care este in functie de incadrarea in clasele de risc (cod CAEN).
Caseta „Datoreaza contributie de accidente de munca D/N” – se inscrie:
„D” – daca se datoreaza contributie de accidente de munca si boli profesionale;
„N” – daca nu se datoreaza contributie de accidente de munca si boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplica prevederile Legii nr. 346/2002, republicata).

SECTIUNEA B – Indicatori statistici

Randul 1 „Numar de asigurati somaj” – se completeaza cu numarul de asigurati obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare, respectiv cu numarul de asigurati din „Anexa asigurat” pentru care atat asiguratul, cat si angajatorul acestuia datoreaza contributii de asigurari sociale de somaj. Se calculeaza prin insumarea unica a cazurilor pentru care caseta „Asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj” = „1”, iar in sectiunea A sau/si B.1 din „Anexa asigurat”, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca” = „1 – salariat” sau „3 – alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu (nu este salariat)”. În situatia asiguratilor cu mai multe contracte de munca incheiate cu respectivul angajator, acestia vor fi numarati o singura data.
Randul 2 „Numar de asigurati concedii si indemnizatii” – se completeaza cu numarul efectiv de angajati (asigurati) care au realizat venituri in luna pentru care se intocmeste declaratia si pentru care angajatorul datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
Randul 3 „Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza CAS” – se completeaza cu numarul de asigurati pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
Randul 4 „Total fond de salarii brute” – se completeaza cu suma castigurilor brute realizate de asiguratii inscrisi la „randul 2” (venituri de natura salariala, venituri asimilate salariilor, precum si sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporara de munca, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicata) si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.

SECTIUNEA C

C.1 Conditii de munca
Sectiunea C.1. „Conditii de munca” contine informatii despre angajatorii care au conditii diferite de munca.
Coloana „Total venit realizat” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Conditii normale – total venit realizat” (C1_11) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii normale de munca de asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat”, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
– Randul 2 „Conditii deosebite – total venit realizat” (C1_21) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii deosebite de munca de asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat”, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
– Randul 3 „Conditii speciale – total venit realizat” (C1_31) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii speciale de munca de asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat”, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
– Randul 4 „Total venit realizat” (C1_T1) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate de asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat”, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
Coloana „Total baza de calcul a contributiei la BASS aferenta indemnizatiei, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare”, se completeaza astfel:
– Randul 1 „Conditii normale” (C1_12) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii normale de munca, exclusiv ajutorul de deces.
– Randul 2 „Conditii deosebite” (C1_22) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii deosebite de munca, exclusiv ajutorul de deces.
– Randul 3 „Conditii speciale” (C1_32) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii speciale de munca, exclusiv ajutorul de deces.
– Randul 4 „Total baza de calcul a contributiei la BASS aferenta indemnizatiei conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” (C1_T2) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.
Coloana „Scutiri angajator” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Conditii normale – scutiri angajator” (C1_13) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire in conditii normale de munca, pentru asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat”.
– Randul 2 „Conditii deosebite – scutiri angajator” (C1_23) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire in conditii deosebite de munca, pentru asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat”.
– Randul 3 „Conditii speciale – scutiri angajator” (C1_33) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire in conditii speciale de munca, pentru asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat”.
– Randul 4 „Total scutiri angajator” (C1_T) – contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire.
Coloana „Contributie CAS angajator” se completeaza astfel:
– Randul 4 „Total Contributie CAS angajator” – contine totalul contributiei de asigurari sociale datorate de angajator (C1_T3).

Varianta I

● Daca baza de calcul angajator nu depaseste baza de calcul plafonata:
Daca (C1_T1 + C1_T2 – C1_T) < = BCP→ C1_T3 = (C1_11 + C1_12 – C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + C1_22 – C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 – C1_33) * CotaAngS Varianta II ● Daca baza de calcul angajator depaseste baza de calcul plafonata: Daca (C1_T1 + C1_T2 – C1_T) > BCP→
C1_T3 = [(C1_11 + C1_12 – C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + C1_22 – C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 – C1_33) * Cota AngS] * BCP/(C1_T1 + C1_T2 – C1_T),

unde:
● BCP (baza de calcul plafonata) = produsul dintre numarul de asigurati pentru care angajatorul datoreaza contributii de asigurari sociale din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut.
● Baza de calcul angajator (C1_T1 + C1_T2 – C1_T) = totalul castigurilor brute lunare realizate de asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat” + totalul bazei de calcul a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, exclusiv ajutorul de deces – totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire.
● CotaAngN = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii normale de munca.
● CotaAngD = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca.
● CotaAngS = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii speciale de munca.
– Randul 5 „Baza calcul punctaj somaj tehnic beneficiar de scutire” – se completeaza cu suma salariilor de baza minime brute pe tara garantate in plata, proportionale cu numarul de zile de somaj tehnic.
– Randul 6 „Total suma de recuperat de angajator de la BASS, aferenta lunii de raportare” – se completeaza cu suma reprezentand ajutorul de deces care se recupereaza de catre angajator de la bugetul asigurarilor sociale de stat, in situatia in care ajutorul de deces depaseste contributia de asigurari sociale datorata de acesta.
– Randul 7 „Total suma de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferenta lunii de raportare” – se completeaza cu suma reprezentand cuantumul prestatiilor de asigurari sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia de asigurari sociale de sanatate aferenta concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca cauzate de accidente de munca si boli profesionale conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si contributia pentru concedii si indemnizatii conform art. 6 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se recupereaza de catre angajator din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul in care aceasta depaseste contributia de accidente de munca si boli profesionale datorata de acesta.

C2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)
Coloana „Numar cazuri” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Numar cazuri pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu total concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Numar cazuri pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu total concedii medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Numar cazuri pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu total concedii medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Numar cazuri pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu total concedii medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Numar cazuri pentru risc maternal” – se completeaza cu total concedii medicale pentru risc maternal.
Coloana „Total zile prestatii” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Total zile prestatii pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Total zile prestatii pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Total zile prestatii pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Total zile prestatii pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Total zile prestatii pentru risc maternal” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
Coloana „Zile prestatii suportate de angajator” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Zile prestatii suportate de angajator pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
Coloana „Zile prestatii suportate din FNUASS” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru risc maternal” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
Coloana „Suma suportata de angajator” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Suma suportata de angajator pentru incapacitate temporara de munca”- se completeaza cu suma suportata de angajator, aferenta concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
Coloana „Suma suportata din FNUASS” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Suma suportata din FNUASS pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Suma suportata din FNUASS pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Suma suportata din FNUASS pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Suma suportata din FNUASS pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Suma suportata din FNUASS pentru risc maternal” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
– Randul 6 „Total suma suportata din FNUASS” – se completeaza cu suma totala a indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 7 „Total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la fond salarii” – se completeaza cu suma care reprezinta total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la fond salarii (Fondul de salarii se regaseste inscris la sectiunea B, randul 4).
– Randul 8 „Total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP” – se completeaza cu suma care reprezinta contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 9 „Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu suma dintre total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la fond salarii (randul 7) si total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (randul 8).
– Randul 10 „Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total cuantum prestatii de suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
– Randul 11 „Total suma recuperata de angajator din contributia lunii curente” – se completeaza cu suma recuperata de angajator din contributia lunii curente. Suma recuperata de angajator nu poate depasi suma reprezentand contributia datorata, in luna curenta, pentru concedii si indemnizatii, inscrisa la randul 9.
– Randul 12 „Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total suma de virat la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
– Randul 13 „Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total suma ramasa de recuperat in luna de raportare de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.

C.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale

Coloana „Nr. cazuri” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
Coloana „Zile prestatii” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca” – numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca” – numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru trecerea temporara in alt loc de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru” – numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – numarul total de zile lucratoare de prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
Coloana „Suma totala accidente de munca” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca” – cuantumul total al prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca” – cuantumul total al prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru” – cuantumul total al prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – cuantumul total al prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 5 „Total” – cuprinde cuantumul total al prestatiilor de asigurari sociale cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
Coloana „Suma suportata din FAAMBP” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca” – este suma prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca” – este suma prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru” – este suma prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – este suma prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 5 „Total suma suportata din FAAMBP” – contine total cuantum de prestatii de asigurari sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Caseta „Ajutoare de deces”
– „Numar cazuri” – se completeaza cu numarul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de unitate.
– „Suma” – se completeaza cu suma totala a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

C.4. Suma scutita din contributia la somaj a angajatorului potrivit prevederilor legale in vigoare

Se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care angajatorul este scutit de plata acestei contributii in temeiul prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru acordarea acestei scutiri nu se prevede potrivit dispozitiilor legale incheierea unui act juridic sau aprobarea unei solicitari de a beneficia de scutire.
Se calculeaza prin insumarea produsului dintre suma prevazuta la sectiunea B.1.1. pozitia 2 „Angajator – Suma pentru care se beneficiaza de scutire” din „Anexa asigurat” si cota de contributie datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta de lege.

C.5. Subventii/Scutiri/Reduceri (conform Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)

„Subventie/scutire/reducere” – se completeaza prin selectarea din Nomenclatorul „Subventii/scutiri/reduceri” a tipului de subventie, scutire si/sau reducere, dupa caz, de care beneficiaza angajatorul respectiv, potrivit legislatiei in vigoare, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
„Suma de recuperat din contributia datorata” – se completeaza cu suma corespunzatoare tipului de subventie, scutire si/sau reducere selectat, de recuperat prin deducere din totalul contributiei datorate de angajator, diminuata cu scutirea de la plata de care angajatorul este scutit in temeiul prevederilor legale in vigoare (prevazuta la cap. C.4.).
La completarea creantei fiscale „Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator” prevazuta in sectiunea „Creante fiscale”, totalul sumelor de recuperat din contributia datorata, prevazute la C.5., se inscrie ca suma deductibila, cu respectarea conditiei ca nivelul sumei deductibile sa nu depaseasca nivelul sumei datorate.
„Suma de restituit de la AJOFM/AMOFM” – se completeaza cu suma corespunzatoare tipului de subventie, scutire si/sau reducere selectat, de restituit de catre agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca/Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti. Se completeaza numai in situatia in care suma deductibila din „Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator” din Nomenclatorul „Creante fiscale” este egala cu suma datorata.

C.6. Contributie somaj datorata de angajator

„Baza de calcul” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin insumarea bazelor lunare de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.
„Contributie” – se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de prevederile legale in vigoare pentru contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra sumei bazelor de calcul ale contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

C.7. Contributie fond de garantare datorata de angajator

„Baza de calcul” – se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul a contributiei datorate de angajator, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
„Contributie” – se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

SECTIUNEA D – Indicatori statistici

Se completeaza numai de catre entitatile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurati, conform Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”.
Randul 1 „Numar de asigurati somaj” – se completeaza cu numarul de asigurati in sistemul asigurarilor pentru somaj, raportati de angajatori asimilati.
Se calculeaza prin insumarea asiguratilor pentru care in „Anexa asigurat” caseta „Asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj” = „1” iar rubrica „Tip asigurat alte entitati asimilate” din sectiunea C din „Anexa asigurat” = „17 – Drepturi de autor” sau/si „18 – Conventii civile”.
Randul 2 „Numar de asigurati (concedii si indemnizatii)” – se completeaza cu numarul efectiv de asigurati din luna pentru care se intocmeste declaratia, pentru care institutia asimilata datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii.
Randul 3 „Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza CAS” – se completeaza cu numarul de asigurati pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
Randul 4 „Total indemnizatii de somaj” – se completeaza suma indemnizatiilor de somaj pentru care institutia asimilata plateste contributia pentru concedii si indemnizatii.

SECTIUNEA E

Se completeaza numai de catre entitatile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurati.
E.1 Conditii de munca
Sectiunea E.1 „Conditii de munca” contine informatii despre entitatile asimilate angajatorului care au conditii normale de munca.
Coloana „Total venit realizat” se completeaza pentru „Conditii normale de munca” (E1_venit) – contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii normale de munca de asiguratii inscrisi in „Anexa asigurat” (se calculeaza pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15, 17 si 18 din Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”).
Coloana „Total baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiei conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare” se completeaza pentru „Conditii normale de munca” (E1_baza) – contine totalul bazei de calcul a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii normale de munca, exclusiv ajutorul de deces (se calculeaza pentru tipurile de asigurat 2, 13 si 14 din Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”).
Coloana „Contributie CAS – angajator” – contine total contributia de asigurari sociale datorata de entitatea asimilata angajatorului (E1_ct).
Varianta I
Daca baza de calcul angajator nu depaseste baza de calcul plafonata
● Daca [(E1_venit – S_plcomp-S_oug58)+ E1_baza] <= BCP → E1_ct = (E1_venit-S_plcomp-S_oug58) * CotaAngN + E1_baza * CotaAngN Varianta II Daca baza de calcul angajator depaseste baza de calcul plafonata ● Daca [(E1_venit – S_plcomp-S_oug58) + E1_baza] > BCP → E1_ct = (E1_venit-S_plcom-S_oug58)*CotaAngN + E1_baza * CotaAngN) * BCP / [(E1_venit – S_plcom-S_oug58)+ E1_baza]
Unde:
S_plcomp = total castig brut realizat de asigurat, exceptat din calculul CAS angajator pentru tip asigurat = 15 din Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”
S_oug58 = total castig brut realizat de asigurat, exceptat din calculul CAS angajator pentru tip asigurat = 17 si 18 din Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”
BCP = baza de calcul plafonata = produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
CotaAngN = cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii normale de munca.
În baza de calcul CAS angajator nu se includ sumele reprezentand plati compensatorii platite din bugetul asigurarilor de somaj, precum si veniturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare.
În cazul persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj, cota CAS folosita este cota totala CAS pentru conditii normale de munca (Cipens + CotaAngN), unde Cipens = cota de contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurat.
E.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)
Coloana „Numar cazuri” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Numar cazuri pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu total concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Numar cazuri pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu total concedii medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Numar cazuri pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu total concedii medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Numar cazuri pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu total concedii medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Numar cazuri pentru risc maternal” – se completeaza cu total concedii medicale pentru risc maternal.
Coloana „Total zile prestatii” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Total zile prestatii pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Total zile prestatii pentru prevenire imbolnavire”- se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Total zile prestatii pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Total zile prestatii pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Total zile prestatii pentru risc maternal” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
Coloana „Zile prestatii suportate din FNUASS” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Zile prestatii suportate din FNUASS pentru risc maternal” – se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
Coloana „Suma suportata din FNUASS” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Suma suportata din FNUASS pentru incapacitate temporara de munca” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Suma suportata din FNUASS pentru prevenire imbolnavire” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Suma suportata din FNUASS pentru sarcina si lauzie” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Suma suportata din FNUASS pentru ingrijire copil bolnav” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Suma suportata din FNUASS pentru risc maternal” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
– Randul 6 „Total suma suportata din FNUASS” – se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 7 „Total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la total indemnizatii” – se completeaza cu suma care reprezinta total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la total indemnizatii.
– Randul 8 „Total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP” – se completeaza cu suma care reprezinta contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 9 „Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu suma dintre total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate la total indemnizatii si total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 10 „Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total cuantum prestatii de suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
– Randul 11 „Total suma recuperata de institutia asimilata angajatorului din contributia lunii curente” – se completeaza cu suma recuperata de institutia asimilata angajatorului din contributia lunii curente. Suma recuperata de institutia asimilata angajatorului nu poate depasi suma reprezentand contributia datorata, in luna curenta, pentru concedii si indemnizatii inscrisa la randul 9.
– Randul 12 „Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total suma de virat la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
– Randul 13 „Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii” – se completeaza cu total suma ramasa de recuperat in luna de raportare de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
E.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
Coloana „Nr. cazuri” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – contine numarul total de cazuri de indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
Coloana „Zile prestatii” se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca” – numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca” – numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru trecerea temporara in alt loc de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru” – numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – numarul total de zile lucratoare de prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.
Coloana „Suma totala accidente de munca” (pe total se poate verifica cu Cuantum prestatii de asigurari sociale suportate de Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale + Cuantum prestatii de asigurari sociale suportate de angajator, conform Legii nr. 346/2002, republicata) se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca” – cuantumul total al prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca” – cuantumul total al prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru” – cuantumul total al prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – cuantumul total al prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate.
– Randul 5 „Total” cuprinde cuantumul total al prestatiilor de asigurari sociale cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, pentru entitatile asimilate angajatorului.
Coloana „Suma suportata din FAAMBP” (pe total se poate verifica cu Cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale) se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca” – este suma prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca” – este suma prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru” – este suma prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru cauzata de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala” – este suma prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 5 „Total suma suportata din FAAMBP” – contine total cuantum de prestatii de asigurari sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Caseta „Ajutoare de deces”
„Numar cazuri” – se completeaza cu numarul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces la nivel de unitate.
„Suma” – se completeaza cu suma totala a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

SECTIUNEA F – Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare

F1. Sediul principal
Randul „Suma de plata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii datorat in perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.
F2. Sedii secundare
Se completeaza numai de catre platitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Coloana „Cod de inregistrare fiscala sediu secundar” – se completeaza codul de inregistrare fiscala atribuit fiecarui sediu secundar care are obligatii de plata, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
Coloana „Suma de plata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii datorat in perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de inregistrare fiscala.
C. Anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat”
Se completeaza cate o anexa pentru fiecare asigurat pentru care exista obligatia declararii, conform legii.
Sectiunea „Date de identificare a asiguratului”
1. Caseta „CNP/NIF” – se completeaza codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
2. Caseta „CNP/NIF anterior” – se completeaza codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala anterior celui actual (din declaratia anterioara), atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative.).
3. Caseta „Nume” si caseta „Prenume” – se inscrie numele, respectiv prenumele asiguratului.
4. Caseta „Nume anterior” si caseta „Prenume anterior” – se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative – se inscrie numele, respectiv prenumele asiguratului anterior celui actual (din declaratia anterioara).
5. Caseta „Data angajare” – se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate – se inscrie data de la care asiguratii incep activitatea dependenta la un angajator, respectiv data de la care incepe relatia de dependenta dintre asigurat si institutia asimilata.
6. Caseta „Data plecare” – se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate – se inscrie data la care inceteaza activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care inceteaza relatia de dependenta dintre asigurat si institutia asimilata angajatorului.
Caseta „Data angajare” si caseta „Data plecare”, dupa caz, se completeaza de fiecare data cand se intocmeste declaratia.
7. Caseta „Casa de asigurari de sanatate a asiguratului” – contine codificarea casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta asiguratii, in functie de optiunea acestora, si cu care s-a incheiat contractul de asigurari sociale de sanatate. Codificarea cuprinde doua caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucuresti, _A este AOPSNAJ, _T este CASMTCT. Pentru restul judetelor prescurtarea este identica cu codificarea de la autoturisme.
8. Caseta „Asigurat/neasigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate” – se inscriu persoanele asigurate pentru care exista obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii in luna de raportare, potrivit legii, respectiv persoanele neasigurate pentru care nu exista obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii si se completeaza astfel:
„1” – persoanele pentru care se plateste contributia (de exemplu, persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariului, in luna de raportare, in baza contractului individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si din orice alte activitati dependente etc.);
„2” – persoanele pentru care nu se plateste contributia (de exemplu, daca sunt numai cenzori, membri in consiliul de administratie sau daca sunt cadre militare in activitate si functionari publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala etc. ).
9. Caseta „Asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj” (1/0) – se completeaza pentru a se evidentia daca persoana este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare, astfel:
„1” – pentru persoanele asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare;
„2” – pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare.
Sectiunea „Detalii coasigurati”
Se inscriu coasiguratii sistemului de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– CNP coasigurat;
– Nume coasigurat;
– Prenume coasigurat;
– Tip coasigurat, care se completeaza astfel:
S – sot/sotie;
P – parinte (mama, tata).
Atentie! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre sectiunile A, B sau C, dupa caz.

SECTIUNEA A

Se inscriu datele pentru asiguratii care realizeaza in luna de raportare numai venituri din salarii si asimilate salariilor si care au avut un singur raport de munca cu angajatorul respectiv, nu au lucrat in conditii deosebite/speciale si nu au beneficiat de indemnizatii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.
Randul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca” – se inscrie tipul de asigurat, conform Nomenclatorului „Tip asigurat”.
Pentru asiguratii in sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din Nomenclatorul „Tip asigurat” „1 – Salariat” sau „3 – Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu (nu este salariat)”.
Randul 2 „Pensionar” – se completeaza cu „1” in cazul asiguratilor care au si statutul de pensionar si „0” pentru celelalte situatii. În cazul in care se completeaza randul 2 „Pensionar” cu cifra „1”, se completeaza obligatoriu si randul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca”.
Randul 3 „Tip contract munca din punct de vedere al timpului de lucru” – se completeaza cu:
– „N” – pentru norma intreaga (6, 7, 8 ore); sau
– „Pn” (partial P1, P2…P7), unde „n” reprezinta numarul de ore zilnice de contract partial.
Randul 4 „Ore norma zilnica contract” – se completeaza cu programul normal de lucru specific locului de munca al asiguratului, exprimat in ore. Prin program normal de lucru se intelege programul prevazut la art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase ori alin. (2) din art. 109 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Norma zilnica poate sa fie de 8, 7 sau 6 ore.
Randul 5 „Ore lucrate efectiv in luna” – se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de munca, perioada suportata de angajator din fondul de salarii potrivit legii se considera perioada lucrata (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suporta de angajator din fondul de salarii sunt considerate ore efectiv lucrate).
Randul 6 „Ore suspendate luna” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator din fondul de salarii.
Randul 7 „Total zile lucrate” – se completeaza cu numarul total de zile lucrate si nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 8 „Venit brut realizat” – se inscrie castigul brut neplafonat realizat de asigurat. Nu se includ indemnizatiile de asigurari sociale.
Randul 9 „Baza Contributie individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Randul 10 „Contributie individuala SOMAJ”- se completeaza cu suma reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de prevederile legale in vigoare pentru contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra bazei de calcul a contributiei individuale de somaj.
Randul 11 „Baza Contributie individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia de asigurari de sanatate datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit legii.
Randul 12 „Contributie individuala SANATATE” – se inscrie suma reprezentand contributia individuala datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit legii.
Randul 13 „Baza Contributie individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata” – se inscrie castigul brut care constituie baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, plafonat conform legilor in vigoare.
Randul 14 „Contributie individuala ASIGURARI SOCIALE” – se inscrie contributia individuala de asigurari sociale datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit legii.
Randul 15 „Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale daca pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligatia de a plati contributia la fondul de garantare si „0” daca pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati.

SECTIUNEA B

Se completeaza numai daca salariatul nu se incadreaza la Sectiunea A (a avut mai multe contracte de munca la acelasi angajator sau a avut concedii medicale ori a lucrat in conditii diferite de munca sau a beneficiat de indemnizatii ori de motive de scutire).
B.1. Contract/Contracte de munca sau/si somaj tehnic beneficiar de scutire
În situatia in care asiguratul are mai multe contracte de munca incheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizica se incadreaza in mai multe tipuri de asigurat, se va completa cate o inregistrare pentru fiecare contract incheiat de asigurat cu angajatorul respectiv, sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:
Randul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca” – se completeaza cu tipul de asigurat, conform Nomenclatorului „Tip asigurat”.
Pentru asiguratii in sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din Nomenclatorul „Tip asigurat” „1 – Salariat” sau „3 – Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de munca sau raport de servicii (nu este salariat)”.
Randul 2 „Pensionar” – se completeaza cu „1” in cazul asiguratilor care au si statutul de pensionar si „0” pentru celelalte situatii. În cazul in care se completeaza Randul 2 „Pensionar” cu cifra „1” se completeaza obligatoriu si Randul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca”.
Randul 3 „Tip contract munca din punct de vedere al timpului de lucru” – se completeaza cu N (norma intreaga 6, 7, 8) sau Pn (partial P1, P2, …, P7) unde n reprezinta numarul de ore zilnice de contract partial.
Randul 4 „Ore norma zilnica contract” – se completeaza cu programul normal de lucru – specific locului de munca al asiguratului, exprimat in ore. Prin program normal de lucru se intelege programul prevazut la art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore, stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 ori alin. (2) din art. 109 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Norma zilnica poate sa fie de 8, 7 sau 6 ore.
Randul 5 „Ore lucrate efectiv in luna” – se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de munca, perioada suportata de angajator potrivit legii se considera perioada lucrata (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suporta de angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).
Randul 6 „Ore suspendate luna” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suporta de angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).
Randul 7 „Din care ore somaj tehnic in luna, beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii. Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul prevederilor legale in vigoare; in caz contrar se completeaza cu zero.
Randul 8 „Total zile lucrate” – se completeaza cu numarul total de zile lucrate si nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 9 „Zile somaj tehnic beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul de zile lucratoare in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale potrivit legii.
Randul 10 „Baza de calcul la contributia individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare.
Randul 11 „Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in situatia in care pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligatia de a plati contributia la fondul de garantare si „0” in situatia in care pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati.
B.1.1. Scutiri la plata
Se completeaza, dupa caz, pentru fiecare asigurat care beneficiaza, in mod direct sau prin angajatorul sau, de prevederi legale care prevad scutiri, totale sau partiale, de la plata contributiilor sociale.
– Randul 1 „Motiv scutire” – se completeaza, prin selectarea din „Lista de valori” a motivului/temeiului legal potrivit caruia angajatorul sau/si asiguratul beneficiaza de scutire sau/si reducere de la plata contributiilor sociale. „Lista de valori” se actualizeaza in functie de actele normative care vor fi in vigoare incepand cu anul 2011, atribuindu-se cate o valoare distincta pentru fiecare act normativ.
– Randul 2 „ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ” – se inscrie suma care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari pentru somaj datorate de angajator.
– Randul 3 „ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE” – se inscrie suma care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari pentru sanatate datorate de angajator.
– Randul 4 „ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE in conditii normale de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datorate de angajator in conditii normale de munca.
– Randul 5 „ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE in conditii deosebite de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datorate de angajator in conditii deosebite de munca.
– Randul 6 „ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE in conditii speciale de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datorate de angajator in conditii speciale de munca.
– Randul 7 „ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ” – se inscrie suma care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari pentru somaj.
– Randul 8 „ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE” – se inscrie suma care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari pentru sanatate.
– Randul 9 „ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii normale de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii normale de munca. În cazul in care nu se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, contributia asigurat se completeaza cu „0”.
– Randul 10 „ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii deosebite de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii deosebite de munca. În cazul in care nu se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, contributia asigurat se completeaza cu „0”.
– Randul 11 „ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii speciale de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii speciale de munca. În cazul in care nu se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, contributia asigurat se completeaza cu „0”.
B.2. C.N.P.A.S. – Conditii de munca
Se completeaza pe tipuri de conditii de munca: normale, deosebite sau speciale.
– Randul 1 „Indicativ conditii speciale” – contine temeiul legal al incadrarii in conditii speciale de munca (se completeaza conform Nomenclatorului „Indicativ conditii speciale”)
– Randul 2 „Zile lucrate in conditii normale” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii normale de munca.
– Randul 3 „Zile lucrate in conditii deosebite” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii deosebite de munca.
– Randul 4 „Zile lucrate in conditii speciale” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii speciale de munca.
– Randul 5 „Venit brut realizat in conditii normale” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii normale de munca.
– Randul 6 „Venit brut realizat in conditii deosebite” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii deosebite de munca.
– Randul 7 „Venit brut realizat in conditii speciale” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii speciale de munca.
B.3. Indemnizatii asigurari sociale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prestatii conform Legii nr. 346/2002, republicata
Se completeaza daca exista in luna de raportare indemnizatii de asigurari sociale sau concedii medicale.
– Randul 1 „Zile indemnizatii in conditii normale” – se inscrie numarul total de zile lucratoare in care asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prestatii prevazute de Legea nr. 346/2002, republicata (numar total de zile lucratoare aferente prestatiei si/sau indemnizatiei acordate).
– Randul 2 „Zile indemnizatii in conditii deosebite” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii deosebite de munca.
Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, care sunt corespunzatoare, in aceste situatii, conditiilor normale de munca.
– Randul 3 „Zile indemnizatii in conditii speciale” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii speciale de munca.
Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, care sunt corespunzatoare in aceste situatii conditiilor normale de munca.
– Randul 4 „Total zile lucratoare concediu medical (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical.
– Randul 5 „Total zile lucratoare concediu medical pentru accidente de munca” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicata).
– Randul 6 „Zile prestatii suportate din FAAMBP” – se inscrie numarul de zile lucratoare prestatii pentru cuantum prestatii suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 7 „Zile de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri” – se inscrie numarul de zile de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art. 6^1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Se acorda integral (3 luni), o singura data in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. Se acorda pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Atentie!
– Randul 7 „Zile de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri” nu se completeaza pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendata) si raportate de agentiile de prestatii sociale judetene si a municipiului Bucuresti.
– Randul 8 „Baza de calcul a CAS aferenta indemnizatiilor (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare) – asigurat” – contine suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala si a ajutorului de deces.
– Randul 9 „Suma prestatii de asigurari sociale suportata de angajator (conform Legii nr. 346/2002, republicata)” – se inscrie totalul sumelor reprezentand prestatii de asigurari sociale de suportat de catre angajator.
– Randul 10 „Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP” – se inscrie totalul sumelor reprezentand prestatii de asigurari sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Acest rand se completeaza numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de munca sau boli profesionale.
– Randul 11 „Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii” – contine cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca sau boala profesionala plus baza de calcul a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat aferente indemnizatiilor conform art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform legilor in vigoare, exclusiv ajutorul de deces.
– Randul 12 „Total indemnizatie sanatate suportata de angajator” – contine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator.
– Randul 13 „Total indemnizatie sanatate suportata din FNUASS” – contine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
B.4. Centralizator asigurat
Se completeaza obligatoriu.
Se inscriu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:
– Randul 1 „Total zile lucrate” – se inscrie numarul de zile lucrate in conditii de munca normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depasi numarul de zile lucratoare din luna stabilit conform Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 2 „Total zile somaj tehnic beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul total de zile lucratoare in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale potrivit legii.
– Randul 3 „Baza contributie individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin insumarea bazelor de calcul ale contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare tuturor contractelor incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.
– Randul 4 „Contributie individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit prevederilor legale in vigoare, cumulata pentru toate contractele incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. Se calculeaza prin insumarea contributiilor individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare tuturor contractelor incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.
– Randul 5 „Baza contributie individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
– Randul 6 „Contributie individuala SANATATE” – se inscrie contributia datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit legii.
– Randul 7 „Baza Contributie individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata” – se inscrie castigul brut care constituie baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, plafonata, conform legilor in vigoare.
– Randul 8 „Contributie individuala ASIGURARI SOCIALE” – se completeaza cu CAS datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra castigului baza de calcul CAS.
– Randul 9 „Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia angajatorului la fondul de garantare, cumulat pentru toate contractele incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

SECTIUNEA C – Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati asimilate angajatorului

Se completeaza numai pentru categorii de asigurati din Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”, astfel:
– Randul 1 „Tip asigurat alte entitati asimilate” – se completeaza conform Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului”.
Pentru asiguratii in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe sau pentru cei care realizeaza venituri in baza conventiilor/contractelor incheiate potrivit Codului civil se va selecta din nomenclator „17 – Drepturi de autor”, respectiv „18 – Conventii civile”.
– Randul 2 „Zile” – se completeaza numarul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.
– Randul 3 „Total zile concediu medical (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)” – se completeaza cu numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 4 „Zile concediu medical pentru accidente de munca” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicata).
– Randul 5 „Zile prestatii suportate din FAAMBP” – se inscrie numarul de zile lucratoare de prestatii de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 6 „Venit brut realizat” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat.
– Randul 7 „Prestatii pentru accidente de munca” – se inscrie suma prestatiilor de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicata.
– Randul 8 „Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP” – contine suma prestatiilor de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
– Randul 9 „Baza contributie individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare, in situatia asiguratilor in sistemul asigurarilor pentru somaj pentru care randul 1 „Tip asigurat alte entitati asimilate” = „17 – Drepturi de autor” sau/si „18 – Conventii civile”.
– Randul 10 „Contributie individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de asigurat si retinuta de entitatea asimilata angajatorului, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de prevederile legale in vigoare pentru contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra bazei de calcul a contributiei individuale de somaj, in situatia asiguratilor in sistemul asigurarilor pentru somaj pentru care randul 1 „Tip asigurat alte entitati asimilate” = „17 – Drepturi de autor” sau/si „18 – Conventii civile”.
– Randul 11 „Baza contributie individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
– Randul 12 „Contributie individuala SANATATE” – se completeaza cu contributia individuala de asigurari pentru sanatate datorata pentru asigurat de entitatea asimilata angajatorului, potrivit legii.
– Randul 13 „Baza contributie individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata” – se completeaza cu suma castigurilor care constituie baza individuala de calcul pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale, plafonata potrivit legilor in vigoare.
– Randul 14 „Contributie individuala ASIGURARI SOCIALE” – se inscrie contributia individuala de asigurari sociale.

SECTIUNEA D – Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Se completeaza pentru fiecare certificat de concediu medical astfel:
– Randul 1 „Seria certificatului de concediu medical” – se completeaza cu seria certificatului de concediu medical.
– Randul 2 „Numarul certificatului de concediu medical” – se completeaza cu numarul certificatului de concediu medical.
– Randul 3 „Seria certificatului de concediu medical initial” – se completeaza cu seria certificatului de concediu medical initial, doar atunci cand exista si certificate medicale in continuare.
– Randul 4 „Numarul certificatului de concediu medical initial” – se completeaza cu numarul certificatului de concediu medical initial, doar atunci cand exista si certificate medicale in continuare.
– Randul 5 „Data acordarii certificatului medical (zz.ll.aaaa)” – se completeaza data acordarii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.
– Randul 6 „Data inceput valabilitate concediu medical” – se completeaza data inceperii valabilitatii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.
– Randul 7 „Data incetare valabilitate concediu medical” – se completeaza data incetarii valabilitatii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.
– Randul 8 „Codul numeric personal al copilului” – se inscrie codul numeric personal al copilului pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizatie „09”.
– Randul 9 „Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical” – se inscrie codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.
– Randul 10 „Locul de prescriere a certificatului medical”- se completeaza cu:
„1” – cand certificatul a fost eliberat de medicul de familie;
„2” – cand certificatul a fost eliberat de spital;
„3” – cand certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;
„4” – cand certificatul a fost eliberat de Casa de asigurari de sanatate (numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurari de sanatate pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 11 „Cod de urgenta medico-chirurgicala”- se completeaza codul de urgenta medico-chirurgicala care este inscris in certificat.
– Randul 12 „Cod boala infectocontagioasa grupa A” – se completeaza codul de boala infectocontagioasa grupa A care este inscris in certificat.
– Randul 13 „Numarul avizului medicului expert” – se completeaza numarul de aviz al medicului expert inscris in certificat.
– Randul 14 „Zile prestatii (zile lucratoare) suportate de angajator” – se completeaza numarul de zile de prestatii (zile lucratoare) pentru incapacitate temporara de munca, suportate de angajator.
– Randul 15 „Zile prestatii (zile lucratoare) suportate din FNUASS” – se completeaza numarul de zile prestatii (zile lucratoare), suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 16 „Total zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical” – se completeaza numarul total de zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical acordat.
– Randul 17 „Suma veniturilor din ultimele 6 luni” – se completeaza cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.
– Randul 18 „Numar de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni” – se completeaza cu numarul de zile aferente veniturilor realizate in ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.
– Randul 19 „Media zilnica a bazei de calcul” – se completeaza cu media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor si se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni si numarul total de zile aferente celor 6 luni.
– Randul 20 „Indemnizatie sanatate suportata de angajator” – se completeaza cu cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, suportata de angajator.
– Randul 21 „Indemnizatie sanatate suportata din FNUASS” – se completeaza cu cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

- Publicitate -

4 COMENTARII

  1. […] a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind […]