2008 – Publicat in MOf. nr. 480 din 30 iunie 2008
2008 – Modifica si completeaza Legea 571/2003, se dispune republicarea
2008 – prevederi aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2009
2008 – Versiune initiala: OUG-91-2008-modificare-completare-Codul-Fiscal-Vinitiala.pdf

Elemente de noutate: Începand cu anul 2009, pierderea fiscala anuala realizata se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi (cu 2 ani mai mult decat pana acum). Cu 01 ianuarie 2009, nu se supun impozitului pe investitii nici veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si obligatiunilor municipale (acum sunt neimpozabile doar veniturile din dobanzi aferente acestor categorii de valori imobiliare). Vor fi impozitate cu cota redusa de 10% si dividendele si redeventele primite de o persona juridica rezidenta intr-unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei. Cota redusa de impozit de 10% pe dividendele platite de o intreprindere va fi aplicabila si dividendelor incasate de persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul din statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (in acest moment cota redusa este aplicabila doar dividendelor incasate de persoanelor jurice romane, modificare impusa de UE). Scutirile prevazute la art. 117 lit. b), h) si j) referitoare la veniturile din dobanzi, dividende si redeventele incasate de persoane nerezidente sunt aplicabile si persoanelor rezidente intr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei. Se majoreaza taxa pe mijloace de trasport pentru autoturismele de teren din productie proprie.

ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 91/2008 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Avand in vedere necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale si a corelarii acesteia cu legislatia Uniunii Europene, ca urmare a dialogului purtat cu mediul de afaceri si necesitatea corectarii masurilor fiscale adoptate prin acte normative colaterale legislatiei fiscale,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

- publicitate -

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 26, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dupa caz.”

2. La articolul 26, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.”

3. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abroga.

4. La articolul 65, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din detinerea si tranzactionarea titlurilor de stat si/sau a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale.”

5. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;”.

6. La articolul 116 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
„a^1) 10% pentru dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul din statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb;”.

7. La articolul 117, literele b), h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativteritoriale, in lei si in valuta pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica monetara si veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei;
……………………………………………………………….
h) dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul din statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intrun alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15% din titlurile de participare la intreprinderea persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului. Conditia de detinere minima va fi de 10%, incepand cu anul 2009. Conditiile in care se aplica aceste prevederi, referitoare la tipurile de intreprinderi din statele membre catre care se fac platile de dividende si definitia termenului «stat membru», sunt prevazute la art. 20^1;
………………………………………………………………..
j) incepand cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobanzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 124^19, obtinute din Romania de persoane juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene ale Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/ numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.”

8. La articolul 263 alineatul (2), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Tipuri de autovehicule

Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fracţiune din aceasta

„7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

25″

ART. II
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

ART. III
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: p. Ministrul economiei si finantelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat
Bucuresti, 24 iunie 2008.
Nr. 91.