OUG 121/2010 – Modificarea si completarea OUG 146/2002 – trezoreria statului – si pentru modificarea art. 52 din Legea 500/2002 – finantele publice

198

ORDONANTA DE URGENTA nr. 121/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
2010-12-30 – Data intrarii in vigoare: 30 Decembrie 2010
2010-12-30 – Publicata in Monitorul oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010
2010-12-20 – Proiect si Nota de fundamentare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 121/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Avand in vedere obiectivele privind imbunatatirea colectarii, cuprinse in Programul de guvernare,
tinand cont de necesitatea introducerii unor mecanisme de plata diversificate, care sa permita stimularea incasarii veniturilor bugetului general consolidat si imbunatatirea serviciilor asigurate in relatia cu cetatenii, prin reducerea timpilor cu plata taxelor si impozitelor, utilizand serviciile puse la dispozitie de institutiile de credit, fara plata de comisioane de catre contribuabil,
pentru incurajarea efectuarii de catre persoanele fizice a platilor prin virament, cu efecte benefice asupra reducerii numerarului aflat in circulatie, si pentru simplificarea fluxurilor de plata in relatia cu cetatenii prin definirea si implementarea unor servicii de plata flexibile si intuitive,
avand in vedere implementarea masurilor anticriza initiate de Guvernul Romaniei pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor externe nerambursabile de preaderare si postaderare destinate Romaniei si utilizarea eficienta a acestora,
tinand cont de necesitatea adoptarii unor masuri de sprijin pentru beneficiarii publici in implementarea contractelor aferente proiectelor finantate din aceste fonduri,
luand in considerare scaderea capacitatii contractorilor de a sustine din surse proprii si/sau atrase (credite) derularea optima a lucrarilor si serviciilor, in contextul actualei crize economico-financiare,
pentru evitarea blocajului implementarii unor proiecte majore de infrastructura,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 5^1 si 5^2, cu urmatorul cuprins:
„Art. 5^1 – (1) Ministerul Finantelor Publice poate sa deschida, pe baza de conventii incheiate intre parti, conturi tranzitorii la institutii de credit, in vederea colectarii veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, platitori de impozite, contributii, taxe sau alte venituri bugetare, clienti ai institutiilor de credit respective.
(2) Contribuabilii persoane fizice prevazuti la alin. (1) pot fi numai contribuabilii pentru care codul de identificare fiscala valabil pentru plata obligatiilor bugetare care se achita in contul tranzitoriu este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale.
(3) Contribuabilii persoane fizice pot dispune plati in contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la aceeasi institutie de credit la care acestia isi au deschise conturile curente, pentru achitarea obligatiilor bugetare care fac obiectul conventiilor incheiate de Ministerul Finantelor Publice cu institutiile de credit respective, fara perceperea de comisioane bancare.
(4) Pentru operatiunile de plati efectuate conform prevederilor alin. (3), momentul platii este cel prevazut la art. 114 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mesajele electronice de plata fiind transmise de catre institutia de credit initiatoare Ministerului Finantelor Publice in sistem informatic, concomitent cu transferul sumelor colectate zilnic in contul deschis la Trezoreria operativa centrala.
(5) Suma colectata zilnic in contul prevazut la alin. (1) se transfera de catre institutia de credit in contul Ministerului Finantelor Publice deschis la Trezoreria operativa centrala, cel tarziu in prima zi lucratoare urmatoare de la incasare.
(6) Ministerul Finantelor Publice asigura transferul sumelor incasate de la institutiile de credit, in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, in termen de maximum o zi lucratoare de la data creditarii contului deschis la Trezoreria operativa centrala, in baza informatiilor transmise prin mesajele electronice de plata.
(7) Informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile care vor fi cuprinse in mesajul electronic de plata care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(8) Ministerul Finantelor Publice va restitui institutiei de credit sumele aferente mesajelor electronice de plata nedecontate in termenul prevazut la alin. (5) sau care nu sunt completate conform alin. (7).
(9) Pentru operatiunile de transfer al soldului prevazut la alin. (5), Trezoreria Statului va plati institutiei de credit comisioane din bugetul Trezoreriei Statului la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari – TRANSFOND – S.A.
Art. 5^2 – (1) Ministerul Finantelor Publice poate sa deschida conturi colectoare la institutii de credit, in scopul incasarii sumelor achitate online de catre contribuabili persoane fizice catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.
(2) Virarea de catre institutiile de credit a sumelor achitate online de catre contribuabili persoane fizice in conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului pe bugete componente ale bugetului general consolidat se face in termen de o zi lucratoare de la data autorizarii tranzactiei.
(3) Informatiile minime si obligatorii ale mesajelor electronice de plata completate de contribuabil vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.”
2. La articolul 11 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) comisioane cuvenite institutiilor de credit pentru operatiunile derulate prin conturile in lei si valuta si pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;”.

ART. II
La articolul 52 alineatul (9) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) partea aferenta cheltuielilor eligibile din sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, altele decat cele prevazute la lit. b), poate fi justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finantare;”.

ART. III
Prevederile art. 52 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica si contractelor aflate in derulare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
—————
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 121.

——–

- Publicitate -

1 COMENTARIU