2010-01-01 – Modificat de OMFP nr. 3420/2009 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
2009-01-01 – Modificat de OMEF nr. 3424/2008 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice
2008-04-11 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 244 din 11 aprilie 2007

ORDINUL nr. 500/2007 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 157 alin. (4) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Normele privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2 Autoritatea Nationala a Vamilor, unitatile sale subordonate si organele fiscale teritoriale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3 Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevazute la art. I reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 3 aprilie 2007.
Nr. 500.

ANEXA – NORME privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri

ART. 1
(1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au obtinut certificat de amanare de la plata.
(1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, in perioada 15 aprilie 2007 – 31 decembrie 2011 inclusiv nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amanare de la plata.
(1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, in perioada 15 aprilie 2007-31 decembrie 2008, inclusiv, nu se face plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pentru importurile de bunuri din teritorii si din state terte, astfel cum sunt definite la art. 125^2 din Codul fiscal, exclusiv Bulgaria, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 care au obtinut certificat de amanare de la plata.

(2) Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata prevazut la alin. (1) se elibereaza in conditiile prevazute de prezentele norme.

ART. 2
Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se elibereaza la solicitarea persoanelor prevazute la art. 1, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;
b) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
c) au realizat in anul calendaristic precedent importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 125^2 din Codul fiscal, exclusiv Bulgaria, a caror valoare cumulata este de cel putin 150 milioane lei. In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;
c) au realizat in anul calendaristic precedent importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 125^2 din Codul fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 150 milioane lei. În aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate.
d) sunt inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin un an calendaristic inaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata;
e) nu sunt in stare de insolventa, nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara si nu figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi.

ART. 3
In vederea obtinerii certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, persoanele prevazute la art. 1 depun la Autoritatea Nationala a Vamilor urmatoarele documente:
a) o cerere tip conform modelului din anexa nr. 1;
b) copie de pe documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;
c) certificat de atestare fiscala, in original, din care sa rezulte ca este indeplinita conditia prevazuta la art. 2 lit. a);
d) declaratie pe propria raspundere privind valoarea cumulata a importurilor din teritorii si state terte realizate in anul calendaristic precedent celui in care se solicita eliberarea certificatului;
e) declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in stare de insolventa, ca nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara si ca nu figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi;
f) cazier judiciar valabil pentru reprezentantul legal.

ART. 4
(1) in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2, Autoritatea Nationala a Vamilor elibereaza certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata in termen de 15 zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete prevazute la art. 3 de catre solicitant. Modelul certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2012.
(2) Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2008.
(3) Respingerea cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se comunica in scris solicitantului impreuna cu motivele care au condus la aceasta decizie.
(4) in cazul respingerii cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

ART. 5
(1) Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se revoca in cazul in care una din conditiile care au stat la baza eliberarii nu mai este indeplinita.
(2) Organele fiscale competente si compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale vor furniza autoritatii vamale, la cerere, informatii cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 lit. a) si e).
(3) Decizia de revocare se comunica in scris, impreuna cu motivele care au condus la aceasta masura.

ART. 6
(1) Persoanele prevazute la art. 1 inscriu in declaratia vamala suma taxei pe valoarea adaugata datorata pentru marfurile importate si ataseaza la declaratia vamala certificatul de amanare obtinut in conditiile prevazute de prezentele norme.
(2) Biroul vamal acorda liberul de vama pentru marfurile importate fara a solicita plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata si retine la declaratia vamala o copie a certificatului verificata si vizata pe baza exemplarului original prezentat de importator.
(3) Amanarea de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata se acorda pentru valoarea taxei calculata la baza de impozitare stabilita conform prevederilor art. 139 din Codul fiscal.

ART. 7
(1) Garantia prevazuta la art. 157 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul in Romania de bunuri scutit de taxa in conditiile prevazute la art. 142 lit. l) din Codul fiscal, se constituie la biroul vamal la care s-a depus declaratia vamala de punere in libera circulatie. Cuantumul garantiei trebuie sa acopere taxa pe valoarea adaugata care ar fi datorata la punerea in libera circulatie a bunurilor.
(2) Garantia se elibereaza de catre biroul vamal prevazut la alin. (1), la cererea importatorului prin decizie a sefului biroului vamal, pe baza documentelor care justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarea intracomunitara a bunurilor importate, conform art. 10 alin. (1) si (4) din Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 .
(3) Termenul maxim pentru prezentarea documentelor justificative este de 30 de zile de la data declaratiei vamale de punere in libera circulatie. in cazuri temeinic justificate, la cererea persoanei interesate, depusa in cadrul termenului initial, biroul vamal poate prelungi, o singura data, acest termen de 30 de zile.
(4) In cazul neprezentarii in termen a justificarii scutirii de taxa pe valoarea adaugata conform alin. (1), garantia constituita se utilizeaza pentru acoperirea taxei pe valoarea adaugata datorate in vama.
(5) In cazul in care indeplinirea formalitatilor de vamuire se face printr-un reprezentant desemnat conform art. 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, garantia prevazuta la alin. (1) se poate constitui de catre acesta.

ART. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA 1 la norme ——–

CERERE
pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata
in vama a taxei pe valoarea adaugata, in
baza prevederilor art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

1. Denumirea solicitantului …………………………………..
2. Adresa …………………………………………………..
3. Codul de inregistrare in scopuri de TVA ……………………..
4. Organul fiscal la care este inregistrat in scopuri de TVA ………
5. Perioada de valabilitate a certificatului solicitata …………..
6. Documente anexate ………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
7. Nume si prenume ……………………………………………
8. Functia …………………………………………………..
9. Data ……………………………………………………..
10. Semnatura si stampila

ANEXA 2 la norme ——-

CERTIFICAT
de amanare de la plata in vama a taxei pe
valoarea adaugata in baza prevederilor art. 157 alin. (4) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

nr. ……… data ……….

Se acorda prezentul certificat
…………………………………………………………….
(denumirea persoanei impozabile, inregistrata in scopuri de TVA)
adresa ……………….., codul de inregistrare in scopuri de TVA in
conformitate cu prevederile art. 153 din Codul fiscal …………….
Prezentul certificat este valabil pentru operatiunile de import cu punere
in libera circulatie de bunuri pe teritoriul Romaniei pana la data de
……… inclusiv.

……………………….
(conducatorul unitatii emitente)

——————

- Publicitate -

4 COMENTARII

  1. […] Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: […]