ART. XVIII din OUG 117/2010
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„f) declaratie nominala de asigurare – declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat;”.
2. La articolul 6 alineatul (1), punctul I, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
„d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.”
3. La articolul 6 alineatul (1), punctul VI se abroga.
4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna declaratia nominala de asigurare.
(2) În situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa.
(3) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”
5. La articolul 11, alineatele (5), (6) si (7) se abroga.
6. La articolul 27 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) si pct. II, asimilate angajatorului in conditiile prezentei legi;
……………………………………………………….
e) persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2).”
7. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Cotele de contributii de asigurari sociale, respectiv cota contributiei individuale de asigurari sociale si cota contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, sunt prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Cotele de contributii de asigurari sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.”
8. La articolul 31, alineatul (9) se abroga.
9. La articolul 32, alineatul (6) se abroga.
10. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 33. – Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor este prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”
11. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 34. – Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator este prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”
12. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 35. – (1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri este prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”
13. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 37. – (1) Nu se datoreaza contributie de asigurari sociale asupra sumelor expres exceptate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.”
14. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Contributia individuala de asigurari sociale prevazuta de lege se vireaza lunar de catre angajator, la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe, impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza in calitate de contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.
(3) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza.
(4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.”
15. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 40. – (1) În cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
(2) Pentru ceilalti asigurati ai sistemului public de pensii termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este prevazut in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”
16. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 42. – Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), activitatea de colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, si de casele de pensii sectoriale, dupa caz.”
17. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 44. – (1) În situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut la art. 40 alin. (1) genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.
(2) Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere, prevazute la alin. (1), se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
(3) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza fara zecimale, prin rotunjire la leu.
(4) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere se efectueaza de catre casele teritoriale de pensii.
(5) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale, se completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.”
18. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 48. – (1) În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2).”
19. La articolul 98, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) În situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d), la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locuri de munca in conditii normale.”
20. La articolul 129 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.”
21. Articolul 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 175. – (1) Evidenta nominala a persoanelor asigurate din luna de raportare se realizeaza prin declaratia prevazuta la art. 296^19 alin. (1).
(2) Modelul declaratiei individuale de asigurare, al contractului de asigurare sociala, precum si modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP, se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

- publicitate -

1 COMENTARIU