OMEF 2421/2007 – Instructiuni de aplicare a scutirii de TVA pentru exporturi, livrari intracomunitare, transport extern, intermediari

588

2007 – Modifica OMFP 2222/2006 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2007 – Publicat in MOf. nr. 887 din 27 decembrie 2007

ORDINUL nr. 2421/2007 din 18 decembrie 2007 pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)-i), ale art. 143 alin. (2) si (3) si ale art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. I
Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
Bucuresti, 18 decembrie 2007.
Nr. 2.421.

ANEXĂ
INSTRUCŢIUNI de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i),art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prin prezentele instructiuni se reglementeaza modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Justificarea scutirilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se face, de regula, in momentul in care este emisa o factura pentru operatiunea in cauza. Totusi, pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de justificare a scutirii in momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emisa factura. Daca facturi fiscale nu este emisa in termenul prevazut de lege, termenul de 90 de zile mentionat anterior va incepe din data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.
(3) În sensul prezentelor instructiuni:
a) prin contract se intelege si comanda, urmata de executarea acesteia;
b) transportator este orice persoana impozabila care realizeaza servicii de transport cu mijloace de transport proprii sau inchiriate;
c) casa de expeditie este orice persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, contractand servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaza beneficiarului transportului. Serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport;
d) prin furnizor se intelege orice persoana impozabila care realizeaza o livrare de bunuri in sensul art. 128 alin. (1) sau alin. (2) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv producatorul bunurilor sau proprietarul bunurilor ori comisionarul care actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului;
e) sunt considerate livrari de bunuri, in sensul art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, bunurile transportate din Romania in afara Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitate, chiar si in lipsa unei tranzactii comerciale;
f) in scopul aplicarii prezentelor instructiuni, livrarile de bunuri care sunt transportate in afara Comunitatii, chiar si cele prevazute la lit. e), sunt denumite exporturi, iar furnizorul mentionat la lit. d) este denumit exportator.
(4) În cazul in care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data efectuarii controlului, organele de inspectie fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data prezentarii acestora.
(5) Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi termenul prevazut la alin. (2) si se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(6) Daca inspectia fiscala a fost deja efectuata si, ulterior expirarii termenului prevazut la alin. (2), fara sa depaseasca termenul legal de prescriptie, persoana impozabila intra in posesia documentelor de justificare a scutirii de taxa, poate solicita organelor fiscale competente reverificarea perioadei respective, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare.

ART. 2
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara Comunitatii in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul. Scutirea se aplica numai in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor si cumparator, transportul bunurilor in afara Comunitatii este in sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator ori la o casa de expeditie.
(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se justifica de catre exportator cu urmatoarele documente:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;
b) unul dintre urmatoarele documente:
1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;
c) documentul de transport care atesta ca bunurile parasesc Comunitatea si, dupa caz, orice alt document care atesta realizarea efectiva a exportului, cum ar fi: comanda de cumparare, de vanzare sau contractul, documentele de asigurare.

ART. 3
(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri expediate in afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau. Astfel de livrari au loc in cadrul unor contracte prin care persoana obligata sa transporte bunurile in afara Comunitatii este cumparatorul nestabilit in Comunitate sau alta persoana in contul sau.
(2) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la alin. (1) se justifica de furnizorul care realizeaza livrarea, cu documentele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b).
(3) În cazul in care livrarea de bunuri se refera la bunuri cumparate in Romania de calatori nestabiliti in Comunitate, care sunt transportate in bagajul personal al calatorului, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit procedurilor si conditiilor stabilite prin ordin distinct al ministrului economiei si finantelor.

ART. 4
(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decat cele prevazute la art. 141 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate in regimurile ori situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru serviciile de transport se justifica de transportator sau de casa de expeditie, cu urmatoarele documente:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, documentul specific de transport, care indeplineste conditiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) contractul incheiat cu exportatorul, cu beneficiarul exportului, cu titularul unui regim mentionat la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu casa de expeditie;
c) documentele specifice de transport sau, dupa caz, copii de pe aceste documente, in functie de tipul transportului, prevazute la alin. (4);
d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost exportate sau sunt plasate in unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, conform prevederilor alin. (4).
(3) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru transportul bunurilor plasate in regimurile prevazute la art. 144 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si in cazul in care transportul indeplineste conditiile unui transport intracomunitar, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Se considera documente specifice de transport, in functie de tipul transportului:
a) in cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, in cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport international;
b) in cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara;
c) in cazul transportului multimodal cale ferata-naval: scrisoarea de trasura si foaia de conosament;
d) in cazul transportului prin conducte, altele decat cele prin care se transporta gazul natural, pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate.
(5) Scutirea de taxa pentru transporturile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si in cazul transporturilor combinate, pe baza documentelor specifice fiecarui tip de transport care intra in componenta transportului combinat.
(6) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in unul dintre regimurile vamale suspensive, prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se justifica pe baza urmatoarelor documente:
a) contractul incheiat cu beneficiarul prestarii de servicii, care poate fi exportatorul, beneficiarul exportului, titularul regimurilor mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, transportatorul sau casa de expeditie;
b) facturi fiscale sau alte documente specifice;
c) documentele din care sa rezulte ca bunurile au fost exportate sau au fost plasate in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in unul dintre regimurile vamale suspensive, prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Scutirile prevazute la alin. (6) se acorda inclusiv serviciilor accesorii unui transport intracomunitar de bunuri, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent bunurilor plasate in regimurile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru alte prestari de servicii legate direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in unul dintre regimurile vamale suspensive, prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se justifica pe baza urmatoarelor documente:

a) in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate in afara Comunitatii, contractul incheiat cu transportatorul ori cu casa de expeditie sau cu exportatorul ori cumparatorul;
b) in cazul bunurilor plasate in regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul incheiat cu titularul regimului, cu transportatorul sau cu casa de expeditie;
c) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate in regimul de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata sau in unul dintre regimurile vamale suspensive, mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Persoana impozabila care realizeaza lucrari asupra bunurilor mobile corporale plasate in regim de perfectionare activa, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, justifica scutirea de taxa pe baza urmatoarelor documente:
a) contractul incheiat cu beneficiarul;
b) autorizatia pentru perfectionare activa;
c) facturi fiscale pentru prestarea de servicii;
d) unul dintre urmatoarele documente:
1. declaratia vamala de export sau reexport, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului Comunitar, transmisa de biroul vamal; sau
4. declaratia vamala de plasare a bunurilor in alt regim vamal suspensiv, daca regimul de perfectionare activa este inchis prin alt regim vamal suspensiv.
(10) Alte persoane impozabile, care sunt inscrise in autorizatia pentru perfectionare activa si care efectueaza prestari de servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestari de servicii legate direct de bunuri plasate in regim de perfectionare activa, justifica scutirea de taxa cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu titularul autorizatiei pentru operatiunile de perfectionare activa sau cu beneficiarul produselor compensatoare;
b) copie de pe autorizatia pentru operatiunile de perfectionare activa, din care sa rezulte ca respectiva persoana este inscrisa in aceasta autorizatie ca persoana care concura la realizarea produselor compensatoare;
c) facturi fiscale pentru prestarea de servicii efectuata.
(11) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de catre titularul operatiunii de perfectionare activa sau de persoana careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa catre unitatile care realizeaza prelucrarea acestora. Bunurile respective se predau spre prelucrare pe baza avizului de insotire a marfii. Unitatile care realizeaza prelucrarea predau bunurile titularului operatiunii de perfectionare activa sau persoanei careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa, pe baza avizului de insotire a marfii si a facturii pentru contravaloarea prestatiei efectuate.

ART. 5
(1) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru prestarile de servicii de transport direct legate de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de tipul transportului, se justifica de transportator sau de casele de expeditie astfel:
a) in cazul transportului auto, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate, copie de pe carnetul TIR si, dupa caz, de pe documentul de tranzit comunitar T, orice document din care sa rezulte ca transportul bunurilor a avut punctul de plecare intr-un teritoriu tert sau copie de pe acesta, in cazul caselor de expeditie;
b) in cazul transportului prin conducte, altele decat cele prin care se transporta gazul natural, care sunt prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul, documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate si, dupa caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;
c) in cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum si in cazul transporturilor combinate, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din afara Comunitatii, documentul specific de transport, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate si, dupa caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;
d) in cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul sau comenzile acestora, scrisoarea de trasura sau copia acesteia, pentru casele de expeditie, documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, sau copia acestuia, pentru casele de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme pentru transportator intrarea marfii in tara si, dupa caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;
e) in cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continua cu transportul pe cale ferata pana la primul loc de destinatie, care figureaza pe documentul de transport care insoteste bunurile la intrarea in tara, cu urmatoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele mentionate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat pe caile ferate, cu contractul incheiat cu persoana care angajeaza transportul sau comanda acesteia, in care sa fie specificat locul de destinatie al marfurilor importate, scrisoarea de trasura din care sa rezulte ca bunurile transportate provin din import si, dupa caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T.
(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru prestarile de servicii accesorii transportului si alte prestari de servicii, direct legate de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se justifica de prestator cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu transportatorul sau cu casa de expeditie ori cu importatorul sau cu furnizorul bunurilor si documente din care sa rezulte ca prestarile de servicii respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de bunuri.

ART. 6
(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prestarile de servicii efectuate in Romania asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate in vederea prelucrarii in Romania si care ulterior sunt transportate in afara Comunitatii de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit in Romania, ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica prestarilor de servicii de prelucrare si in cazul in care prestatorul de servicii care efectueaza aceste servicii in baza unui contract incheiat cu un client nestabilit in Romania achizitioneaza sau importa bunuri in vederea incorporarii in produsul prelucrat sau in vederea utilizarii in legatura directa cu produsele prelucrate. Orice bun incorporat in produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu produsul prelucrat reprezinta livrari accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu documentele prevazute la alin. (2) sau alin. (5), dupa caz.
(2) În cazul prestarilor de servicii de prelucrare a bunurilor mobile corporale achizitionate din Romania sau din alte state membre de catre clientul care nu este stabilit in Romania, prestatorul de servicii justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu:
a) contractul incheiat cu clientul care nu este stabilit in Romania;
b) facturi fiscale pentru serviciile de prelucrare efectuate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) copie de pe unul dintre urmatoarele documente:
1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;
d) documentul de transport care atesta ca bunurile rezultate in urma prelucrarii parasesc Comunitatea, daca transportul bunurilor in afara Comunitatii intra in sarcina prestatorului de servicii, sau, dupa caz, copie de pe acest document, daca transportul bunurilor in afara Comunitatii intra in sarcina clientului nestabilit in Romania.
(3) În cazul bunurilor importate in Romania in vederea prelucrarii, calitatea de importator o poate avea, conform prevederilor pct. 59 din Normele de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, fie proprietarul bunurilor, fie persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care importa bunuri in Romania in regimul vamal de perfectionare activa prevazut la art. 114 paragraful 1 lit. (b) din Regulamentul Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, in vederea prelucrarii, cu conditia ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operatiuni sa fie reexportate in afara Comunitatii sau achizitionate de catre persoana impozabila respectiva. În situatia in care bunurile rezultate in urma prelucrarii nu sunt reexportate in afara Comunitatii, prestatorul de servicii care a importat bunurile in Romania in vederea prelucrarii pierde dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului, cu exceptia cazului in care achizitioneaza bunurile rezultate in urma prelucrarii. Daca bunurile rezultate in urma prelucrarii nu sunt reexportate in afara Comunitatii, prestarile de servicii de prelucrare nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata.
(4) Prestatorul de servicii justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile de prelucrare a bunurilor importate in Romania de catre clientul nestabilit in Romania cu documentele prevazute la alin. (2).
(5) În cazul prestarilor de servicii de prelucrare a bunurilor mobile corporale importate in Romania de catre prestatorul de servicii inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se justifica cu:
a) contractul incheiat cu clientul care nu este stabilit in Romania;
b) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) autorizatia de perfectionare activa;
d) declaratia vamala pentru regimul vamal de perfectionare activa cu restituirea drepturilor de import;
e) dovada exportului bunurilor rezultate in urma prelucrarii, reprezentata de unul dintre urmatoarele documente:
1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;
f) documentul de transport care atesta ca bunurile rezultate in urma prelucrarii parasesc Comunitatea, daca transportul bunurilor in afara Comunitatii intra in sarcina prestatorului de servicii, sau, dupa caz, copie de pe acest document, daca transportul bunurilor in afara Comunitatii intra in sarcina clientului nestabilit in Romania.

ART. 7
(1) Partea din transportul international de persoane pentru care se aplica scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este transportul pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru transportul international de persoane cu mijloace auto se justifica cu urmatoarele documente:
a) licenta de transport;
b) caietul de sarcini al licentei de traseu, dupa caz;
c) foaia de parcurs sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate, dupa caz, de organul vamal. În lipsa vizei organului vamal, pentru transporturile internationale din teritorii necomunitare spre Romania si din Romania spre teritorii necomunitare, se va accepta o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al transportatorului sau a casei de expeditie;
d) diagrama biletelor de calatorie sau, dupa caz, facturile fiscale, in cazul curselor ocazionale;
e) facturi fiscale pentru contravaloarea biletelor vandute, in situatia in care vanzarea biletelor se face prin intermediari.
(3) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru transportul international aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane si justificarea scutirii de taxa se fac de catre transportatori cu:
a) documentele specifice de transport, din care sa rezulte traseul transportului, data de iesire/intrare din/in tara, dupa caz;
b) factura, in situatia in care biletele de calatorie au fost vandute prin intermediari;
c) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute sau, dupa caz, facturile, in cazul curselor ocazionale.

ART. 8
(1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de taxa, in cazul navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare, urmatoarele operatiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea de echipamente incorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;
2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, dar inclusiv pentru navele de razboi incadrate in nomenclatura combinata (NC) cod 8906 10 00 care parasesc tara si se indreapta spre porturi straine, unde vor fi ancorate, cu exceptia, in cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta, a proviziilor;
3. prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora.
(2) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprind, printre altele, operatiuni precum:
a) livrarea de echipamente incorporate in nave sau utilizate pe acestea;
b) modernizarea, renovarea, revizia si repararea navelor, respectiv orice lucrari necesare pentru utilarea ori reutilarea acestora sau readucerea la starea lor initiala, inclusiv operatiuni precum vopsirea, refacerea instalatiilor, lucrari de tamplarie, instalarea materialelor termoizolatoare si electrice;
c) serviciile necesare pentru mentinerea navelor, a echipamentelor si sistemelor acestora in perfecta stare de functionare, inclusiv intretinerea, masurile de prevenire a incendiilor, decontaminarea;
d) serviciile expertilor, prestate in cadrul lucrarilor de reparatii si al lucrarilor de reparare, renovare si intretinere a navelor si a sistemelor si echipamentelor acestora. Aceste servicii includ si inspectiile pentru constatarea respectarii masurilor de siguranta, inspectia navelor, inspectia tehnica a echipamentelor, investigatiile legate de incendii sau alte calamitati survenite la bord;
e) lucrarile de reparatii si intretinere a bunurilor ce sunt integrate in nave sau direct utilizate pentru exploatarea acestora, cum ar fi containerele utilizate pentru depozitarea bagajelor, alimentelor, in cazul navelor de pasageri;
f) navlosirea, leasingul si inchirierea navelor;
g) serviciile necesare pentru exploatarea navelor si a incarcaturii acestora inainte, in timpul si dupa efectuarea unei calatorii, la sosirea in porturi, la stationarea si la plecarea din porturi, inclusiv:
1. serviciile asigurate de piloti pentru facilitarea intrarii si iesirii din porturi, servicii constand in remorcare, impingere, protejare, curatenie;
2. utilizarea porturilor, respectiv utilizarea macaralelor, cheiurilor, debarcaderelor, serviciilor de telecomunicatii si utilizarea instalatiilor radar;
3. serviciile administrative si serviciile de comunicatii;
h) serviciile asigurate pentru nevoile directe ale pasagerilor si echipajului si/sau incarcaturii transportate de navele scutite, incluzand:
1. asistenta necesara pasagerilor si echipajului asigurata in contul armatorului cu ocazia transportului maritim, cum ar fi intocmirea documentelor de calatorie, servicii de cazare si alimentatie asigurate pasagerilor, in cazul in care aceste servicii trebuie asigurate prin contractul de transport;
2. serviciile aferente bunurilor transportate de navele scutite, cum ar fi serviciile necesare pentru manipularea, protejarea si conservarea bunurilor transportate, inclusiv serviciile specialistilor in „daune” sau pentru protejarea apelor si zonelor inconjuratoare, pentru prevenirea poluarii ori contaminarii acestor ape si zone.
(3) În sensul art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin provizii se intelege bunurile necesare aprovizionarii navelor. Bunurile pentru aprovizionare si alimentare cu combustibil cuprind, printre altele:
a) aprovizionarea la bord: bunuri care sunt exclusiv utilizate pentru consumul la bord de catre membrii echipajului si pasagerii vasului, cum ar fi mancarea si bauturile;
b) combustibili si lubrifianti, in stare solida, lichida sau gazoasa. Aceste bunuri sunt necesare pentru functionarea corespunzatoare a motoarelor si a altor utilaje si echipamente aflate la bord;
c) consumabilele, aparatele si proviziile de obicei utilizate la bord de echipaj si pasageri, cum ar fi: tacamurile, aparatele de gatit, fetele de masa, instrumentele si produsele de curatare, instrumentele pentru lucrarile de reparatii si intretinere si bunurile consumabile utilizate pentru conservarea, tratarea sau prepararea la bord a marfurilor transportate, cum ar fi, de exemplu, gheata si sarea pentru conservarea pestelui pe un vas de pescuit.
(4) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege. Scutirea prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica atat pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in beneficiul direct al armatorilor de nave, cat si in situatia in care intre furnizori/prestatori si armator se interpune un agent de nava.
(5) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata nu se acorda pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii destinate construirii navelor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Livrarile de bunuri destinate construirii navelor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alt tip de nave pot fi scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca livrarea respectiva se incadreaza intr-o masura de simplificare prevazuta in Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.823/2007 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007.
(6) Referirile la transportul international din cuprinsul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, includ si transportul intracomunitar. Scutirea prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri, dar include, printre altele, scutirea de taxa pentru serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri efectuat cu navele prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 9
(1) Conform art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de taxa, in cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene, in principal pentru transportul international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu plata, urmatoarele operatiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, leasingul si inchirierea aeronavelor, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea echipamentelor incorporate sau utilizate pe aceste aeronave;
2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe aeronave;
3. prestarea de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1 sau la art. 144^1 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor si/sau pentru incarcatura acestora.
(2) O companie aeriana este orice persoana impozabila ale carei activitati includ transportul, pe calea aerului, de pasageri sau de marfa in regim de inchiriere sau cu plata. Aceasta include toate liniile aeriene internationale ce asigura transporturi internationale regulate de pasageri si/sau de bunuri si toate companiile ce efectueaza transporturi internationale charter de pasageri si/sau de marfa. Încarcatura reprezinta orice bunuri ce pot fi transportate pe calea aerului, inclusiv corespondenta si animalele.
(3) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprind, printre altele, operatiuni precum:
a) livrarea de echipamente incorporate in aeronave sau utilizate pe acestea;
b) modernizarea, renovarea, revizia si repararea aeronavelor, respectiv orice lucrari necesare pentru utilarea sau reutilarea acestora sau readucerea la starea lor initiala, inclusiv operatiuni precum vopsirea, refacerea instalatiilor, lucrari de tamplarie, instalarea materialelor termoizolatoare si electrice;
c) serviciile necesare pentru mentinerea aeronavelor, a echipamentelor si sistemelor acestora in perfecta stare de functionare, inclusiv intretinerea, masurile de prevenire a incendiilor, decontaminarea;
d) serviciile expertilor, prestate in cadrul lucrarilor de reparatii si al lucrarilor pe care le presupun repararea, renovarea si intretinerea aeronavelor si a sistemelor si echipamentelor acestora. Aceste servicii includ si inspectiile pentru constatarea respectarii masurilor de siguranta, inspectia aeronavelor, inspectia tehnica a echipamentelor, investigatiile legate de incendii sau alte calamitati survenite la bord;
e) lucrari de reparatii si intretinere a bunurilor integrate in aeronave sau care sunt direct si permanent utilizate pentru exploatare, cum ar fi containerele, facute la comanda, utilizate in aeronave pentru depozitarea bagajelor, alimentelor;
f) leasingul si inchirierea aeronavelor;
g) serviciile necesare pentru exploatarea aeronavelor si a incarcaturii acestora inainte, in timpul si dupa o calatorie, la sosirea in aeroporturi, la stationarea si la plecarea din aeroporturi, incluzand:
1. servicii necesare pentru aterizare, decolare sau stationare in aeroporturi, inclusiv servicii constand in remorcare, impingere, protectie, curatenie;
2. utilizarea aeroporturilor si, mai concret, utilizarea pistelor, serviciilor de telecomunicatii si utilizarea instalatiilor radar;
3. serviciile administrative si serviciile de comunicatii;
h) servicii asigurate pentru nevoile directe ale pasagerilor si echipajului si/sau ale incarcaturii transportate de aeronavele scutite, inclusiv:
1. asistenta necesara pasagerilor si echipajului asigurata pe seama operatorului aerian cu ocazia transportului aerian, cum ar fi intocmirea documentelor de calatorie si cazarea, masa si bautura asigurate pasagerilor, in cazul in care aceste servicii trebuie asigurate in baza contractului de transport;
2. serviciile referitoare la bunurile transportate de aeronave scutite, cum ar fi serviciile necesare pentru manipularea, protejarea si conservarea bunurilor transportate, inclusiv serviciile asigurate de specialistii in „daune” sau pentru protejarea mediului inconjurator, respectiv pentru prevenirea poluarii ori contaminarii acestor zone.
(4) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin provizii se intelege bunurile necesare aprovizionarii aeronavelor. Bunurile pentru aprovizionare si alimentare cu combustibil cuprind, printre altele:
a) bunuri care sunt exclusiv utilizate pentru consumul la bord de catre membrii echipajului si pasagerii aeronavei, cum ar fi mancarea si bauturile;
b) combustibili si lubrifianti, in stare solida, lichida sau gazoasa. Aceste bunuri sunt necesare pentru functionarea corespunzatoare a motoarelor si a altor utilaje si echipamente aflate la bord;
c) consumabile, aparate si proviziile utilizate de obicei la bord de echipaj si pasageri, cum ar fi tacamurile, aparatele de gatit, fetele de masa, instrumentele si produsele de curatare, uneltele pentru lucrarile de reparatii si intretinere si bunurile consumabile utilizate pentru conservarea, tratarea sau prepararea la bord a marfurilor transportate.
(5) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege.
(6) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata nu se acorda pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii destinate construirii aeronavelor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Livrarile de bunuri destinate construirii aeronavelor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alt tip de aeronave pot fi scutite de taxa pe valoarea adaugata conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca livrarea respectiva se incadreaza intr-o masura de simplificare prevazuta in Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.823/2007 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007.
(7) Referirile la transportul international din cuprinsul art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, includ si transportul intracomunitar. Scutirea prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri, dar include, printre altele, scutirea de taxa pentru serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri efectuat cu aeronave.

ART. 10
(1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:
a) facturi fiscale care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;
si, dupa caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.
(2) În cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, prevazute la art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea de taxa se justifica prin:
a) facturi fiscale care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, prin contractul de vanzare/cumparare;
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sau, dupa caz, prin dovada inmatricularii mijlocului de transport nou in statul membru de destinatie.
(3) În cazul livrarilor intracomunitare de produse accizabile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere c), catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) ori art. 16 din Directiva Consiliului 92/12/CEE din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor si detinerea, circulatia si controlul acestor produse, scutirea de taxa se justifica prin:
a) facturi fiscale care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului in alt stat membru;
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru; si, dupa caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.
(4) În cazul livrarilor intracomunitare asimilate de bunuri prevazute la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se justifica, cu exceptiile prevazute la acelasi alineat, pe baza urmatoarelor documente:
a) autofactura prevazuta la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru.

ART. 11
(1) Conform art. 144^1 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de taxa serviciile prestate de intermediarii care actioneaza in numele si in contul altei persoane, in cazul in care aceste servicii sunt prestate in legatura cu operatiunile scutite prevazute la art. 143 si 144 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. f) si la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Justificarea scutirii de taxa se realizeaza pe baza facturii de comision si a documentelor care atesta ca serviciile sunt prestate in legatura cu operatiunile scutite mentionate la alin. (1).

CAP. II
Dispozitii tranzitorii

ART. 12
(1) Pentru exportul sau livrarile intracomunitare realizate prin comisionari care actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile realizate de comitent catre comisionar pana la data de 31 decembrie 2006 ramane definitiva, daca bunurile vor fi transportate de catre comisionar din Romania in afara Comunitatii sau in alt stat membru, dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv. Scutirea pentru livrarile realizate de comitent catre comisionar se justifica astfel:
a) in cazul in care bunurile sunt exportate de catre comisionar, cu urmatoarele documente:
1. contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri, precum si data la care trebuie efectuat exportul;
2. unul dintre urmatoarele documente, in copie:
2.1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2.2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2.3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;
3. copie de pe lista-anexa la declaratia vamala sau la documentul de insotire la export, in care comisionarul a inscris denumirea comitentului;
4. facturi fiscale emisa de comitent catre comisionar pentru livrari realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv;
b) in cazul in care bunurile sunt livrate intracomunitar de catre comisionar, cu urmatoarele documente:
1. contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri, precum si data la care trebuia efectuat exportul, care a devenit livrare intracomunitara, daca bunurile sunt transportate intr-un stat membru dupa 1 ianuarie 2007;
2. copie de pe documentele prevazute la art. 10, emise de comisionar;
3. facturi fiscale emisa de comitent catre comisionar, pentru livrari realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
(2) Pentru exportul sau livrarile intracomunitare realizate prin comisionari care actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, livrarile de bunuri realizate dupa data de 1 ianuarie 2007 de catre comitenti catre comisionari nu beneficiaza de scutirea de taxa, acordata in regim tranzitoriu potrivit alin. (1).

ART. 13
(1) În situatia in care beneficiarul stabilit in strainatate, in vederea obtinerii unui produs final, a contractat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, constand in prelucrari sau expertize asupra bunurilor mobile corporale, cu fiecare unitate care concura la realizarea produsului final, scutirile de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv raman definitive si se aplica de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, daca produsul final este exportat sau livrat intracomunitar dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.
(2) Exportul bunurilor sau livrarea intracomunitara de bunuri, dupa caz, poate fi efectuat/efectuata de oricare dintre unitatile care au participat la realizarea produsului final, precum si de catre un intermediar.
(3) Unitatile care au efectuat livrari de bunuri care sunt incorporate in produsul final, inclusiv ambalajele, pana la data de 31 decembrie 2006 justifica scutirea cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu beneficiarul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri si unitatile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului sau, dupa caz, a livrarii intracomunitare;
b) in cazul in care bunurile sunt exportate, unul dintre urmatoarele documente, in copie:
1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar transmisa de biroul vamal;
c) documentele prevazute la art. 10, daca bunurile sunt livrate intracomunitar dupa data aderarii;
d) facturi fiscale emisa catre beneficiarul extern pentru livrari de bunuri realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
(4) Unitatile care au efectuat prestari de servicii care concura la realizarea produsului final justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte prestarile de servicii efectuate si termenul pentru efectuarea exportului sau, dupa caz, a livrarii intracomunitare;
b) in cazul in care bunurile sunt exportate, cu unul dintre urmatoarele documente, in copie:
1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar transmisa de biroul vamal;
c) documentele prevazute la art. 10, in cazul in care produsul final este livrat intracomunitar;
d) facturi fiscale emisa catre beneficiarul extern pentru prestarile de servicii realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

ART. 14
(1) Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii asupra bunurilor plasate in regim de perfectionare activa, inclusiv in cazul bunurilor de origine comunitara, precum si pentru livrarile de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit in strainatate de catre alte unitati decat titularul autorizatiei de perfectionare activa si care sunt incorporate in produsele compensatoare, realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, ramane definitiva daca produsele compensatoare sunt exportate sau sunt plasate in alt regim vamal suspensiv ori sunt transportate in alt stat membru din Comunitate dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.
(2) Unitatile care au contractat cu beneficiarul stabilit in strainatate livrari de bunuri care sunt incorporate in produsele compensatoare si care au fost livrate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu beneficiarul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri si unitatile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului sau a plasarii in alt regim vamal suspensiv;
b) in cazul in care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre urmatoarele documente, in copie:
1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar transmisa de biroul vamal;
c) daca produsele compensatoare sunt transportate in alt stat membru din Comunitate, se va prezenta copie de pe declaratia vamala de tranzit;
d) facturi fiscale emisa catre beneficiarul extern.
(3) Titularii autorizatiilor de perfectionare activa care realizeaza exportul sau reexportul produselor compensatoare ori care transporta produsele compensatoare in alt stat membru al Comunitatii sau le plaseaza in alt regim vamal suspensiv, dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:
a) daca produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile realizate inainte si dupa data aderarii pe baza documentelor prevazute la art. 6 alin. (2);
b) daca produsele compensatoare sunt plasate in alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate inainte si dupa data aderarii pe baza urmatoarelor documente:
1. contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;
2. autorizatia pentru perfectionare activa;
3. facturi fiscale pentru prestarea de servicii;
4. declaratia vamala de plasare in alt regim vamal suspensiv;
c) daca produsele compensatoare sunt transportate intr-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxa pentru prestarile de servicii realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza urmatoarelor documente:
1. contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;
2. autorizatia pentru perfectionare activa;
3. facturi fiscale pentru prestarea de servicii;
4. declaratia vamala de tranzit in alt stat membru al Comunitatii al produselor compensatoare.
(4) Alte persoane impozabile, care sunt inscrise in autorizatia pentru perfectionare activa si care efectueaza prestari de servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestari de servicii legate direct de bunuri plasate in regim de perfectionarea activa, daca produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate ori transportate in alt stat membru al Comunitatii sau sunt plasate in alt regim vamal suspensiv, dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:
a) daca produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile realizate inainte si dupa data aderarii pe baza documentelor prevazute la art. 6 alin. (3);
b) daca produsele compensatoare sunt plasate in alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate inainte si dupa data aderarii pe baza urmatoarelor documente:
1. contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate sau cu titularul autorizatiei de perfectionare activa;
2. copia de pe autorizatia pentru perfectionare activa;
3. facturi fiscale pentru prestarea de servicii;
4. copia de pe declaratia vamala de plasare in alt regim vamal suspensiv al produselor compensatoare;
c) daca produsele compensatoare sunt transportate intr-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxa pentru prestarile de servicii realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza urmatoarelor documente:
1. contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate sau cu titularul autorizatiei de perfectionare activa;
2. copia de pe autorizatia pentru perfectionare activa;
3. facturi fiscale pentru prestarea de servicii;
4. copia de pe declaratia vamala de tranzit in alt stat membru al Comunitatii al produselor compensatoare.
(5) Încheierea regimului de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import al marfurilor de origine comunitara plasate in acest regim pe teritoriul Romaniei inainte de aderare si care sunt transportate dupa aderare in alt stat membru se efectueaza potrivit legislatiei vamale in vigoare, inclusiv daca produsele compensatoare incorporeaza si bunuri de origine comunitara provenind din Romania sau care au fost transportate din alt stat membru in Romania dupa data aderarii. Aceste produse compensatoare sunt numite in continuare produse compensatoare mixte. Persoanele impozabile care realizeaza prelucrarea bunurilor aflate in acest regim vor mentiona in registrul bunurilor primite numai bunurile de origine comunitara provenind din Romania sau care au fost transportate din alt stat membru in Romania dupa data aderarii, iar la data incheierii regimului vamal vor descarca registrul bunurilor primite pe baza documentelor vamale. Transportul produselor compensatoare mixte in alt stat membru nu va fi considerat o livrare intracomunitara de bunuri sau un transfer, respectiv o operatiune asimilata livrarii intracomunitare de bunuri, fiind supus unei operatiuni vamale, respectiv tranzitul in alt stat membru, pentru care se intocmeste documentul T1 sau TIR si fisa de informatii INF 1, potrivit legislatiei vamale.
(6) Prevederile alin. (5) se aplica si pentru bunurile de origine necomunitara plasate in Romania inainte de data aderarii in regimul de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import si care sunt transportate dupa aderare in alt stat membru.
(7) În situatiile prevazute la alin. (5) si (6), transportul produselor compensatoare mixte din Romania in alt stat membru, realizat de proprietarul acestora, este scutit de taxa in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent daca are loc sau nu o livrare in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Act cu anexa in .pdf
OMEF-2421-2007-instructiuni-scutire-TVA-art143-art1441-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

8 COMENTARII

  1. […] Societatea A va avea urmatoarele obligatii in Romania : ► Sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, conform art.153 alin.(5) din Codul fiscal : – ori ca urmare a faptului ca, dupa prelucrare, bunurile prelucrate, al caror proprietar de drept este A, sunt transportate din Romania in alt stat membru, dar fara sa fie vandute de A unei alte persoane, operatiune care indeplineste conditiile unui transfer conform art.128 alin.(10)-(11) din Codul fiscal, respectiv o livrare intracomunitara asimilata, care are locul in Romania conform art.132 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal; – ori ca urmare a faptului ca A vinde bunurile unei alte persoane si bunurile sunt transportate din Romania in alt stat membru, operatiune care indeplineste conditiile unei livrari intracomunitare conform art.128 alin.(9) din Codul fiscal, care are locul in Romania conform art. 132 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal. – in acest sens subliniem ca orice persoana impozabila nestabilita in Romania, are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art.153 alin.(5) din Codul fiscal, daca realizeaza o livrare intracomunitara care are locul in Romania. ► Sa declare livrarile intracomunitare sau livrarile intracomunitare asimilate (transferurile) ca atare in decontul de taxa prevazut la art.156^2 din Codul fiscal, precum si in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare prevazuta la art.156^4 din Codul fiscal. Scutirea de taxa pentru livrarea intracomunitara este prevazuta de art.143 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, iar pentru livrarea intracomunitara asimilata, este prevazuta la art.143 alin.(2) lit.d) din Codul fiscal. Justificarea scutirilor de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza conform art.10 din Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art.143 alin.(1) lit.a)-i), art.143 alin.(2) si art. 144^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2421/2007. pdf […]