ART. IX din OUG 117/2010
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (1), litera A se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;”.
2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se abroga.
3. La articolul 6, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a depune lunar declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
(4) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.”
4. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
„(3^1) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) sunt obligate sa depuna la casele de asigurari sociale de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.”
5. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.”
6. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate.”

- Publicitate -