OUG 117/2010 – Art. VIII: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii se modifica

57

ART. VIII din OUG 117/2010
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 213 alineatul (2), literele c), d), f), i) si j) vor avea urmatorul cuprins:
„c) se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
d) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si cele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, respectiv cele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;
……………………………………………………….
f) strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii;
……………………………………………………….
i) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri;
j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse.”
2. Articolul 215 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 215. – (1) Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum si persoanelor fizice, dupa caz.
(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum si persoanele asimilate angajatorilor au obligatia sa depuna lunar declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din agricultura si silvicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contractul de asigurare declaratii privind obligatiile fata de fond.”
3. La articolul 257 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri realizate din desfasurarea unei activitati dependente;”.
4. La articolul 257, alineatul (2^1) se abroga.
5. La articolul 257 alineatul (5), litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) lunar, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. a) si d);”.
6. Articolul 258 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 258. – (1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligatia sa calculeze si sa vireze la fond contributia stabilita de lege datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 257 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de baza, potrivit prevederilor art. 220. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.
(3) Pentru perioada in care angajatorii suporta indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, acestia au obligatia de a plati contributia stabilita de lege, pentru salariatii aflati in aceasta situatie.”

- Publicitate -

1 COMENTARIU