ART. IV din OUG 117/2010
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este contribuabilul, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor.”
2. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 34
Competenta in cazul sediilor secundare
Competenta pentru inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate.”
3. La articolul 97, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) În situatia in care organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale/verificarii situatiei fiscale personale sunt incorecte, incomplete, false, precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitie, organele de inspectie vor ajusta baza impozabila si, respectiv, vor stabili obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor, reglementate potrivit legii.”
4. Dupa articolul 109 se introduce un nou capitol, capitolul III „Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit”, cuprinzand articolele 109^1-109^4, cu urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL III
Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit
ARTICOLUL 109^1
Reguli privind verificarea persoanelor fizice
(1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de titlul III din Codul fiscal, in conditiile prezentului cod, care se aplica in mod corespunzator.
(2) Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.
(3) Verificarea prevazuta la alin. (1) consta in compararea intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala a contribuabilului.
(4) Daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala, acesta continua verificarea prevazuta la alin. (1) prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte prevazute la alin. (6). Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.
(5) În situatia in care organul fiscal constata diferente semnificative conform alin. (4), acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.
(6) Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt urmatoarele:
a) metoda sursei si cheltuirii fondului. Metoda consta in compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii;
b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda consta in analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea acestora cu sursele de venit si utilizarea lor;
c) metoda patrimoniului. Metoda consta in determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determina prin compararea valorii patrimoniului net la inceputul perioadei cu cea de la sfarsitul perioadei.
(7) Procedura de aplicare a metodelor indirecte prevazute la alin. (6) se aproba prin hotarare a Guvernului.
(8) Obligatia de pastrare a secretului fiscal prevazuta la art. 11 se aplica functionarilor publici implicati in procedura de verificare a situatiei fiscale personale.
ARTICOLUL 109^2
Locul desfasurarii verificarii
Verificarea se desfasoara la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificarii, la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta potrivit art. 106 alin. (3) din prezentul cod.
ARTICOLUL 109^3
Avizul de verificare
Avizul de verificare prevazut la art. 109^1 alin. (4) va cuprinde:
a) temeiul juridic al verificarii;
b) data de incepere a verificarii;
c) perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;
d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii. Amanarea se poate solicita o singura data, pentru motive justificate;
e) solicitarea de informatii si inscrisuri relevante pentru verificare.
ARTICOLUL 109^4
Raportul de verificare si decizia de impunere
Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un raport scris in care se vor prezenta constatarile din punct de vedere faptic si legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, dupa caz, a unei decizii de incetare a procedurii de verificare, in cazul in care nu se ajusteaza baza impozabila.”
5. La articolul 111, alineatele (7)-(9) se abroga.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iuni … Art. IV: Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se modifica si se compl… ART. IV din OUG 117/2010 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, […]