OUG 117/2010 – Art. III: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc se modifica si se completeaza

79

ART. III din OUG 117/2010
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si taxa de acces prevazuta la alin. (4) constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se aloca anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1,5% la Fondul cinematografic si 3,5% pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice. Sumele se vireaza lunar din buget la nivelul incasarilor.”
2. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
„(4) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, permit accesul in locatiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore in intervalul 8,00-8,00, pentru fiecare persoana, iar organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine incaseaza biletul de intrare numai de la jucatori.
(5) Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite si se incaseaza la receptie pentru fiecare persoana care intra in cazinou, indiferent daca aceasta participa sau nu la jocurile de noroc.
(6) Persoanele carora li s-a eliberat bilet de intrare au obligatia sa-l pastreze, pe toata perioada cat se afla in incinta locatiei in care se elibereaza astfel de bilete.
(7) Biletele de intrare se vor emite in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.”
3. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc si a taxei de acces prevazute la art. 13 alin. (4), precum si nivelul minim al capitalului social subscris si varsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.”
4. La articolul 14 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
„d) sumele incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevazuta la art. 13 alin. (4) se vireaza in totalitate la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru luna anterioara.”
5. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Comisia poate dispune, pentru o perioada de cel mult 6 luni, masura suspendarii licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, in mod repetat, de catre organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7), pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au facut obiectul aprobarii, avand ca rezultat prejudicierea participantilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc in cazurile pentru care s-a prevazut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta masura de suspendare a autorizatiei, dupa caz.”
6. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:
„Art. 26^1. – Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7) constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.”
7. La anexa, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
„4. Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si pentru jocurile tip slot-machine:
A. Pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: 20 lei;
B. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei.”

- Publicitate -