OMEF 2067/2007 – Aplicarea scutirii TVA pentru personalul diplomatic, consular şi pentru bunurile NATO

899

2011-08-24 – Abrogat de ORDIN nr. 2.389/2011.
2010-01-01 – Versiune consolidata 01-01-2010: OMEF-2067-2007-aplicare-scutire-TVA-diplomati-consulari-NATO-Vconsolidata-01-01-2010
2010-01-01 – Modificat de OMFP nr. 3420/2009 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 906 din 23 decembrie 2009)
2007-12-01 – Versiune initiala: OMEF-2067-2007-aplicare-scutire-TVA-diplomati-consulari-NATO-Vinitiala.pdf
2007-12-01 – Data intrarii in vigoare: 1 decembrie 2009
2007-11-28 – Abroga OMEF nr. 616/2007
2007-11-28 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 810 din 28 noiembrie 2007

Sumar continut: Ordinul cuprinde precizari, conditii si formulare despre aplicarea scutirii de TVA pentru personalul diplomatic si consular, si al organizatiilor internationale acreditate, si pentru bunurile folosite de fortele armate NATO.

———versiune consolidata 01-01-2010———
ORDINUL nr. 2067/2007 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) si alin. (3), precum si ale art. 147^3 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 ,
ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:
ART. 1
(1) Se aproba Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 , cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexa reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2
Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata emise in baza prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 616/2007 isi pastreaza valabilitatea.
ART. 3
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale teritoriale, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 616/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 17 august 2007.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare incepand cu data de intai a lunii urmatoare datei publicarii.

p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
Bucuresti, 16 noiembrie 2007.
Nr. 2.067.

ANEXA – NORME privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

1. Precizari generale
ART. 1

(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a cetatenilor straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, in conditii de reciprocitate. Cetatenii straini din Romania avand statut diplomatic sau consular trebuie sa fie notificati la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxa pe valoarea adaugata.
(2) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a membrilor acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii.
(3) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea cetatenilor straini cu statut diplomatic sau consular intr-un alt stat membru si a reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate intr-un alt stat membru. Sunt asimilate organizatiilor internationale institutiile si alte organisme ale Comunitatilor Europene/Uniunii Europene care activeaza in alte state membre.
(4) Sunt asimilate organizatiilor internationale acreditate in Romania, in scopul aplicarii scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, institutiile Comunitatilor Europene care activeaza in Romania. Aceste institutii beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata numai pentru achizitiile de bunuri si servicii a caror valoare totala depaseste plafonul de 700 lei.
(5) Potrivit art. X din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 , si intelegerilor ulterioare semnate in baza acestui acord, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru fortele Statelor Unite ale Americii si contractantii acestora, atunci cand actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, si livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de contractanti catre fortele Statelor Unite ale Americii, precum si cele pentru uzul personal al membrilor fortei, personalului civil care insoteste fortele si membrilor lor de familie. Potrivit art. XI din acord, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate uzului personal al membrilor fortei Statelor Unite ale Americii in Romania, personalului civil care insoteste forta, precum si membrilor de familie ai acestora.
(6) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri transportate sau expediate catre alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al fortelor armate ale unui stat, altul decat statul membru de destinatie, sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun.
(7) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarile de servicii efectuate in Romania, destinate uzului oficial al fortelor armate ale statelor straine membre NATO sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori aprovizionarii popotelor sau cantinelor, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun.
(8) Sunt asimilate taxei pe valoarea adaugata si intra sub incidenta reciprocitatii impozitele si taxele generale pe consum aplicate in statele in care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare romane.
(9) Se considera indeplinite conditiile de reciprocitate si in cazul in care in statele in care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare ale Romaniei nu sunt legiferate taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regula generala, recunoasterea acestei reciprocitati de fapt va fi conditionata de incheierea unor acorduri bilaterale.
(10) Institutiile/persoanele eligibile prevazute la alin. (1)-(7) sunt denumite in continuare persoane scutite. In scopul aplicarii prezentelor norme, persoanele scutite se considera stabilite intr-un stat daca activeaza sau, dupa caz, sunt acreditate ori au sediul in statul respectiv, denumit tara gazda. Contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, se considera stabiliti in Romania in scopul aplicarii prezentelor norme daca activeaza in Romania, chiar daca acestia nu au sediul activitatii economice sau un sediu fix pe teritoriul Romaniei. Criteriile prevazute la art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt aplicabile pentru determinarea locului in care este stabilita o persoana scutita conform prezentelor norme.
(9) Se considera indeplinite conditiile de reciprocitate si in cazul in care in statele in care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare ale Romaniei nu sunt legiferate taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regula generala, recunoasterea acestei reciprocitati de fapt va fi conditionata de incheierea unor acorduri bilaterale pentru acordarea, in contrapartida, de facilitati.
(10) Institutiile/persoanele eligibile prevazute la alin. (1)-(7) sunt numite in continuare persoane scutite. Persoanele scutite se considera stabilite intr-un stat daca activeaza sau, dupa caz, sunt acreditate ori au sediul in statul respectiv, denumit tara gazda.

(11) Prin aplicarea prezentelor norme se reglementeaza procedura de aplicare a scutirilor de TVA pentru achizitiile efectuate in Romania de persoanele scutite prevazute la alin. (10) si se evita situatia in care, in urma disparitiei frontierelor dintre statele membre ale Uniunii Europene, ar disparea si posibilitatea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea de achizitii intr-un alt stat membru. În cadrul scutirii de taxa pe valoarea adaugata mentionate mai sus se vor aplica restrictiile pe care le-a stabilit tara gazda pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pe piata locala din acea tara. Prin tara gazda se intelege statul in care sunt stabilite persoanele scutite mentionate la alin. (10). Ţara gazda va trebui sa faca cunoscut faptul ca, in ceea ce priveste achizitiile efectuate pe teritoriul sau ori in alt stat membru, poate fi acordata aceasta scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutita trebuie sa o solicite tarii gazda. Pentru fiecare achizitie efectuata in alt stat membru se va solicita autentificarea unui astfel de certificat, cu exceptia institutiilor Comunitatilor Europene si a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord. Ţara gazda poate stabili totodata ca persoanele scutite mentionate la alin. (10) sa autentifice independent certificatele de scutire pentru achizitiile destinate uzului oficial. Pentru achizitiile destinate uzului personal, acest lucru nu este posibil. Din cele de mai sus rezulta ca organele fiscale si operatorii economici se pot confrunta cu certificatele respective in 3 moduri:
a) persoanele scutite stabilite in Romania pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru achizitiile din Romania, conform prevederilor pct. 2;
b) persoanele scutite stabilite in Romania pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru efectuarea de achizitii in alte state membre sau pentru achizitii intracomunitare de bunuri efectuate in Romania, conform prevederilor pct. 3;
c) persoanele scutite stabilite in alte state membre se pot prezenta in Romania cu certificate de scutire autentificate de alte state membre, conform prevederilor pct. 4.
(12) Referirile la organele fiscale teritoriale care deservesc persoanele scutite din cuprinsul prezentelor norme reprezinta directia generala a finantelor publice judeteana/a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul/resedinta solicitantul sau, dupa caz, isi desfasoara activitatea ori are loc actiunea pentru care se solicita aplicarea scutirii de taxa.
2. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in Romania de persoanele scutite stabilite in Romania
2.1. Scutirea directa
ART. 2

(1) Scutirea directa de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin facturare fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, in favoarea persoanelor scutite stabilite in Romania, prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (4) si (5).
(2) Pentru aplicarea scutirii directe, persoanele scutite stabilite in Romania, prevazute la art. 1 alin. (1), (2) si (5), trebuie sa prezinte furnizorilor/prestatorilor originalul certificatului valabil de scutire in momentul emiterii facturilor pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. Prin exceptie, in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile telefonice, livrarile de energie electrica, termica, precum si pentru serviciile de inchiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioada de 12 luni consecutive, in limita valorii inscrise in acesta sau in formularul de comanda anexat. În cazul depasirii valorii inscrise in certificatul de scutire pentru aceste livrari/prestari se va solicita autentificarea unui nou certificat sau, dupa caz, pentru diferenta respectiva se poate solicita restituirea taxei conform procedurii descrise la pct. 2.2. Furnizorul/prestatorul are obligatia sa pastreze originalul certificatului si, dupa caz, al formularului de comanda, pentru justificarea scutirii de TVA pentru toate facturile privind livrari de bunuri sau prestari de servicii care se efectueaza continuu, emise in perioada de valabilitate a certificatului.
(3) Institutiile Comunitatilor Europene prevazute la art. 1 alin. (4) beneficiaza de scutire directa pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul Romaniei a caror valoare este egala sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorata daca respectiva operatiune nu ar fi scutita, pe baza unui formular de comanda in care vor certifica faptul ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire, pe care il transmit furnizorului/prestatorului. Furnizorii/prestatorii nu vor aplica scutirea de TVA daca valoarea bunurilor si serviciilor inscrise in formularul de comanda si efectiv livrate/prestate, inscrise in factura, este mai mica de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorata daca respectiva operatiune nu ar fi scutita. În cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care se efectueaza continuu si al serviciilor de inchiriere sau leasing, scutirea este aplicabila daca valoarea fiecarei facturi este egala sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorata daca respectiva operatiune nu ar fi scutita. Exemplarul original al formularului de comanda se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata.
(4) Pentru inchirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului valabil de scutire prezentat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2) si (5) si, respectiv, pe baza formularului de comanda prezentat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (4), indiferent daca prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operatiunilor respective, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operatiunilor de inchiriere sau leasing cu bunuri imobile si nu primesc un certificat valabil de scutire de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), (2) si (5) si, respectiv, un formular de comanda de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (4) vor aplica scutirea fara drept de deducere prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
(5) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2) si (5) va fi solicitat de la autoritatile fiscale teritoriale care le deservesc. Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda anexat la acesta se completeaza in 3 exemplare sau, dupa caz, in 4 exemplare de catre contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmeaza sa efectueze cumparari. Un exemplar al certificatului si, dupa caz, al formularului de comanda se retine de furnizor/prestator, un exemplar se retine de fortele Statelor Unite ale Americii in cazul contractantilor acestora, un exemplar ramane la emitent si un alt exemplar va fi pastrat de autoritatea fiscala care le deserveste. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) este prevazut in anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prevazut in anexa nr. 2. In situatia in care contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, realizeaza catre fortele Statelor Unite ale Americii exclusiv livrari de bunuri si/sau prestari de servicii scutite conform prezentelor norme, nu au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal.
(5) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2) si (5) va fi solicitat de la autoritatile fiscale teritoriale care le deservesc. Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda anexat la acesta se completeaza in 3 exemplare sau, dupa caz, in 4 exemplare de catre contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmeaza sa efectueze cumparari. Un exemplar al certificatului si, dupa caz, al formularului de comanda se retine de furnizor/prestator, un exemplar se retine de fortele Statelor Unite ale Americii in cazul contractantilor acestora, un exemplar ramane la emitent si un alt exemplar va fi pastrat de autoritatea fiscala care le deserveste. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) este prezentat in anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prezentat in anexa nr. 2.
(6) Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda care se anexeaza la acesta sunt valabile daca sunt autentificate prin semnare si stampilare de autoritatile competente din Romania. Autoritatile fiscale teritoriale vor aplica certificatului un numar de ordine. Autoritatile competente din Romania sa autentifice certificatele de scutire si, dupa caz, formularele de comanda sunt:
a) in cazul persoanelor scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), autoritatea fiscala teritoriala din Romania care le deserveste;
b) in cazul persoanelor scutite prevazute la art. 1 alin. (5), fortele Statelor Unite ale Americii si autoritatea fiscala teritoriala care le deserveste.
(7) În vederea autentificarii certificatelor de scutire, persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) vor solicita avizul in scris privind conditiile de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de cate ori este cazul. Avizul va fi prezentat autoritatii fiscale teritoriale competente.
(8) Începand cu 1 ianuarie 2008, raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine autoritatilor fiscale teritoriale care deservesc persoanele scutite, in baza avizului prezentat de persoanele scutite, conform prevederilor alin. (7). În cursul anului 2007, raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(9) Scutirea directa nu se poate aplica pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente in care persoanele scutite ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, precum si pentru livrarile de carburanti auto efectuate de statiile de distributie, pentru care se emit bonuri fiscale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Începand cu data de 1 ianuarie 2008, procedura de aplicare a scutirii directe valabila pentru persoanele scutite mentionate la art. 1 alin. (1) si (2) se va aplica si pentru persoanele mentionate la art. 1 alin. (7), modelul certificatului de scutire fiind cel prevazut in anexa nr. 1.

2.2. Scutirea prin restituire
ART. 3

(1) Restituirea catre persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7) a taxei pe valoarea adaugata achitate, aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate in Romania, se aplica in cazul in care nu s-a aplicat scutirea directa prevazuta la art. 2, precum si in orice alte situatii in care nu se poate aplica scutirea directa.
(2) În anul 2007, persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (7) beneficiaza, potrivit legii, de scutirea de taxa pe valoarea adaugata numai prin restituire.
(3) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza de catre autoritatea fiscala care deserveste persoanele scutite. În vederea restituirii taxei, solicitantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) o cerere de restituire, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, si avizul in scris privind conditiile de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
b) un borderou care sa cuprinda pentru fiecare achizitie urmatoarele informatii: denumirea, numarul si data documentului, valoarea fara TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numarul si data documentului de plata corespunzator si suma achitata;
c) copii de pe facturile in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate in cursul trimestrului pentru care se solicita restituirea;
d) copii de pe bonurile fiscale emise in cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stampilate si avand inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului, in cazul achizitiilor de carburanti auto de la statiile de distributie;
e) copii de pe documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente, pana la data depunerii cererilor;
f) pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care institutiile/persoanele eligibile prevazute la art. 1 ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, in locul documentelor prevazute la lit. c), se va prezenta decontul cuprinzand cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari.
(4) Persoanele scutite pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata facturate si achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate in beneficiul lor in Romania, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea, incepand cu data de 1 ianuarie 2008.
(5) Prin derogare de la termenele de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute la alin. (4), misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor in care exercitiul bugetar se incheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru trimestrul III in doua transe, prin depunerea cererii de restituire si a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie si august, pana la finele lunii septembrie, si separat pentru luna septembrie, pana cel tarziu la finele lunii octombrie.
(6) Nedepunerea in termenul prevazut la alin. (4) a cererilor de restituire si/sau a documentatiei aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), in cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7), ministrul economiei si finantelor poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata in situatia in care cererea de restituire si/sau documentatia aferenta nu au fost depuse in termenul prevazut la alin. (4).
(8) Pentru cumpararile din anul 2007, pentru care nu s-a solicitat restituirea taxei pe valoarea adaugata pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, persoanele scutite mentionate la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7) vor depune, in vederea restituirii taxei, documentatia prevazuta la alin. (3) pana la data de 31 ianuarie 2008 inclusiv.
(9) Institutiile Comunitatilor Europene stabilite in Romania pot solicita pana pe data de 31 ianuarie 2008 inclusiv restituirea taxei pentru cumpararile efectuate in anul 2007, pentru care taxa a fost platita furnizorilor/prestatorilor, pe baza documentatiei prevazute la alin. (3), daca valoarea fiecarei facturi este egala sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata. În cazul cumpararilor pentru care furnizorii/prestatorii au emis facturi cu TVA in cursul anului 2007 catre institutiile Comunitatilor Europene stabilite in Romania si taxa nu a fost achitata de beneficiar, daca valoarea fiecarei facturi este egala sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, este permisa aplicarea scutirii directe prin corectarea facturilor emise cu TVA in baza formularului de comanda prezentat de beneficiar. Corectarea se realizeaza conform prevederilor art. 159 din Codul fiscal.

3. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in alte state membre de persoanele scutite stabilite in Romania si pentru achizitiile intracomunitare realizate in Romania de catre aceste persoane scutite
ART. 4

(1) Pentru fiecare achizitie din alt stat membru, persoanele scutite stabilite in Romania pot solicita autentificarea unui certificat de scutire la autoritatea fiscala teritoriala care le deserveste, din care sa reiasa ca persoana in cauza poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri – sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Certificatul serveste de asemenea si pentru scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitia intracomunitara realizata in Romania, conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, de catre persoanele scutite stabilite in Romania.
(2) Certificatul de scutire este prevazut in Regulamentul Comisiei nr. 36/1996, modelul in limba romana fiind prezentat in anexa nr. 4.
(3) Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda se completeaza in 3 exemplare, pe fiecare furnizor/prestator din alt stat membru de la care persoanele scutite efectueaza cumparari. Un exemplar al certificatului si, dupa caz, al formularului de comanda se predau furnizorului/ prestatorului, un exemplar ramane la emitent si un alt exemplar va fi pastrat de autoritatea fiscala care deserveste persoanele scutite.
(4) Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda vor fi autentificate prin semnare si stampilare de autoritatile competente din Romania care vor aplica un numar de ordine. Certificatul poate fi autentificat daca se respecta conditiile valabile pentru persoanele scutite respective in cazul scutirii interne, cu exceptia conditiilor de reciprocitate.
(5) În cazul in care pentru persoana scutita este valabila o limita exprimata in lei si pretul este mentionat in valuta, la convertire se va lua in considerare ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data solicitarii autentificarii certificatului.
(6) Indiferent de sistemul ales de statul membru din care se efectueaza cumpararile, cu certificatul respectiv se poate obtine scutire directa in momentul achizitiei sau se poate solicita la autoritatile fiscale din strainatate restituirea taxei pe valoarea adaugata platite in respectivul stat membru. În primul caz, certificatul va fi pastrat de catre furnizorul/prestatorul strain in contabilitatea sa, in cel de-al doilea caz, certificatul va fi retinut de catre autoritatea fiscala straina.
(7) Autoritatea fiscala teritoriala din Romania va pastra o copie a fiecarui certificat emis, in vederea solutionarii unor eventuale cereri de transmitere de informatii venite din partea statului in care a avut loc achizitia.

4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in Romania de catre persoane scutite stabilite in alte state membre
4.1. Scutirea directa
ART. 5

(1) Scutirea directa de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate din Romania de catre persoanele scutite, mentionate la art. 1 alin. (3) si (6), stabilite in alte state membre, se realizeaza prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizori/prestatori.
(2) În cazul persoanelor mentionate la art. 1 alin. (6), scutirea se aplica numai pentru bunurile transportate sau expediate catre alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al fortelor armate ale unui stat, altul decat statul membru de destinatie, sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun.
(3) Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate urmatoarele conditii:
a) persoana scutita va pune la dispozitia furnizorului/ prestatorului un certificat in original autentificat de tara gazda, din care sa reiasa ca persoana in cauza poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE. Documentul care urmeaza sa fie folosit este intocmit la nivel comunitar in oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Versiunea in limba romana a acestui certificat de scutire este prezentata in anexa nr. 4. În cazul in care certificatul este intocmit in alta limba decat limba romana, se va anexa o traducere in limba romana a rubricilor completate;
b) furnizorul/prestatorul va mentiona pe facturi fiscale o declaratie semnata de el cu privire la faptul ca plata perceputa nu contine taxa pe valoarea adaugata.
(4) În cazul institutiilor Comunitatilor Europene furnizorii/ prestatorii nu vor aplica scutirea de TVA daca valoarea bunurilor si serviciilor inscrise in certificatul de scutire sau in formularul de comanda anexat si efectiv livrate/prestate este mai mica de 700 lei.
(5) Daca o tara gazda a stabilit ca anumite organizatii internationale, inclusiv bazele NATO, pot autentifica ele insele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile daca se anexeaza o copie a deciziei tarii gazda in baza careia institutia respectiva poate autentifica certificatele in mod independent. Aceasta copie va trebui sa fie pastrata, alaturi de certificat, de catre furnizorul/prestatorul respectiv. Atata vreme cat decizia respectiva isi pastreaza valabilitatea, in cazul comenzilor ulterioare va fi necesara doar mentionarea datei si a numarului deciziei.
(6) Certificatele autentificate independent de catre organizatii internationale, inclusiv de bazele NATO, care se refera la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de tara gazda inainte ca scutirea sa fie posibila. Bunurile livrate si serviciile prestate in Romania personalului bazelor NATO stationate in alte state membre vor fi considerate, in ceea ce priveste autentificarea independenta a certificatelor, bunuri/servicii destinate uzului oficial pentru baza NATO respectiva. În ceea ce priveste acest personal NATO, pot fi acceptate certificate care sunt autentificate de baza NATO. Certificatele autentificate de catre membrii personalului organizatiilor internationale sau bazelor NATO in nume personal nu sunt valabile.

ART. 6
Prin derogare de la prevederile art. 5, NATO beneficiaza de scutire directa pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate din Romania, pe baza unui formular de comanda in care va certifica faptul ca este indreptatita sa beneficieze de scutire, pe care il transmite furnizorului/ prestatorului.

4.2. Scutirea prin restituire
ART. 7
(1) Daca nu a fost aplicata scutirea directa prevazuta la pct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adaugata platita in Romania de catre persoanele scutite mentionate la art. 1 alin. (3) si (6), stabilite in alt stat membru, se va solicita la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu mentionarea denumirii bancii si a numarului contului bancar in care poate fi transferata taxa.
(2) Pentru restituirea taxei platite in Romania, solicitantii vor depune urmatoarele documente:
a) cererea de restituire prevazuta in anexa nr. 3;
b) certificatul de scutire in original, completat corect si integral, eliberat de tara gazda; documentul care urmeaza sa fie folosit este intocmit la nivel comunitar in oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; versiunea in limba romana a acestui certificat este prezentata in anexa nr. 4; in cazul in care certificatul este intocmit in alta limba decat limba romana se va anexa o traducere in limba romana a rubricilor completate;
c) facturi in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea si copii de pe acestea;
d) documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente, pana la data depunerii cererilor, si copii de pe acestea.
(3) Restituirea taxei pe valoarea adaugata va fi posibila daca datele de pe facturi fiscale si dovada de plata corespund cu datele de pe certificat.
(4) În cazul institutiilor Comunitatilor Europene restituirea taxei se efectueaza numai daca valoarea bunurilor si serviciilor inscrise in certificatul de scutire sau in formularul de comanda anexat si efectiv livrate/prestate este mai mare sau egala cu 700 lei.
(5) Factura si dovada de plata vor fi reexpediate, dupa restituire, persoanei scutite, dupa ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate si pentru alta restituire, iar certificatul va fi pastrat de autoritatea fiscala.
(6) Daca o tara gazda a stabilit ca anumite organizatii internationale, inclusiv bazele NATO, pot autentifica ele insele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile daca se anexeaza o copie a deciziei tarii gazda in baza careia institutia respectiva poate autentifica certificatele in mod independent. Atata vreme cat decizia respectiva isi pastreaza valabilitatea, in cazul comenzilor ulterioare va fi necesara doar mentionarea datei si a numarului deciziei.
(7) Certificatele autentificate independent de catre anumite organizatii internationale, inclusiv bazele NATO, care se refera la servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de tara gazda inainte ca scutirea sa fie posibila. Bunurile livrate si serviciile prestate in Romania personalului bazelor NATO stationate in alte state membre vor fi considerate, in ceea ce priveste autentificarea independenta a certificatelor, bunuri/servicii destinate uzului oficial pentru baza NATO respectiva. În ceea ce priveste acest personal NATO, pot fi acceptate certificate care sunt autentificate de baza NATO. Certificatele autentificate de catre membrii personalului organizatiilor internationale sau bazelor NATO, in nume personal, nu sunt valabile.

ART. 8
În cazul in care nu a fost aplicata scutirea directa prevazuta la art. 6, NATO poate solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate din Romania, conform procedurii prevazute la art. 7, cu exceptia certificatului de scutire, in locul caruia va prezenta un formular de comanda in care va certifica in mod independent ca este indreptatita sa beneficieze de scutire.

5. Dispozitii finale
ART. 9

(1) Solutionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme.

- Publicitate -