OMFP 523/2007 – Rambursarea TVA catre persoanele stabilite in UE si neinregistrate TVA

278

ORDINUL nr. 523/2007 din 03 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
NOTA ACT:
Emitent: ministrul finantelor publice Publicat in MOf: nr. 255 din 17/04/2007
Functie activa:Functie pasiva:
Cuprins: 8 articole, 5+2 anexe
Sumar continut: Persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, pot solicita rambursarea TVA potrivit procedurii aprobate prin acest ordin. Sunt aprobate Formularul 308 si Decizia de rambursare, instructiunile de completare si modul de tiparire al acestora.

TEXT ACT: – versiune initiala in vigoare la 25-07-2008
Ordinul nr. 523/2007 din 03 aprilie 2007
pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 147^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al pct. 49 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 83 alin. (2) si art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. – Se aproba modelul si continutul formularului 308 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene”, cod MFP 14.13.03.02/8, prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3. – Instructiunile de completare ale formularului prevazut la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 3.
Art. 4. – Caracteristicile de tiparire ale formularului prevazut la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 4.
Art. 5. – Se aproba modelul si continutul formularului „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene”, cod MFP 14.13.02.02/08, prevazut in anexa nr. 5.
Art. 6. – Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 8. – Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 3 aprilie 2007.
Nr. 523.

ANEXA Nr. 1
PROCEDURA de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

1. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 49 din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza potrivit prezentei proceduri.
2. Cererea, insotita de documentele prevazute la pct. 49 alin. (5) din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se depune direct la registratura Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau la posta, prin scrisoare recomandata.
Cererea poate fi depusa si prin imputernicit desemnat conform art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Documentele justificative, certificatul emis de statul membru in care persoana impozabila este stabilita, precum si declaratiile in limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.1. De la registratura, cererea, insotita de documentatie, se repartizeaza Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Activitatii de metodologie si administrare a veniturilor statului, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare, organizat potrivit anexei nr. 1a).
4.2. Numarul de inregistrare in Registrul de evidenta se utilizeaza ca numar de referinta si se inscrie pe toate documentele referitoare la modul de solutionare a cererii de rambursare respective.
5. Toate documentele anexate cererii de rambursare se scaneaza si se arhiveaza in format electronic.
6. La depunerea unei cereri de rambursare, compartimentul de specialitate verifica in evidentele proprii daca respectiva persoana este inregistrata ca platitor de impozite, taxe sau contributii, potrivit legilor speciale care prevad inregistrarea directa.
7. Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa de persoana impozabila, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 49 alin. (1)-(9) din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rezultatul analizei se consemneaza intr-un referat intocmit conform modelului din anexa nr. 1b).
8. În cazul in care exista suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul directorului executiv adjunct coordonator, efectuarea unei cercetari la fata locului, potrivit art. 56 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la persoana impozabila stabilita in Romania care a emis facturi fiscale respectiva.
9. Pe baza constatarilor cuprinse in referatul de analiza si, dupa caz, in procesul-verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, compartimentul de specialitate intocmeste Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin.
Decizia se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia, referatul de analiza si, dupa caz, procesul-verbal, spre aprobare directorului executiv adjunct coordonator.
Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. În baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, compartimentul de specialitate intocmeste Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.
Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se intocmeste in 3 exemplare, se semneaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator.
Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, aprobata, se transmite, pe baza de borderou, compartimentului de trezorerie, in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
11. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii, compartimentul de trezorerie transmite Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenti doua exemplare ale Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau ale Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de rambursare.
12. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de rambursare in evidenta speciala, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti arhiveaza dosarul solicitarii.
Dosarul solicitarii cuprinde:
-Cererea solicitantului;
-Referatul de analiza;
-Procesul-verbal privind rezultatul cercetarii la fata locului, dupa caz;
-Decizia de rambursare;
-Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de rambursare.
13. Dupa primirea Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de trezorerie, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de rambursare a TVA, a Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, precum si a documentatiei care evidentiaza taxa a carei rambursare a fost solicitata.
Toate documentele se stampileaza de catre compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei persoane impozabile.

Act cu anexe in .pdf
OMFP-523-2007-rambursarea-TVA-persoane-neinregistrate-rezidente-UE-Vinitiala.pdf

- Publicitate -