ORDINUL nr. 2870/2010 din 23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

2010-12-30 – Versiune Monitorul Oficial OMFP-2870-2010-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare
2010-12-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 889 din 30 decembrie 2010
2010-12-08 – Proiect si Referat de aprobare

ORDINUL nr. 2870/2010 din 23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4, 28 si 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. –
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele prevazute la art. 1 din aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.
(2) Potrivit art. 27 alin. (1) si (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
Art. 2. – Prezentul ordin se aplica de catre entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. – Persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. –
(1) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
(2) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicata, se aproba Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Sistemul de raportare anuala mentionat la alin. (2) se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
(4) Entitatile prevazute la alin. (3) intocmesc raportari anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.
(5) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
(6) La intocmirea situatiilor financiare anuale prevazute la alin. (5) sunt avute in vedere atat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Art. 5. – Persoanele prevazute la art. 3, precum si sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, respectiv filialele unei societati-mama straine sau filialele filialelor unei societati-mama straine care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.
Art. 6. –
(1) Se aproba machetele formularelor „Date informative” (cod 30) si „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Situatiile financiare anuale la 31 decembrie, intocmite de entitatile prevazute la art. 3 al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, respectiv raportarile anuale la 31 decembrie, intocmite de entitatile prevazute la art. 4 al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, vor fi insotite de formularele prevazute la alin. (1).
Art. 7. –
(1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie, avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 si la pct. I.1.4 din anexa nr. 1.
(2) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie, avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.2 din anexa nr. 1.
Art. 8. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 2.870.

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. INFORMARE MFP
  2011-07-11 | În atenţia operatorilor economici

  În Monitorul Oficial al României nr. 483 din 7 iulie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2234/29 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.

  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din ordinul menţionat, Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici se aplică de persoanele care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

  Potrivit pct. 2.18 din Anexa la Ordin, operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011, cei care în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2011.

  Ca urmare, nu întocmesc raportări contabile nici entităţile nou-înfiinţate în cursul anului 2011.

  De asemenea, pentru 30 iunie 2011 există doar obligaţia de a depune raportări contabile de către entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.